Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 90-99

Article title

Wirtualizacja procesu zakupowego konsumentów niepełnosprawnych ruchowo – wymóg czy wybór?

Content

Title variants

EN
Virtualisation of the Shopping Process in Case of Physically Disabled Consumers – the Requirement or the Choice?
RU
Виртуализация процесса осуществления покупок потребителями- инвалидами – требование или выбор?

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono nastawienie i intencje dokonywania zakupów w Internecie przez konsumentów z uszkodzonym aparatem ruchu. Autorka wykorzystała autorski kwestionariusz ankiety badający zachowania zakupowe osób niepełnosprawnych ruchowo w Internecie. Konsumenci niepełnosprawni wykazali znaczne powody dokonywania zakupów w Internecie, jak i w tradycyjnych punktach sprzedaży. Wirtualizacja procesu zakupowego okazała się więc raczej niechcianą koniecznością niż oczekiwanym ułatwieniem. Dalsze badania powinny skupić się na minimalizowaniu wykluczenia oraz na postrzeganej społecznej odpowiedzialności względem osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badanie sugeruje, że konsumenci niepełnosprawni są znacznie bardziej zainteresowani zakupami tradycyjnymi niż internetowymi, gdyż daje im to możliwość kontaktów społecznych i udowodnienia, że są równowartościowymi uczestnikami rynku. Jednocześnie szeroko pojęty biznes winien myśleć bardziej strategicznie podczas planowania produktów i usług dla konsumentów niepełnosprawnych. Jest to jedno z niewielu badań, które podchodzi empirycznie do problemu postrzegania zakupów przez konsumentów niepełnosprawnych w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her article, the author presented the attitude and intents to make shopping on the Internet by consumers with the impaired locomotor system. The author used the author questionnaire of the survey for examining purchasing behaviours of physically disabled people on the Internet. Handicapped consumers indicated significant reasons for shopping on the Internet as well as in traditional points of sale. Virtualisation of the shopping process appeared to be the rather unwanted must than the expected facility. Further surveys should focus on minimising the exclusion as well as on the perceived social responsibility towards the disabled. The carried out survey suggests that disabled consumers are much more interested in traditional shopping than Internet one as it provides them the opportunity for social contacts and to prove they are equipollent market participants. At the same time, business in a broad sense should think more strategically in the course of planning products and services for disabled consumers. This is one of few surveys that empirically approach the problem of perceiving shopping by disabled consumers in Poland. The article is of the research nature.
RU
В статье предствили отношение и намерения совершать покупки в интернете потребителями с нарушением двигательного аппарата. Автор использовала авторский вопросник анкеты по изучению закупочного поведения ин- валидов в интернете. Потребители-инвалиды указали на весомые причины совершения покупок в интернете, а также в традиционных торговых точках. Виртуализация процесса совершения покупок, таким образом, оказалась скорее всего нежелательной необходимостью, нежели ожидаемым облегчением. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на минимизации исключения и на воспринимаемой социальной ответственности по отношению к инвалидам. Проведенное изучение подсказывает, что потребители-инвалды значительно более заинтересованы в традиционных покупках, чем по интернету, ибо это дает им возможность устанавливать социальные контакты и доказать, что они – равноправные участники рынка. Заодно бизнес в широком смысле должен думать более стратегически при планировании продуктов и услуг для потребителей-инвалидов. Это одно из немногих исследований, которое подходит эмпирически к проблеме восприятия покупок потребителя- ми-инвалидами в Польше. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

90-99

Physical description

Contributors

References

 • Bok D. (2010), The politics of happiness. What government can learn from the new research on wellbeing, Princeton University Press, Princeton.
 • Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, nr 1.
 • Dębniewski G., Michowska D. (2003), Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. (w:) Woźniak M.G. (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt nr 1 − zarys problematyki, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Diener E., Helliwell J.F., Kahneman D. (Eds.) (2010), International differences in well-being, Oxford University Press, Oxford.
 • Diener E., Lucas R., Schimmack U., Helliwell J. (Eds.) (2009), Well-being for public policy, Oxford University Press, Oxford.
 • Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. (1993), Consumer Behavior, The Dryden Press, Chicago.
 • Kaufman-Scarborough C. (2001), Accessible advertising for visually-disabled persons: the case of color-deficient consumers, “Journal of Consumer Marketing”, Vol. 18, No. 4.
 • Kaufman C.F. (1995), Shop ‘til you drop: tales from a physically challenged shopper, “Journal of Consumer Marketing”, Vol. 12, Iss. 3.
 • Pilarska A. (2012), Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Wilkinson R., Pickett K. (2011), Duch Równości. Tam gdzie Panuje Równość, Nawet Bogatszym Żyje się Lepiej, Czarna Owca, Warszawa.
 • Vezina R., d’Astous A., Deschamps S. (1995), The Physically disabled consumer: some preliminary findings and agenda for future research, “European Advances in Consumer Research”, Vol. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-633b2ce2-752c-4d84-ae8b-c72953167c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.