PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 7-22
Article title

Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych

Title variants
EN
Mobile Banking as an Innovative Channel of Access to Banking Services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji innowacyjnych rozwiązań w bankowości mobilnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa tego kanału dostępu do usług bankowych. Rozważania oparto na krajowych i zagranicznych raportach poświęconych problematyce rynku bankowości mobilnej. Przeprowadzone analizy wskazują, że wiązka innowacji produktowych i procesowych stanowiąca współczesną bankowość mobilną ma potencjał, aby na zawsze zmienić relacje pomiędzy bankami a klientami. Zmiany te dotyczą zarówno likwidacji czasowych i przestrzennych ograniczeń operacji bankowych, jak i wykorzystania przez banki osobistego charakteru urządzeń przenośnych do realizacji strategii marketingowych. Dzięki tym rozwiązaniom bankowość mobilna ma możliwość istotnego zmniejszenia dystansu dzielącego ją od innych kanałów dostępu do usług bankowych. Ryzyko wynikające z licznych zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy bankowości mobilnej, może być natomiast skutecznie ograniczane dzięki stosowanym współcześnie rozwiązaniom technicznym oraz przestrzeganiu elementarnych zasad bezpieczeństwa.
The aim of the paper is to present the evolution of innovations in mobile banking with a particular regard to the issue of security of this channel of access to banking services. The discussion was based on domestic and foreign reports on mobile banking market. The conducted analyses indicate that cluster of innovations forming the modern mobile banking has a potential to change the relations between banks and their clients forever. These changes regard not only elimination of time and space barriers of banking operations, but also the use of personal character of mobile devices for realisation of banks’ marketing strategies. Though these solutions mobile banking has an ability to decrease significantly its distance from the other channels of access to banking services. The risk resulting from numerous threats to the users of mobile banking can be effectively mitigated by modern technical solutions and obeying the elementary security rules.
Contributors
author
 • Katedra Bankowości i Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, piotr.bolibok@kul. pl
author
 • Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, anna.matras@up.lublin.pl.
References
 • Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, http://www.knf.gov.pl/Images/14_06_2013_ karty% 20zblizeniowe_tcm75-34934.pdf [dostęp: 14.03.2014].
 • BORCUCH A., Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Consumers and Mobile Financial Services 2013, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System 2013, http://www.federalreserve.gov/econresdata/consumers-and-mobile-financial-services-report-201303.pdf [dostęp: 25.03.2014].
 • ENSOR B., MONTEZ T., WANNEMACHER P., The state of mobile banking 2012, Forrester Research Inc., Cambridge 2012.
 • Financial empowerment in the digital age. Mobile banking, social media and financial behaviour, ING 2013, https://www.ing-diba.at/uploads/media/ING_International_Survey_-_Financial_Empowerment_in_the_Digital_Age_-Jul..._01.pdf [dostęp: 24.03.2014].
 • http://www.peopay.pl/ [dostęp: 14.03.2014].
 • http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/ [dostęp: 14.03.2014].
 • Innowacyjne usługi banku, red. D. Korenik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • JADCZAK A., Bankowość mobilna – najnowsze rozwiązania i przykłady techniczne, Evangelist 2011, http://www.rewolucjawfinansach.pl/download/gfx/rewolucjawfinansach/pl/defaultaktualnosci/12/7/1/08062011_rwf_evangelist_arek_jadczak.pdf [dostęp: 24.03.2014].
 • Kieszonkowe aplikacje bankowe 2013, Symetria.pl 2013, http://symetria.pl/blog/wp-content/uploads/ 2013/11/Raport_Symetrii_Kieszonkowe_Aplikacje_Bankowe_2013.pdf [dostęp: 14.03. 2014].
 • KOŹLIŃSKI T., Bankowość internetowa. Część II – rozwój na świecie i w Polsce, „Bank i Kredyt” 36 (2005), nr 6.
 • Mobile Banking Overview (NA), Mobile Marketing Association 2009, www.mmaglobal.com/files/ mbankingoverview.pdf‎ [dostęp: 09.03.2014].
 • Mobile Life 2013, TNS Global 2013, http://www.tnsglobal.pl/obszary-dzialania/mobile/ [dostęp: 09.03.2014].
 • Mobilne płatności zbliżeniowe – o czym warto wiedzieć, KNF, Warszawa 2012, http://www.knf.gov.pl/Images/mobline_platnosci_tcm75-32797.pdf [dostęp: 09.03.2014].
 • POLASIK M., Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • POLASIK M., Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2 (2013), 1.
 • POLASIK M., MACIEJEWSKI K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i Studia” – Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska jestem.mobi na zlecenie Getin Banku, Getin Bank 2013, https:// getinup.pl/ raport/ pdf/ rola_mobilnych_finansow_w _zyciu_polakow _raport_z_badania.pdf [dostęp: 09.03.2014].
 • SKRZYŃSKI P., Mobilna bankowość – potrzeba czy moda?, Mobiltek 2011, http://www.mobiltek.pl/wp-content/uploads/2011/10/mobilna-bankowosc-potrzeba-czy-moda.pdf [dostęp: 24.03.2013].
 • SZUSTAK G., Innowacje rynku kart płatniczych w Polsce – charakter, tempo i zasadność wprowadzanych zmian, „Annales UMCS”, Sec. H, 48 (2013), nr 3.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 1175 ze zm.
 • World retail banking report 2013, Capgemini, Efma 2013, http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/wrbr_2013.pdf [dostęp: 24.03.2014].
 • ZŁOCH M., Smartfon: klucz do bankowości, „Miesięcznik Finansowy BANK” 240 (2013), nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63430845-6a32-4a8f-8eb9-aa29809090af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.