PL EN


2015 | 1 | 171-180
Article title

Polski uniwersytet ludowy jako Szkoła dla Życia (1989-2014) – ćwierćwiecze rozczarowań i nadziei

Content
Title variants
EN
Polish folk high school as a “School for Life” (1989-2014) – 25 years of disappointment and hope
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje losy uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich w okresie III Rzeczypospolitej. Autor podejmuje próbę ukazania zarówno sposobów myślenia o miejscu instytucji nieformalnej edukacji dorosłych tego typu w środowiskach lokalnych poza dużymi aglomeracjami – zwłaszcza w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jak również praktycznych prób wprowadzania w życie modelu edukacyjnego wypracowanego przez środowisko uniwersytetów ludowych w tych miejscach kraju, w których w ostatnim dwudziestopięcioleciu podejmowano działania oparte o założenia „Szkoły dla Życia” M.F.S. Grundtviga i/lub jego zagranicznych czy polskich spadkobierców. Mimo iż ćwierćwiecze polskich przemian nie doprowadziło do rozwoju ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce na miarę oczekiwań jego członków i protektorów, marzących u progu lat 90. XX wieku o jego upowszechnieniu się na wzór krajów skandynawskich, to jednak oświatowcy związani z Grundtvigiańską ideą ciągle wierzą w skuteczność tej sprawdzonej w przeszłości formuły edukacyjnej i mają nadzieję na jej trwanie i rozwój w przyszłości.
EN
The article shows the history of folk high schools in the 3rd Republic of Poland. The author attempts to present both the ways of thinking about the place of non-formal adult education of that type in local communities outside big agglomerations – especially in the area of building civic society, as well as practical implementation attempts of the educational model developed by the folk high school community in those places in Poland, in which activities are based on the assumptions of M.F.S. Grundtvig’s “School for Life” and/or his international or Polish followers in the last 25years. Despite the fact that 25 years of Polish transformations did not lead to the development of folk high school movement in Poland that would come up to the expectations of its members and supporters, dreaming at the beginning of the 1990s of its popularization following that of Scandinavian scale, the educators connected with the Grundtvigian idea still believe in the effectiveness of that proven to be good in the past educational formula and hope that it will survive and develop in the future.
Year
Issue
1
Pages
171-180
Physical description
Contributors
References
 • Antoszczyk B. (1999), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych – prezentacja, „Rocznik Andragogiczny”, s. 188-191.
 • Koprukowniak A., Krawczyk A. (red.) (1993), W tradycji idei Ignacego Solarza (w stulecie urodzin), Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych – Oddział w Lublinie.
 • Harasimowicz J. (1999), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych: Komisja Humanistycznych Inicjatyw Edukacyjnych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 194-196.
 • Jurgiel A. (1997/1998), Międzynarodowa Konferencja – Uniwersytet Ludowy a integracja Europy – Starbienino 20-23.11.1998 r., „Rocznik Andragogiczny”, s. 280-283.
 • Juszczyński I. (2003), Edukacyjna i formacyjna rola katolickich uniwersytetów ludowych, „Studia Wrocławskie”, t. 6, s. 100-110.
 • Kaczor-Jędrzycka Z. (2010), Działalność Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Tradycje – teraźniejszość – przyszłość, [w:] E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar (red.), Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 95-104.
 • Kłapciński Z. (1997), Działalność Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, „Edukacja Dorosłych”, nr 4, s. 85-100.
 • Korzeniowski Ł., Pabis M. (2006), Tam żyje rękodzieło, „Nasz Dziennik” (wyd. II), nr 14, s. 12.
 • Kuroń D. (2003), Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach – pilotażowy projekt edukacyjno-formacyjny i badawczy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet Ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, s. 113-120.
 • Kuroń J. (2004), Rzeczpospolita dla moich wnuków, Warszawa: Wydawnictwo „Rosner &Wspólnicy”.
 • Libera A. (1996), Wielkopolskie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu. „Przegląd Wielkopolski”, R. 9, nr 1-2, s. 91-95.
 • Maliszewski T. (1997/1998) Międzynarodowa Konferencja: „Uniwersytet Ludowy w Polsce – zmierzch idei czy nowe wyzwanie”, Starbienino 9-12.10.1997, „Rocznik Andragogiczny”, s. 250-255.
 • Maliszewski T. (1998), Polish Folk High Schools/”Folk Universities” – between indifference of society, disregard by authorities and passion for a few, [w:] SI (red.), Adult education in the Baltic Sea Region, Stockholm-Södertälje: Svenska Institutet, s. 12-27.
 • Maliszewski T. (2008), Szwedzko-polskie kontakty oświatowe w latach 1945-1989, „Rocznik Andragogiczny”, s. 182-183.
 • Maliszewski T. (2011), Dziewięćdziesięciolecie powstania uniwersytetu ludowego w Dalkach, „Biuletyn Historii Wychowania”, t. 27, s. 141-148.
 • Masłyk J. (1995/1996), TUL i inne formy edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 266-267.
 • Mierzwa J. (2007), Postawy religijno-społeczne słuchaczy Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej: studium socjologiczne, Rzeszów-Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza.
 • Orkwiszewska A. (2000), Realizacja nauczania społecznego Kościoła w katolickich uniwersytetach ludowych, [w:] ks. E. Marciniak (red.), O zdrowy chleb, t. 2, Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, s. 21-30.
 • Orkwiszewska A. (2004), Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego kościoła, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 • Rola Z. (1991), Uniwersytet Ludu Oświeconego. Rozmowa z Czesławem Janickim, „Trybuna”, nr 72, s. 2.
 • Rosalska M. (2004), Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi polskiej, Poznań: Oficyna Wydawnicza „Garmond”.
 • Rosalska M. (2006), Zadania katolickich uniwersytetów ludowych w przeciwdziałaniu społecznej ekskluzji, „Edukacja-Teologia-Dialog”, t. 3, s. 183-191.
 • Rosalska M. (2007), Katolickie uniwersytety ludowe – oświatowa propozycja dla społeczności wiejskich, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, s. 106-113.
 • Solarczyk H. (1999), Kilka postulatów na kanwie starbienińskich obrad, „Rocznik Andragogiczny”, s. 205.
 • Smuk-Stratenwerth E. (red.) (2006), Siejąc ziarna przyszłości. Wiejskie ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości, Grzybów-Płock: Wydawnictwo „Korepetytor”, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”.
 • Sułkowski T. (2001), Edukacyjna, kulturalna, wychowawcza i społeczna rola kwartalnika Polski Uniwersytet Ludowy „Młodzież-Kultura-Wieś”, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, s.145-148.
 • Tarkowska E. (2005), Edukacja formalna i nieformalna wobec trudnego startu życiowego. Uniwersytet Powszechny w Teremiskach, [w:] J. Kaczanowska (red.), Doświadczać uczenia, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież”, s. 145-152.
 • Winiarska K., Winiarski P. (2003), Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach w przededniu rozpoczęcia drugiego roku akademickiego, „Rocznik Andragogiczny”, s. 210-212.
 • Winiarska K., Winiarski P., Romanowska M., Atowski Ł., Hupczak I. (2006), Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, „E-Mentor”, nr 3, s. 39-42.
 • Netografia:
 • Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy – strona domowa http://www.kul.org.pl.
 • Płocki Uniwersytet Ludowy – strona domowa: http://www.pulplock.edu.pl.
 • Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych – strona domowa: http://tul.org.pl.
 • Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej – strona domowa: http://www.uniwlud.pl.
 • Uniwersytet Ludowy w Radawnicy – strona domowa: http://www.ul-radawnica.pl.
 • Uniwersytet Powszechny im. J.J. Lipskiego w Teremiskach – strona domowa: http://teremiski.edu.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6353f409-4a92-419b-baa4-b38f2c0f93d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.