PL EN


2019 | 11(47) | 3 | 127-145
Article title

Sensory Integration in Poland as a New Area of Practice and Theory in Social Sciences

Authors
Title variants
PL
Integracja sensoryczna w Polsce jako nowy obszar praktyki i teorii nauk społecznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest jeden z najnowszych obszarów praktyki oraz badań prowadzonych na pograniczu nauk społecznych (psychologia, pedagogika) oraz medycyny – integracja sensoryczna. Celem artykułu jest opis podstawowych elementów definiujących integrację sensoryczną: dziejów, definicji, założeń teoretycznych i metodologicznych. Artykuł ma zatem charakter wprowadzający, porządkujący i metateoretyczny. Potrzebę badań w tym zakresie uzasadnia niejasny status poznawczy integracji sensorycznej, połączony z dużą popularnością tego zakresu wiedzy i praktyki terapeutycznej.
EN
The subject of this article is one of the most-recent additions to the field of practice and research conducted on the borderline between social sciences—psychology, pedagogy—and medicine—sensory integration. The purpose of this article is to describe the basic elements defining sensory integration: history, definitions, and theoretical and methodological assumptions. The nature of this article is therefore introductory, referential, and metatheoretical. The need for research in this field is justified by the unclear cognitive status of sensory integration, combined with the great popularity of this sphere of therapeutic practice and knowledge.
Year
Volume
Issue
3
Pages
127-145
Physical description
Contributors
author
References
 • Arnwine, B. (2016). Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej [Starting Sensory Therapy]. Translated by K. Jaroszewski. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Ayres, A.J. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna [Sensory Integration and the Child] Translated by J. Okuniewski. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Ayres, A.J. (2018). Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się [Sensory integration and learning disorders]. Translated by J. Okuniewski. Warszawa: Harmonia Universalis.
 • Błeszyńska, K.M. (2006). Stygmatyzacja [Stigmatisation]. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, vol. V (p. 1102–1105). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Bronk, A. (2003). Czy pedagogika jest nauką autonomiczną? [Is pedagogy an autonomous science?]. In: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, (ed.), W trosce o integralne wychowanie [Caring about integral education] (pp. 47–76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Cabral, T.I., Pereira de Silva, L.G., Tudella, E., Simões Martinez, C.M. (2019). Rozwój motoryczny a przetwarzanie sensoryczne: badanie porównawcze pomiędzy wcześniakami i dziećmi urodzonymi o czasie [Motor development and sensory processing: a comparative study between preterm and term infants] (pp. 5–11). Translated by N. Smagacz. Integracja Sensoryczna No. 2.
 • Cermak S.A., Ayres, A.J. (2019). Przekraczanie linii środka ciała u dzieci z trudnościami w uczeniu się i u dzieci w normie (dominacja ręki, integracja sensoryczna, lateralizacja) [Crossing the Body Midline in Learning-Disabled and Normal Children (hand dominance, laterality, sensory integration)]. Translated by N. Smagacz (pp. 12–16). Integracja Sensoryczna No. 2.
 • http://pstis.pl/pl/html/index.php?v1=block&str=podstrona_historia (accessed on 29/05/2019).
 • http://pstis.pl/pl/html/index.php?v1=block&str=podstrona_zarzad (accessed on 07/06/2019).
 • http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/O-kursach-SI (accessed on 10/09/2019).
 • http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/wladze-ptis (accessed on 07/06/2019).
 • http://www.iwspo.pl/porady-prawne/prawo-oswiatowe/1363 (10/09/2019).
 • https://pstis.pl/pl/html/?str=podstrona_certyfikat_terapeuty (accessed on 10/09/2019).
 • Irikowic, T., Olson, H.C., Astley, S. (2019) Stres rodzicielski i przetwarzania sensoryczne: dzieci ze spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych [Parenting Stress and Sensory Processing: Children With Fetal Alcohol Spectrum Disorders]. Translated by N. Smagacz (pp. 12–22). Integracja Sensoryczna No. 1.
 • Kozielecki, J. (1996) Koncepcje psychologiczne człowieka [Psychological concepts of man]. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK.
 • Kranowitz, C.S. (2015) Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego [The Out-of-Sync Child Has Fun. Activities for Kids with Sensory Processing Disorder]. Translated by J.A. Kamrowska, K. Majcher, P. Sorensen. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Leszczyńska-Rejchert, A. (2007) Terapia Zajęciowa [Occupational Therapy], in: T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Vol. VI (pp. 673–678). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Maas, V.F. (2016) Uczenie się przez zmysły [Learning through our senses]. Translated by D. Szatkowska. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Magier, P. (2013) Pedagogy and social work. The attempt to outline the range of mutual theoretical cooperation. The methodological context, in: L. Haburajová-Ilavská, K. Minarovičová, D. Baková (ed.), I. Vyšehradské Stretnutie “Sociálne Služby ako Pilier Európskej Spoločnosti“. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 25.–26. apríla 2013 (pp. 137–152). Nitra: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre.
 • Miller, L.J. (2016) Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego [Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder]. Translated by A. Pałynyczko-Ćwiklińska. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Odowska-Szlachcic, B. (2016) Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego [The sensory integration method in supporting speech development in children with central-nervous-system damage]. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Przyrowski, Z. (2019) Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia [Sensory integration. Theory, diagnosis, therapy]. Warszawa: Wydawnictwo EMPIS.
 • Przyrowski, Z. (2015) Kliniczna obserwacja. Podręcznik [Clinical monitoring. A manual]. Warszawa: EMPIS & Sensum Mobile.
 • Szamburski, K. (2007) Integracja sensoryczna [Sensory integration], in: T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Vol. II (pp. 360–366). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-636b4b08-81ee-4eda-a9f2-0339d5ed4557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.