PL EN


2016 | 1(220) | 269-287
Article title

„Sources of Social Power” Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa

Content
Title variants
EN
Michael Mann’s „Sources of Social Power”, the neo-Weberian historical sociology and its reflections in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat eseju stanowi praca „Sources of Social Power” Michaela Manna. Była ona pierwotnie pomyślana jako ambitna próba stworzenia analitycznej, historycznej socjologii społecznej władzy, a dwa otwierające tomy dzieła zdawały się w pewnym stopniu stanowić realizację tego zamierzenia. Wraz z publikacją trzeciego i czwartego tomu, w latach 2012 i 2013, zyskało ono jednak charakter ogólnej, socjologicznej historii władzy, bez popadania w przesadny eklektyzm, ale też niebazującej na jakiejś spójnej teorii, ani też niespecjalnie nowatorskiej w kontekście neoweberowskiej socjologii historycznej. Artykuł odnosi się także do polskiej, marginalnej recepcji dzieła Manna. Jak się wydaje, stanowi ona tyleż efekt braku zainteresowania polskich uczonych socjologią historyczną, ile skutek braku tradycji i niewielkiego zainteresowania strukturalną analizą interesów społecznych.
EN
The essay deals with Michael Mann’s „Sources of Social Power”. His work was conceived as an ambitious attempt to write an analytical, general historical sociology of social power, and the two opening volumes seemed to fulfill the promise, at least to some extent. With the two final volumes published in 2012 and 2013 respectively, the work turned out to be a general sociological history of power, which is not overly eclectic, but neither theory-driven, nor really innovative in the context of the neo-Weberian historical sociology. The paper also touches upon Polish, rather marginal reception of the Mann’s work, which seems to result from a general lack of concern for the historical sociology itself, as well as an outcome of the absence of tradition and limited interest in the structural interests analysis.
Year
Issue
Pages
269-287
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa, kilias@chello.pl
References
 • Aron, Raymond. 1964. German Sociology. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Brenner, Robert. 2006. From Theory to History: „The European Dynamic” or feudalism to capitalism? W: J.A. Hall i R. Schroeder (red.). An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge –New York: Cambridge University Press, s. 189–232.
 • Bucholc, Marta. 2014. Die Reaktion polnischer Soziologen auf Max Webers Polenschriften – der Verlust an Schärfentiefe. W: M. Kaiser i H. Rosenbach (red.). Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung. Tübingen: Mohr Siebeck, s. 103–124.
 • Chibber, Vivek. 2013. The Ghost of Theories Past. „The European Journal of Sociology” 3: 439–449.
 • Collins, Randall. 2006. Mann’s Transformaion of the Classic Sociological Tradition. W: J.A. Hall i R. Schroeder (red.). An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge –New York: Cambridge University Press, s. 19–32.
 • Collins, Randall. 2013. Marx, Weber, and Mann. „Contemporary Sociology” 4: 482– 484.
 • Epstein, Stephan R. 2006. The Rise of the West. W: J.A. Hall i R. Schroeder (red.). An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge – New York: Cambridge University Press, s. 233–262.
 • Giddens, Anthony. 1996. The Nation-State and Violence. Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism. Cambridge – Oxford: Polity Press.
 • Goldstone, Jack A. 2006. A Historical, Not Comparative. Breakthroughs and Limitations in the Theory and Methodology of Michael Mann’s Analysis of Power. W: J.A. Hall i R. Schroeder (red.). An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge –New York: Cambridge University Press, s. 263–282.
 • Hall, John A. i Ralph Schroeder (red.). 2006. An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Jaskułowski, Krzysztof. 2009. Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych. Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kilias, Jarosław. 2014. Dzieło skończone? Michaela Manna dociekania na temat źródeł społecznej władzy, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 1: 83–92.
 • Knöbl, Wolfgang. 2013. Intelligible Past, Diffuse Present. „The European Journal of Sociology” 3: 423–438.
 • Kolasa-Nowak, Agnieszka. 2001. Socjolog w badaniu przeszłości: koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kolasa-Nowak, Agnieszka. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kurczewska, Joanna. 2006. Socjologia polska w latach 1944–1989 w służbie społeczeństwa, siebie samej i/lub władzy. W: U. Jakubowska i J. Myśliński (red.). Humanistyka polska w latach 1944–1990. Warszawa: IBL PAN, s. 96–126.
 • Lenski, Gerhard. 1988. „The Sources of Social Power. Vol. 1, A History of Power from the Beginning to A.D. 1760» by Michael Mann (recenzja). „European Sociological Review” 1: 90–92.
 • Leszczyński, Adam. 2013. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Łuczewski, Michał. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Mann, Michael. 1986. The Sources of Social Power, t. 1: A history of Power from the Beginning to A.D. 1760. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Mann, Michael (red.). 1990. The Rise and Decline of the Nation State. Cambridge: Basil Blackwell.
 • Mann, Michael. 1992a. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. W: (tegoż) States, War and Capitalism. Studies in Political Sociology. Oxford – Cambridge: Blackwell, s. 1–32.
 • Mann, Michael. 1992b. States, War and Capitalism. Oxford – Cambridge: Blackwell. Mann, Michael. 1993. The Sources of Social Power, t. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Mann, Michael. 2003. Incoherent Empire. London – New York: Verso.
 • Mann, Michael. 2004. Fascists. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Mann, Michael. 2005. The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. New York: Cambridge University Press.
 • Mann, Michael. 2011. Power in the 21st Century. Conversations with John A. Hall. Cambridge – Malden: Polity Press.
 • Mann, Michael. 2012. The Sources of Social Power, t. 3: Global Empires and Revolution, 1890–1945. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Mann, Michael. 2013a. The End May Be Nigh, But for Whom? W: I. Wallerstein (i in.). Does Capitalism Have a Future? New York: Oxford University Press, s. 71–98. Mann, Michael. 2013b. The Sources of My Sources. „Contemporary Sociology” 4: 499–502.
 • Mann, Michael. 2013c. The Sources of Social Power, t. 4: Globalizations, 1945–2011. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Mażewski, Lech. 2011. Rzeczpospolita jeden i pół. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806–1831. Warszawa: Rambler.
 • Mills, C. Wright. 1943. The Professional Ideology of Social Pathologists. „The American Journal of Sociology” 2: 165–180
 • Moore, Barrington, Jr. 1988. „Sources of Social Power, Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760” by Michael Mann (recenzja). „History and Theory” 2: 169–177.
 • Nijakowski, Lech. 2013. Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Warszawa: Scholar.
 • Parsons, Talcott. 1968. The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers, t. 1/2. New York – London: The Free Press – Collier-Macmillan Limited.
 • Poggi, Gianfranco. 2006. Political Power Un-manned. A Defence of the Holy Trinity from Mann’s Military Attack. W: J.A. Hall i R. Schroeder (red.). An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge – New York: Cambridge University Press, s. 135–149.
 • Riley, Dylan. 2013. Routes or Rivals? Social Citizenship, Capitalism, and War in the Twentieth Century. „Contemporary Sociology” 4: 484–494.
 • Sewell, William H. Jr. 2013. The Age of American Empire. „Contemporary Sociology” 4: 495–499.
 • Skocpol, Theda. 1984a. Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology. W: T. Skocpol (red.). Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge – New York: Cambridge University Press, s. 356–391.
 • Skocpol, Theda. 1984b. Sociology’s Historical Imagination. W: T. Skocpol (red.). Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge – New York: Cambridge University Press, s. 1–21.
 • Skocpol, Theda (red.). 1984c. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Smith, Dennis. 1991. The Rise of Historical Sociology. Cambridge: Polity Press.
 • Sosnowska, Anna. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994). Warszawa: Trio.
 • Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
 • Stehr, Nico. 2010. Weber. Życie i dzieło. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szacki, Jerzy. 1982. Max Weber in Polish Sociology. „The Polish Sociological Bulletin” 1–4: 25–31.
 • Tilly, Charles (red.). 1975. The Formation of National States in Europe. Princeton: Princeton University Press.
 • Tilly, Charles. 1987. Power History. „The Sources of Social Power, Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760” by Michael Mann (recenzja). „Contemporary Sociology” 5: 630–631.
 • Tilly, Charles. 1984. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russel Sage Foundation.
 • Tooze, Adam. 2013. Empires at War. Michael Mann, „The Sources of Social Power”, Vol. III: „Global Empires and Revolution, 1890–1945” (recenzja). „New Left Review” 79: 129–139.
 • Wallerstein, Immanuel (i in.). 2013a. Does Capitalism Have a Future? New York: Oxford University Press.
 • Wallerstein, Immanuel. 2013b. Structural Crisis, or Why Capitalists May No Longer Find Capitalism Rewarding. W: I. Wallerstein (i in.). Does Capitalism Have a Future? New York: Oxford University Press, s. 9–36.
 • Wojakowski, Łukasz Piotr. 2011. Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej. Nomos: Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6375db93-58ee-4ecc-a53e-ee3776324b24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.