PL EN


2015 | 18 | 4(40) | 37-56
Article title

Prasa Szarych Szeregów (Związku Harcerstwa Polskiego) w latach 1939–1945 (szkic przeglądowy)

Content
Title variants
EN
The press of the Gray Ranks (Polish Scouting Association) in 1939–1945
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawił wyniki badań nad polską prasą konspiracyjną, ukazującą się w latach 1939–1945, wydawaną przez Związek Harcerstwa Polskiego, działający pod kryptonimem Szare Szeregi. Wydawano 70 tytułów (dzienników, tygodników, miesięczników). Wydawcami były chorągwie, hufce, różne grupy harcerzy z własnej inicjatywy. Wielu redaktorów aresztowali, więzili i rozstrzelali Niemcy, podobne represje miały także miejsce na terenach znajdujących się pod okupacją sowiecką
EN
The article sums up reasearch into the Polishunderground periodical press publishedbetween 1939 and 1945 by the Polish ScoutingAssociation (ZHP), which at that timeused the name Gray Ranks (Szare Szeregi).A total of c. 70 periodical publications (dailies,weeklies and monthlies) were publishedby various branches of the Gray Ranksas well as groups of scout activists actingon their own initiative. A large numberof the editors of those papers and magazineswere arrested, incarcerated and executedby the Germans and the Soviets
Year
Volume
18
Issue
Pages
37-56
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk. Komisja Prasoznawcza
References
 • Adamczyk M., Działalność prasowo-wydawnicza i propagandowa Szarych Szeregów, [w:] tenże, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie, Kraków 1982, s. 91–97.
 • Adamczyk M., Młodzieżowa prasa konspiracyjna wydawana na Kielecczyźnie w latach 1939–1945, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa, studia i materiały pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982, s. 209–220.
 • Adamczyk M., Prasa Kielecczyzny: tradycja i współczesność, Warszawa 1997, s. 100–106.
 • Adamczyk M., Prasa Szarych Szeregów na Kielecczyźnie, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, z. 3, s. 53–76.
 • Bartoszewski W., Prasa Powstania Warszawskiego, „Rocznik Warszawski”, t. XI.
 • Bolduan R., Podgóreczny M., Bez mundurów, Gdańsk 1970.
 • Broniewski S. („Stefan Orsza”), Całym życiem. Szare Szeregi w relacji Naczelnika, Warszawa 1983.
 • Cieślakiewicz J., Falkowska H., Paczkowski A., Polska prasa konspiracyjna (1939–1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej: katalog, Warszawa 1984.
 • Czarnocka H., Prasa konspiracyjna i powstańcza w Polsce oraz wydawnictwa broszurowe, [w:] Wielka gra. Harcerstwo w okresie drugiej wojny światowej, Londyn 1974, s. 339–347.
 • Dobroszycki L., Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, oprac. L. Dobroszycki, przy współudziale W. Kiedrzyńskiej pod kierownictwem S. Płoskiego, Warszawa 1962.
 • Harcerki 1939–1945, red. W. Wyczesański, Warszawa 1983.
 • Hillebrandt B., Konspiracyjne organizacje w Polsce 1939–1945, Warszawa 1973.
 • Hillebrandt B., Szare Szeregi (działalność organizacyjna i ideowo-wychowawcza), „Pokolenia” 1970, nr 4.
 • Hillebrandt B., W kwestii politycznej oceny prasy harcerskie i wzajemnego oddziaływania Szarych Szeregów i Hufców Polskich, „Pokolenia” 1971, nr 4.
 • Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku (rozdział: Działalność wydawniczo-prasowa w latach 1939–1945), Kraków–Wrocław, s. 357–418.
 • Jarowiecki J., „Przegląd Polski” (1940–1944) — konspiracyjne pismo Szarych Szeregów w Krakowie, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2001, z. 1, s. 63–91.
 • Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży: część pierwsza 1918–1945, Kraków 1990, s. 102–156.
 • Jarowiecki J., Eugeniusz Kolanko — poeta konspiracji, „Kwartalnik Rzeszowski” 1966, nr 2, s. 76–83.
 • Jarowiecki J., Eugeniusz Kolanko („Bard”): poeta i konspirator, Kraków 1999.
 • Jarowiecki J., Eugeniusz Kolanko i jego związki z krakowską konspiracją z lata 1939–1944, „Prace Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, 1975, t. 4, s. 263–323.
 • Jarowiecki J., Jerzy Szewczyk („Szarzyński”), Gorzów Wielkopolski 1998.
 • Jarowiecki J., Konspiracyjna prasa harcerska w latach okupacji hitlerowskiej w Krakowie, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie…, pod red. W. Kukli i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 77–98.
 • Jarowiecki J., Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej, Kraków 1980.
 • Jarowiecki J., Krakowskie pismo satyryczne „Na ucho” (1943–1944), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 24: Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie, t. 3, 1996, s. 73–111.
 • Jarowiecki J., Powstanie i rozwój prasy Szarych Szeregów w Krakowie, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa, studia i materiały pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982, s. 221–289.
 • Jarowiecki J., Skazani na śmierć za „sporządzanie pism podburzających” (maj 1944 w Krakowie), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2005, z. 1, s. 147–172.
 • Jarowiecki J., Wójcik E., Polska pras konspiracyjna (1939–1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1992.
 • Kann M., Niebo nie znane, wyd. 2, Warszawa 1995.
 • Kozłowski T.K., Szczepaniak H., Spis tytułów prasy harcerskiej 1939–1945 (konspiracja: Powstanie Warszawskie), Warszawa 1985.
 • Koźniewski K., Zamknięte koła. W podziemnym świecie, Warszawa 1987.
 • Kurowska M., Szare Szeregi w Krakowie 1939–1945, „Krzysztofory” 1978, nr 5, s. 59–89.
 • Leksykon harcerstwa, pod red. O. Fietkiewicza, Warszawa 1989.
 • Lewandowska S., Polska prasa informacyjno-polityczna 1939–1945, Warszawa 1982.
 • Organizacja Harcerek w latach 1939–1945, oprac. J. Łapińska, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z okresu II wojny światowej”, t. 9, Warszawa 1965.
 • Pietrzyk B., Wójcik W., Prasa harcerska w latach 1918–1939. Charakterystyka ogólna, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa, pod red. A. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982, s. 54–73.
 • Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945, pod red. J. Jabrzemskiego, Warszawa 1988.
 • Wiśniewska M., Harcerz, żołnierz, obywatel… Szkice o prasie Szarych Szeregów, Warszawa 1987.
 • Wszystko co nasze — harcerska martyrologia na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny, Warszawa 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6375dfa4-1767-4dc6-9297-5f3e53f7cede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.