PL EN


2009 | 3(9) | 81-98
Article title

Decentryczna teoria rządzenia

Authors
Content
Title variants
EN
A Decentral Theory of Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieją dwa poglądy na temat rządzenia. Je den z nich, neoliberalny, dotyczy rynków, o jego głównej sile decyduje racjonalny wybór. Drugi odnosi się do sieci powiązanych z instytucjonalizmem, co stanowi przedmiot zainteresowania nauk politycznych. Celem tej pracy jest wykazanie, że zarówno teoria racjonalnego wyboru, jak i instytucjonalizm opierają się na przypuszczeniach co do naszej zdolności do odczytywania ludzkich zapatrywań za pomocą obiektywnych faktów społecznych. Tym samym przypuszczeń tych nie da się obronić, biorąc pod uwagę filozoficzną krytykę pozytywizmu. Jednak konieczna jest modyfikacja dominujących teorii i kierunków rządzenia. Musimy doprowadzić do ich decentralizacji. W pracy tej zajmuję się badaniem odpowiedzi, których teoria decentryczna mogłaby dostarczyć na pytania takie jak: czy rządzenie to nowe zjawisko? Czy rządzenie stanowi niejasną metaforę? Czy rządzenie ma jednolity charakter? Jak zmienia się rządzenie? I w końcu, czy niepowodzenie w rządzeniu jest nieuniknione?Przedstawiam również konsekwencje dla formowania polityki i demokracji wynikające z teorii decentrycznej.
EN
There are two leading narratives of governance. The first is a neoliberal discourse of markets, inspired by the idea of rational choice. The other is a story of networks, associated with institutionalism in political science. This paper argues that both rational choice and institutionalism rely on assumptions about our ability to deduce people’s beliefs from objective social facts about them, and yet that these assumptions are untenable given the philosophical critique of positivism. Hence, we need to modify our leading theories and narratives of governance. We need to decenter them. The paper explores the distinctive answers a decentered theory of governance would give to questions such as: Is governance new? Is governance a vague metaphor? Is governance uniform? How does governance change? Is governance’s failure inevitable? Finally, the paper explores some of the consequences of a decentered theory regarding our way of thinking about policy formation and democracy.
Contributors
author
 • University of California
References
 • Ansell C. (2000). „The Networked Polity”, Governance, nr 13.
 • Barry A., Osborne T., Rose N. (red.). (1996). Foucault and Political Reason. London: UCL Press.
 • Becker G. (1976). The Economic Approach to Human Behaviour. Chicago: University of Chicago Press.
 • Bevir M. (1999a). „Foucault, Power, and Institutions”, Political Studies, nr 47.
 • Bevir M. (1999b). The Logic of the History of Ideas. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bevir M. (2002). „Una Teroria Decentrata Della «Governance»”, przekł. L. Bellocchio, Stato e Mercato, nr 66.
 • Bevir M. (2003). Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.
 • Bevir M., Rhodes R. (1999). „Narratives of Thatcherism”, West European Politics, nr 21.
 • Bevir M., Rhodes R. (2000). „Desperately Seeking a Solution: Social Democracy, Thatcherism, and the «Third Way» in British Welfare”, West European Politics, nr 23.
 • Bevir M., Rhodes R. (2002). „Interpretative Theory”, w: D. Marsh, G. Stoker (red.). Theory and Methods in Political Science. London: Palgrave.
 • Bevir M., Rhodes R. (2003) „Analysing Networks: From Typologies of Institutions to Narratives of Belief ”, Science and Society, nr 10 wiosna, s. 21–56.
 • Dowding K., King D. (red.). (1995). Preferences, Institutions, and Rational Choice. Oxford: Oxford University Press.
 • Downs A. (1957). An Economic Theory of Democracy . New York: Harper and Row.
 • Elster J. (1983). Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Elster J. (red.) (1986). Rational Choice. New York: New York University Press.
 • Grafstein R. (1991). „Rational Choice: Theory and Institutions”, w: Monroe (red.), The Economic Approach to Politics. New York: Harper Collins.
 • Hay C. (1996). „Narrating Crisis: The Discursive Construction of the Winter of Discontent”, Sociology, nr 30.
 • Kickert W., Klijn E-H., Koppenjan J. (red.). (1997). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
 • Lowndes V., Skelcher C. (1998). „The Dynamics of Multi-Organisational Partnerships: An Analysis of Changing Modes of Governance”, Public Administration, nr 76.
 • March J., Olsen J. (1984). „The New Institutionalism: Organisational Factors in Political Life”, American Political Science Review, nr 78.
 • March J., Olsen J. (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.
 • Marsh D., Rhodes R. (red.). (1992). Policy Networks in British Government. Oxford: Clarendon Press.
 • Mitchell W. (1993). „The Shape of Public Choice to Come: Some Predictions and Advice”, Public Choince, nr 77.
 • Monroe K. (red.) (1991). The Economic Approach to Politics. New York: Harper Collins.
 • Osborne D., Gaebler T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Ostrom E. (1991). „Rational Choice Theory and Institutional Analysis: Towards Complimentarity”, American Political Science Review, nr 85.
 • Powell W. (1991). „Neither Market Nor Hierarchy: Networks of Organisation”, w: G. Thompson,
 • J. Frances, R. Levacic, J. Mitchell (red.). Markets, Hierarchies, and Networks: The Coordination of Social Life. London: Sage.
 • Quine W. (1961). „Two Dogmas of Empiricism”, w: From a Logical Point of View. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rhodes R. (1997). Understanding Governance. Buckingham: Open University Press.
 • Rhodes R. (red.) (2000). Transforming British Government. London: Macmillan.
 • Riddell P., „Portrait of the Whitehall Programme”, mps. niepublikowany.
 • Scott J. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press.
 • Stoker G. (red.) (1999). The New Management of British Local Governance. London: Macmillan.
 • Stoker G. (red.) (2000). The New Politics of British Local Governance. London: Macmillan.
 • Stoker G. „Introduction: The Unintended Costs and Benefits of New Management Reform for British Local Governance”, w: G. Stoker (red.), The New Politics of British Local Governance. London: Macmillan.
 • Vicchaeri C. (1993). Rationality and Co-ordination. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vogel S. (1996). Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries. Ithaca: Cornell University Press.
 • Wittgenstein L. (1972). Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell (wyd. polskie Wittgenstein L. (1972). Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe).
 • World Bank (1992). Governance and Development. Washington: World Bank.
 • Ziegler J. (2000). „Corporate Governance and the Politics of Property Rights in Germany”, Politics and Society, nr 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-638094d4-40b4-4518-bb95-f9c2a7ac4e4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.