PL EN


2016 | 10 | 185-195
Article title

Wpływ procesów migracyjnych na środowisko lokalne i sytuację osobistą migrantów zarobkowych

Authors
Content
Title variants
The effect of mobility processes on the local environment and personal situation of economic migrants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska jest krajem o wielowiekowych tradycjach migracyjnych. W następstwie wydarzeń związanych z akcesją do struktur europejskich w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia nasz kraj doświadczył kolejnej fali odpływu migracyjnego – determinowanej szeregiem czynników o charakterze ekonomicznym. W artykule przedstawiono bilans korzyści i strat wynikających z masowych migracji poakcesyjnych ludności obszarów peryferyjnych. W każdej z wymienionych kategorii skoncentrowano się z jednej strony na następstwach procesów związanych z mobilnością, oddziałujących na procesy transformacji środowiska lokalnego migrantów, drugi aspekt dotyczył natomiast zmian zachodzących w rodzinach (gospodarstwach domowych) osób przebywających na zagranicznym wyjeździe zarobkowym.
EN
Poland is a country with a long tradition of migration. In the wake of the events related to the access to the EU structures, the first decade of this century witnessed another wave of emigration from our country - determined with a series of economic factors. The article presents the balance of benefits and losses following from mass migrations of the populations of peripheral areas after the EU access. For each of the following categories, the author focuses on the one hand on the consequences of the mobility processes affecting the transformations of the migrants’ local environment, while the other aspect is related to the changes in the families (households) of the people who were staying abroad for economic purposes.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
References
 • Bednarek W., Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie, „Roczniki Teologiczne” 2015, t. 62, z. 1, s. 133.
 • Castels St., Miller M., The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Palgrave Macmillan Press, London 2003.
 • Duszczyk M., Swoboda przepływu pracowników – dylematy związane z integracją Polski z Unią Europejską, „Studia Europejskie” 1999, nr 2, s. 91–104.
 • Encyklopedia powszechna PWN, wyd. 3, PWN, Warszawa 1985, s. 102.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarob-kowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne” 2003, ISS, 49.
 • Huber U., Vom Brain Drain zum Brain Gain. Die Auswirkungen der Migra-tion von Hochqualifizierten auf Aufgabe- und Aufnahmelaender, Friedrich Ebert-Stiftung, Bonn 2003, s. 77.
 • Kałuża-Kopias D., Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 167.
 • Keeley B., International Migration: The human face of globalization, OECD, Summary in Polish, 2009, s. 6.
 • Lewicki P., Markowski E., Teoretyczne spojrzenie na rolę migracji zasobów pracy w kontekście globalizacji, [w:] Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, s. 102.
 • Ministerstwo Gospodarki, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2007, s. 10.
 • Okólski M., Coast and benefits of migration for Central European coun-tries, „CMR Working Paper” 2007, No. 7/65.
 • Puzio-Wacławik P., Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po ak-cesji Polski do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe PTE” 2010, nr 8, Kraków, s. 187–188.
 • Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Raport Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 64.
 • Stark O., Korzyści z migracji sezonowej, „Biuletyn Migracyjny”, nr 14, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2007, s. 1.
 • Todaro M., Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities, International Labour Office, 1976.
 • UN, Recommendations on Statistics of International Migration, New York 1998, United Nations.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-639c64f1-c999-49d7-b631-9eefb164637d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.