PL EN


2020 | 2(133) "Intergenerational Human Capital Management in Organizations" [Zarządzanie międzygeneracyjnym kapitałem ludzkim w organizacjach] | 9-25
Article title

Differences in Approach to Building a Professional Career among Representatives of Generations BB, X, and Y

Title variants
PL
Różnice w podejściu do kształtowania kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokoleń BB, X i Y
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article looks at the issue of different approaches to building a professional career among selected representatives of the Baby Boomer, X, and Y generations who graduated from the University of Economics in Wroclaw. Based on the study of literature that is available on the subject as well as empirical research, an attempt was made to identify basic expectations and attitudes towards work as exhibited by the examined graduates and to present recommendations for human resource management practitioners. The research was conducted in 2017 using the diagnostic survey method with an online survey questionnaire that was made available at the University of Economics. The results of the study indicate that there exist identifiable differences in approach to building a professional career that depend on generation association. Moreover, building what is known as cross–generational solidarity should be pursued in teams diversified in terms of age. This should be done with reference to various areas of the professional career—something respondents felt was missing. Representatives of the older generations, who hold valuable knowledge as well as experience and worldly wisdom, should act as mentors for younger coworkers. And vice versa, younger generations might assist their older colleagues in filling their competence gap in new technologies.
PL
W artykule podjęto tematykę zróżnicowanego podejścia do kształtowania kariery zawodowej wśród wybranych przedstawicieli pokoleń: Baby Boomers, X i Y, będących jednocześnie absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W oparciu o studia literatury przedmiotu oraz badania własne, podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych oczekiwań i przejawianych postaw wobec pracy badanych absolwentów oraz przedstawienia rekomendacji dla praktyków zzl. Badania przeprowadzono w 2017 roku, a metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zamieszczonego on-line na stronie Uczelni. Wyniki badań wskazują, że istnieją zauważalne różnice w podejściu do kształtowania kariery zawodowej w zależności od przynależności pokoleniowej. Ponadto w zespołach zróżnicowanych wiekowo powinno dążyć się do budowania tzw. solidarności pokoleniowej, odnoszącej się do różnych obszarów życia zawodowego, której braku często odczuwali respondenci. Przedstawiciele starszych generacji ze swoją wiedzą, popartą doświadczeniem i mądrością życiową powinni pełnić rolę mentorów w stosunku do młodszych współpracowników i odwrotnie, młodsze pokolenia mogłyby służyć pomocą starszym kolegom w uzupełnianiu ich luk kompetencyjnych odnośnie nowych technologii.
Contributors
 • Department of Production and Work Management of Wrocław University of Economics
References
 • Cewińska J., Striker M., and Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi [Understanding Generation Y: Challenges for human resource management], in Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim [Cultural conditions of human capital management], Cracow, Wolters Kluwer Business Press.
 • Gadomska–Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi [Generation Y as a challenge for human resource management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1.
 • Gajdzik B. (2016), Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy [Managing age diversity in the workplace], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3–4.
 • Juchnowicz M. (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim [Cultural conditions of human capital management], Cracow, Wolters Kluwer Business Press.
 • Kmiotek K. and Kopertyńska W. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y [Building the commitment of Generation Y employees], Management Forum, no. 4.
 • Kołodziejczyk–Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy [Management of mature employees: Challenges and problems], University of Łódź Press.
 • Lewicka D. (2017), Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników [Organizational commitment in generationally diversified groups], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3–4.
 • Lipka A. and Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście sterotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR [The functioning of creative teams in the context of generational stereotyping as a risk in the area of HR], Warsaw, CeDeWu.
 • Lipka A. (2017), Percepcja różnic generacyjnych – interpretacje i wnioski dla kierujących zespołami [Perception of generational differences: Interpretations and conclusions for team leaders], Edukacja Ekonomistów i Menedżerów [Education of Economists and Managers], no. 3(45).
 • Lubrańska A. (2016), Wartości cenione w pracy zawodowej – różnice międzypokoleniowe, [Values appreciated in professional work: Intergenerational differences], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3–4.
 • Miś A. (2011), Generational Identity in Organizations: Challenges for Human Resource Management, Wroclaw, Wroclaw University of Economics Research Papers, no. 224.
 • Rogozińska–Pawełczyk A., Editor (2014), Pokolenia w miejscu pracy [Generations in the workplace], Łódź, University of Łódź Press.
 • Smola K. W. and Sutton C. D. (2002), Generational Differences: Revisiting Generational Work Values for the New Millennium, Journal of Organizational Behaviors, 23(4), June.
 • Smolbik–Jęczmień A. (2017), Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości [Building a personal professional career in the context of multigenerationlism], Monografie i opracowania [Monographs and Papers], no. 268, Wrocław, Wrocław University of Economics Press.
 • Smolbik–Jęczmień A. and Żarczyńska–Dobiesz A. (2018), Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy [Graduates of the Wroclaw University of Economics and the challenges of the existing labor market], Wrocław University of Economics Research Papers, Wrocław, no. 511.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy [Expectations of Generation Y representatives from their work and employer], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2.
 • Tulgan B. (2009), Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage Generation Y, Jossey–Bass, San Francisco, California.
 • Twenge J. M., Campbell S., and Hoffman B. (2010), Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing, Journal of Management, 36/5.
 • Urbaniak B. (20140, Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji [Managing the diversity of human resources en an organization], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3–4.
 • Weroniczak L. (2010), Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian [Man in the face of rapid changes], in Majerowska J., Bo życie to nieustanny rozwój [Because life is continuous development], Guide, Edustation.
 • Widerszal–Bazyl M. and Wołodźko E. (2015), Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach [Work related values in the different generations], Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka [Work Safety: Science and Practice] no. 10 (529).
 • Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., and Kliombka–Jarzyna J. (2016), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego [Generations: What is changing? Compendium of multigenerational management], Warsaw, Wolters Kluwer Publishing House.
 • Wojtaszczyk K. (2013), Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów [Level of virtual competences in Generations Y and C: Evaluation based on student self–diagnosis], E–mentor, no. 2(49).
 • Wojtaszczyk K. (2016), Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość. [Generational affiliation as a determinant of attitudes towards work: Stereotypes and reality], Edukacja Ekonomistów i Menedżerów [Education of Economists and Managers], no. 39(1).
 • Woszczyk P. and Gawron M. (2014), Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach [New trends, old habits: Intergenerational management in Polish companies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-639d80f1-30a4-4b47-af48-52c199dc0550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.