PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 71-80
Article title

PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI SYGNALISTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH W ŚWIETLE POLSKIEGO USTAWODAWSTWA

Content
Title variants
EN
LEGAL ASPECTS OF SIGNAL ACTIVITIES IN ENTERPRISES IN POLISH LEGISLATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę funkcjonowania sygnalistów w obrocie gospodarczym. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały pojęcie sygnalisty oraz przykładowe sytuacje, w których sygnaliści podejmowali działania zmierzające do zaniechania naruszania przepisów prawa w swoim miejscu pracy. Autor poddał rozważaniom również to, czy obecnie osoby te są należycie chronione przez polskie prawo. W drugiej części artykułu autor ocenił przepisy projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz alternatywnego projektu ustawy o ochronie sygnalistów stworzonego przez środowiska pozarządowe. Analiza obejmowała m. in. cele przyświecające ustawodawcy w zakresie uregulowania pozycji prawnej sygnalistów. Rozważaniom został poddany również aspekt legalności działań sygnalistów oraz środki ochrony prawnej, które mają zostać im przyznane. W podsumowaniu autor zaprezentował wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy dotyczące aktualnej oraz przyszłej ochrony prawnej sygnalistów.
EN
The article discusses the issue of the functioning of whistleblowers in the economic trade. The first part of the article presents the notion of a signallist and exemplary situations in which the signalists took actions aimed at abandoning violations of the law in their workplace. The author also considered whether these people are properly protected by Polish law. In the second part of the armile, the author assessed the provisions of the draft law on transparency of public life and an alternative draft law on the protection of whistleblowers created by non-governmental organizations. The analysis included objectives guiding the legislator in regulating the legal position of whistleblowers. Consideration was also given to the aspect of the legality of whistleblowers and legal protection measures to be granted. In the summary, the author presented conclusions stemming from the conducted analysis regarding the current and future legal protection of whistleblowers.
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • http://innpoland.pl/142311,kim-jest-christopher-wylie [data dostępu 17.06.2018]
  • https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/sygnalista-pod-ochrona-unii-co-moze-przyniesc-nowa-dyrektywa/ [data dostępu 17.06.2018]
  • https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/luxleaks-sad-luksemburgu-uchylil-wyrok-skazujacy-sygnaliste/ [data dostępu 17.06.2018]
  • Projekt ustawy o jawności życia publicznego, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465433#12465433 [data dostępu 17.06.2018]
  • Projekt ustawy o ochronie sygnalistów, http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/ [data dostępu 17.06.2018]
  • Uzasadnienie do projektu ustawy o jawności życia publicznego, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465401#12465401 [data dostępu 17.06.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-639e5db0-2992-404d-8ba8-795abda8672f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.