PL EN


2015 | XCIV (94) | 109-121
Article title

The position of the debtor and the creditor under the Brussels I bis Regulation

Authors
Content
Title variants
EN
Pozycja dłużnika i wierzyciela na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The intensification of trans-border legal turnover between the EU-member states and the stable growth of legal regulations result in the development of European Procedural Law. The question of recognition and enforcement of foreign judgments, beside the domestic jurisdiction, form the principal foundations of the so called European Law of Civil Procedure. To a great extent, the European law in this issue has dislodged or is dislodging the domestic regulations of EU-member states. This article presents the conditions of enforcement of foreign judgments on the basis of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters and an attempt of their valuation.
PL
Intensyfikacja transgranicznego obrotu prawnego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ciągły wzrost liczby unijnych regulacji prawnych powodują rozwój europejskiego prawa procesowego. Zagadnienie dotyczące uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń oraz jurysdykcja krajowa tworzą zasadnicze zręby tzw. europejskiego prawa procesowego cywilnego. W znacznej mierze prawo europejskie w tym obszarze wypiera lub już wyparło przepisy prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych na gruncie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1215/2012 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz próbę ich oceny.
Year
Volume
Pages
109-121
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Legal acts:
 • Regulation (EC) No 1896/2006 of PE and Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure, EU OJ L 399/1 of 2006.
 • Regulation (EU) No 1215/2012 of EP and Council of 20 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, EU OJ L 351/1 of 2012.
 • Charter of Fundamental Rights of the EU, EU OJ L 303/1.
 • Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, EU JO L 338/1 of 2003.
 • Regulation (EC) No 805/2004 of EP and Council of 21 April 2005 on creating a European Enforcement Order for uncontested claims, EU OJ L 143/15 of 2004.
 • Regulation (EC) No 861/2007 of PE and Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, EU OJ L 199/1 of 2007.
 • Act of 5 December 2014 amending the act – Code of Civil Procedure and the act on court costs in civil cases, Journal of Laws of 2015, item 2.
 • Studies:
 • Cuniberti P., The recognition of foreign judgements lacking reasons in Europe: access to justice, foreign court avoidance and efficiency, International and Comparative Law Quarterly 2008/57, pp. 25–52.
 • Czapliński W., Wróbel A. (ed.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Ereciński T. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Lexis Nexsis, Warszawa 2012.
 • Gottwald P, Internationale Zwangvollstreckung, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 1991/5, pp. 285–292.
 • Grzegorczyk P., Weitz K. (ed.), Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Grzegorczyk P., Rylski P., Weitz K., Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2009−2010), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011/3, pp. 763–874.
 • Laszuk G., Wykonywanie zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Polsce, access on: http://www.iws.org.pl/index.php?id=18_raporty; access: 31.01.2015.
 • Schlosser P.F., The Abolition of Exequatur Proceeding – Including Public Policy Review, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrech 2010/2, pp. 101–104.
 • Weitz K., Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Websites:
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-233_pl.htm; access: 26.10.2014.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-234_pl.htm; access: 31.01.2015.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_pl.htm; access: 31.01.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63b28549-dfe7-4277-b098-fccfd9c168c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.