Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(7) | 67-104

Article title

Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo

Content

Title variants

EN
The use of the ICF as a tool for the diagnosis, planning and evaluation in the program of the social and professional activisation of people with physical disabilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opinii wielu środowisk, mających wymierny wpływ na kształt szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia daje ogromną szansę na stworzenie ujednoliconego, przejrzystego dla wszystkich i, co najistotniejsze, efektywnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej tej grupy osób. Hierarchiczna struktura kategorii ICF oraz pojemność systemu pojęciowego pozwalają na pełny opis trudności funkcjonalnych, wraz z uwzględnieniem wpływu środowiska, w jakim egzystuje dana osoba, na jakość funkcjonowania psychospołecznego. Dzięki temu cały proces wsparcia, razem z wszelkimi podejmowanymi działaniami, oparty jest na szczegółowej diagnozie oraz zakłada możliwość cząstkowej ewaluacji osiąganych wyników na kolejnych etapach pracy z beneficjentem, dając szansę na weryfikację przyjętych celów i założeń, a także metod pracy. Wnioski płynące z realizacji przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim” pozwalają na postawienie tezy mówiącej, że obecne rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej postrzegane są przez samych beneficjentów z perspektywy przedmiotowej, a więc jako zewnętrzne i nieuwzględniające licznych, indywidualnych uwarunkowań. ICF pozwala natomiast na wprowadzenie do programu aktywizacji perspektywy podmiotowej już na początku procesu wsparcia, gdy gromadzone są informacje diagnostyczne, wyznaczające sfery przyszłej pracy z osobą niepełnosprawną. Pozytywną i niosącą niezwykłą wartość na przyszłość konsekwencją stosowania ICF jest włączenie do programu aktywizacji działań usprawniających, nauki umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, działalności edukacyjnej oraz kształtowania społecznego i fizycznego środowiska osoby niepełnosprawnej. Zanika zatem skłonność do bezwzględnego wdrożenia osoby chorej do pełnienia dawnych ról społecznych na rzecz szukania rozwiązań indywidualnych, personalnie dobranych metod pracy i przekazywanych treści.
EN
In the view of many communities having a measurable impact on the form of the widely defined rehabilitation of the disabled, the International Classification of Functioning, Disability and Health offers a great opportunity to create a unified, clear to all, and most importantly, an effective program of social and professional activisation of this group of people. The hierarchical structure of the ICF categories, as well as the capacity of the conceptual system enables a full description of the functional difficulties caused by the disability, including the impact of the environment in which a person exists on the quality of psychosocial functioning. Hence, the support process, including any actions beeing taken, is based on the detailed, and thus accurate diagnosis, and it assumes the possibility of partial evaluation of the results achieved, at subsequent stages of the work with beneficiary, giving a chance to verify the established goals and assumptions, as well as methods of work. Conclusions coming from the project implemented by FAR „Comprehensive social and vocational activisation of persons moving in a wheelchair” enable us to put the thesis forward that the nowadays exiting solutions in the field of social and vocational rehabilitation are perceived by the beneficiaries with the prospect in question, so as the outside ones, ignoring numerous individual factors. ICF allows incorporation to the activisation program the prospect in question, already at the beginning of the process of support, while diagnostic information is beeing collected, defining areas of future work with a disabled person. A positive and of remarkable value for the future consequence of the application of the ICF is incorporation to the activisation programme the improvements and teaching skills enabling people to function independently in everyday life, educational activities, as well as forming the social and physical environment of a disabled person. Therefore, there is a disappearing tendency to the ruthless habituation of a sick person to performing former social roles on seeking individual solutions, personally selected methods of the work and provided matters.

Year

Issue

Pages

67-104

Physical description

Dates

printed
2013-06-01

Contributors

  • Fundacja Aktywnej Rehabilitaji Biuro regionalne – Zielona Góra

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-63ca1f25-f890-4945-a9fd-cc001f8d2c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.