PL EN


2015 | 5 (358) | 62-80
Article title

Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych

Content
Title variants
EN
The Role and Tasks of Marketing in the Process of Rendering Services at Public Hospitals
RU
Роль и задачи маркетинга в процессе предоставления услуг в публичных больницах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rolę oraz znaczenie wybranych instrumentów marketingowych w strategii funkcjonowania sieci szpitali publicznych. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką zwrotność oraz to, że struktura zarówno zbiorowości respondentów, jak i ogółu podmiotów publicznych jest zbliżona, można stwierdzić, iż uzyskane wyniki badania ankietowego są reprezentatywne dla całej populacji szpitali publicznych w Polsce, przynajmniej w zakresie ujawnionym w rejestrze REGON. Przydatność przyjętej metodyki badawczej (zasada triangulacji) przybliżyła problem wdrażania wybranych instrumentów marketingowych oraz ich wpływu na redukcję asymetrii informacyjnej i wzrostu satysfakcji, stakeholders w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych. Została również ujawniona przy konsekwentnym oraz systematycznym powtarzaniu badań w przyjętych cyklach rocznych i jednakowej treści zadawanych pytań. Kolejnym zdiagnozowanym tematem była ocena uwarunkowań prawnych procesu podejmowania decyzji o roli i zadaniach marketingu, który w szpitalach publicznych jest przez otoczenie prawne znacznie ograniczony. Z kolei rola marki, w dobie cyfryzacji życia społeczno-gospodarczego, staje się wielowymiarowa, będąc jednoznacznie utożsamiana ze źródłem prozdrowotnych wartości dla prosumentów. W środowisku medycznym rośnie zainteresowanie instrumentami marketingowymi umożliwiającymi osiąganie powtarzalnej jakości świadczonych usług szpitalnych.
EN
In their article, the authors presented the role and importance of the selected marketing instruments in the strategy of functioning of the network of public hospitals. Taking into account the relatively high rate of return and that the structure of both population of respondents and the whole body of public entities is approximate, one may state that the obtained results of a survey are representative for the whole population of public hospitals in Poland, at least within the scope revealed in the REGON register. The usefulness of the adopted research methodology (the concept of triangulation) approximated the problem of implementation of the selected marketing instruments and their impact on reduction of information asymmetry and growth of satisfaction of stakeholders in management of the process of service provision at public hospitals. It was also revealed by way of a consistent and systematic repetition of surveys in the adopted annual cycles and with the identical content of the questions being asked. The subsequent diagnosed topic was assessment of legal determinants of the process of making decisions on the role and tasks of marketing which is significantly limited by the legal environment at public hospitals. In turn, the role of brand, in the epoch of digitisation of the socio-economic life, becomes multidimensional being, at the same time, identified with the source of pro-health values for prosumers. In the medical environment, there grown the interest in marketing instruments enabling achievement of repetitive quality of the rendered hospital services.
RU
В статье представили роль и значение избранных маркетинговых инструментов в стратегии функционирования сети публичных больниц. Учитывая относительно высокий процент ответивших, а также то, что структура как популяции респондентов, так и публичных субъектов в целом сходна, мож- но констатировать, что полученные результаты опроса представительны для всей популяции публичных больниц в Польше, по крайней мере в объеме, выявленном в реестре REGON. Пригодность принятой исследовательской ме- тодики (принцип триангуляции) приблизила проблему внедрения избранных маркетинговых инструментов, а также их влияния на снижение информационной асимметрии и роста удовлетворения стейкхолдеров в управлении процессом предоставления услуг в публичных больницах. Она была тоже выявлена при последовательном и систематичном повторении обследований в принятых годовых циклах и одинаковом содержании вопросов, которые задавались респондентам. Очередной диагнозированной темой была оценка правовых обусловленностей процесса принятия решений о роли и задачах маркетинга, который в публичных больницах значительно ограничивается юридической средой. В свою очередь роль марки в эпоху оцифровки общественно-эконо- мической жизни становится многомерной, будучи заодно отождествляемой с источником направленных на повышение уровня здоровья ценностей для «просументов». В медицинской среде растет интерес к маркетинговым инструментам, предоставляющим возможность достигать повторяемого качества оказываемых больничных услуг.
Year
Issue
Pages
62-80
Physical description
Contributors
References
 • Andruszkiewicz K. (2007), Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
 • Baden-Fuller Ch., Ravazzolo F., Schweizer T. (2000), Making and Measuring Reputations. The Research Ranking of European Business School, Long Range Planning.
 • Balmer J.M. (2001), Corporate identity, corporate branding and corporate marketing: seeing through the fog, “European Journal of Marketing”, No. 35(3/4).
 • Bober B. (2010), Etyka – ryzyko decyzyjne w procesie świadczenia usługi szpitalnej, UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Cenker E. (2000), Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Dobska M., Dobski P. (2001), Dlaczego marketing usług medycznych?, „Gazeta Lekarska”, nr 3.
 • Dowling G. (2001), Corporate reputations, Oxford University Press, Oxford.
 • Dyczewski L. (2009), Terroryzm w mediach, sensacja i spektakl, odpowiedzialność i informacja, (w:) Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Materiały z II edycji konferencji z cyklu przeciwdziałanie terroryzmowi, Warszawa, 18 listopada 2008, T. 9, Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 • Dylus A. (2009), Compliance Management. Charakterystyka i warunki powodzenia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • EFPIA (2010), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The Pharmaceutical Industry in Figures.
 • Fombrun Ch.J. (2004), Fame and fortune. How successful companies build winning reputations, Prentice Hall, C.B.M van Riel.
 • Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Hatch M.J., Schultz M. (2000), Scaling the tower of Babel: relational differences between identity, image and culture in organizations, (w:) Larsen M.H. (Ed.), The Expressive Organization: Linking Identity, Image and Culture in Organizations, Oxford University Press, Oxford.
 • Keller L.K. (2000), The brand Raport Card, “Harvard Business Review”.
 • Niestrój R. (red.) (2009), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa.
 • Makowska M. (2011), Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, tom 14, nr 2.
 • Mann A. (2005), Współpraca ze społecznością lokalną, GWP, Gdańsk.
 • Mruk H. (2009), Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowotarska-Romaniak B. (2002), Marketing usług medycznych, Zakamycze, Kraków.
 • Olędzki J., Tworzydło D. (2009), Leksykon Public Relations, Newsline, Bonus Liber, Rzeszów.
 • Pabian A. (2008), Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa.
 • Ries A., Ries L. (2004), Upadek relamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa.
 • Sieroń D. (2006), Public Relations w medycynie, czyli wizerunek służby zdrowia na Śląsku, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 • Szablewski A., Tuziemek R. (2005), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Ten Have (2004), Ethical perspectives on health technology assessment, “International Journal of technology Assessment in Health Care”, No. 20(1).
 • Urbanek G. (2004), Wycena marki, „Rachunkowość”, nr 10.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wielki J. (2000), Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław.
 • Żbikowska A., Potocki A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 20 lutego 2009 roku (Dz.U. Nr 40, poz. 323).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie reklamy produktów leczniczych dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. Nr 210 poz. 1327).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy − Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 136, poz. 958).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).
 • Dyrektywa 2004/27/EC z dnia 31 marca 2004 roku, zmieniająca dyrektywę 2001/83/EC w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UEL. 136/ 2004).
 • Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63d0fb02-0d59-48bf-86b1-b7222015e877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.