PL EN


2011 | 1 | 187-199
Article title

Stosunki polsko-czeskie (czechosłowackie) w historiografii polskiej po 2000 roku

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
187-199
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Bestry J., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechosłowacji, Wrocław 2005.
 • Chałupczak H., Powstanie i działalność polskich placówek konsularnych w okresie międzywo­jennym (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemiecko-czechosłowackiego w la­tach 1918–1939), [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918–1939, red. R. Kaczmarek i M. Masnyk, Katowice 2004.
 • Dąbrowski D., Rzeczypospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007, rec. [w:] „Dzieje Najnowsze” 2008, R. XL, z. 4.
 • Deszczyński M. P., Czynnik pol­ski w przygotowaniach obronnych Czechosłowacji w 1938, „Kwartalnik Historyczny” 2000, nr 3.
 • Deszczyński M.P., Nieskonsumowana omplementarność, [w:] Między gospodarką a polityką. Księga jubile­uszowa pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Warszawa 2001.
 • Deszczyński M. P., Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939, Warszawa 2003.
 • Deszczyński M. P., Z doświad­czeń „akcji zaolziańskiej”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2003, nr 3.
 • Długajczyk E., Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim 1919–1920, Katowice 2005.
 • Długajczyk E., Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922, Warszawa 2001.
 • Eisler J., Wpływ Praskiej Wiosny na polski Marzec ’68, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Essen A., Cień Habsburgów nad Dunajem. Pogłoski o restauracji Habsburgów na Węgrzech w 1930 roku a dyplomacja środkowoeuropejska, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w sie­demdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Koryn i P. Łossowski, Warszawa–Łowicz 2004.
 • Essen A., Edvard Beneš z perspektywy Warszawy w latach 20. i 30., „Dzieje Najnowsze” 2000, R. XXXII, z. 3.
 • Essen A., Konflikt czesko-polski w XX wieku w historiografii pol­skiej w latach 1945–1989. [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowa-Kawka, Kraków 2007.
 • Essen A., Kształtowanie się podstaw ustrojowych w Polsce i Czechosłowacji w latach 1918–1922, [w:] Dwa państwa, trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechosłowa­cji 1918–1939, red. J. Adamczyk, Warszawa 2004.
 • Essen A., Odgłosy akcji lorda Rothermere w Pol­sce w 1927 r. (Z problematyki propagandy rewizjonistycznej w międzywojennej Europie), [w:] Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Historic­ký ústav ČA, Praha 2000.
 • Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europe Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006.
 • Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w pierwszej fazie Wielkiego Kryzysu Gospodarczego (1929–1930), [w:] Naród–państwo–Europa Środkowa w XIX i XX wieku, studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w 50-lecie pracy naukowej, red. A. Patek i W. Rojak, Kraków 2006.
 • Essen A., Pozycja Polski na arenie mię­dzynarodowej w ocenie dyplomacji czechosłowackiej w latach 1918–1938, [w:] Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Histo­rii i Stosunków Międzynarodowych Uniw. Szczecińskiego i Szczeciński Oddział PTH w Pobiero­wie 5–6października 2007 r., red. A. Szczepańska, H. Walczak i A. Wątor, t. II.
 • Essen A., W kręgu po­lityki zagranicznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008; Rok 1939 w historiografii czeskiej, „Dzieje Najnowsze” 2009, R. XLI, z. 3.
 • Falęcki T., Prezydent Tomasz Garrique Masaryk o najważniejszych problemach polityki Czechosłowacji (Kilka uwag na marginesie wypowiedzi z przełomu stycznia i lutego 1919 r.), [w:] Pamięć o powstaniach śląskich. Czy i komu potrzeb­na?, red. Z. Kapała i W. Leśniak, Bytom 2001.
 • Gąsior G., Platforma Cieślara — kwestia narodowościowa na Zaolziu w okresie stalinowskim „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, XL.
 • Gmurczyk-Wrońska M., Polska – niepotrzebny aliant Francji?, Warszawa 2003, i in.
 • Gruchała J., Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938, Katowice 2002.
 • Gruchała J., Józef Piłsudski w opinii czeskich środowisk poli­tycznych (1918–1935), „Acta Facultatis Philosoficae Universitatis Ostraviensis”, (Ostrava) 2000, č. 8.
 • Gruchała J., Polsko-niemiecka deklaracja o nie­agresji w opinii czeskich i słowackich środowisk politycznych (Na tle stosunków polsko-niemiec­ko-czechosłowackich 1933–1934), [w:] Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania, red. M. Wojciechowski, Toruń 2005.
 • Górny M., Polacy w oczach Czechów po sierpniu 1968 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, z. 4.
 • Janus J., Suwerenna decyzja czy sowiecka presja? Odrzucenie planu Marshalla przez państwa sowieckiej strefy wpływów w polskiej histo­riografii, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historio­grafii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007.
 • Janus J., Polska i Czechosłowacja wobec planu Marshalla, Kraków 2001.
 • Janus J., Prezydent Beneš a kwestia udziału Czechosłowacji w planie Marshalla, [w:] Naród – Państwo – Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięcio­lecie pracy naukowej, red. A. Patek i W. Rojek, Kraków 2006.
 • Januszewska – Jurkiewicz J., Konsul Rzeczypospolitej Pol­skiej w Morawskiej Ostrawie Karol Ripa – „polski wojewoda” na czeskim Śląsku czy orędow­nik polsko-czechosłowackiego porozumienia?, [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918–1939, red. R. Kaczmarek i M. Masnyk, Katowice 2004.
 • Januszewska-Jurkiewicz J., Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskie­go (1925–1937), Katowice 2001.
 • Jaworski P., Kontakty polsko-czechosłowackie na terenie Szwecji w latach drugiej wojny światowej, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2007.
 • Jeziorny D., Raporty znad Wełtawy – narodzi­ny Czechosłowacji widziane oczyma Cecila Goslinga, [w:] Czechosłowacja w stosunkach mię­dzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A.M. Brzeziński, Warszawa 2003.
 • Kaliski B., Dobrzy okupanci: operacja „Dunaj”, „Karta” 2004, nr 41.
 • Kalus J., Reakcje społeczeństwa czechosłowackiego na udział Polski w interwencji 1968 roku, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Kamiński Ł., Od kryzysu do kryzysu. Przyczynek do dziejów stosunków PRL-CSRS w latach 1956–1970, [w:] Między Październikiem a Grudniem. Polityka zagraniczna doby Gomułki, „Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej”, t. 2, red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, J. Tyszkiewicz, Toruń 2005.
 • Kamiński Ł., Mniejszość polska w CSRS w 1968 r. w oczach władz PRL, [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, pod red. S. Ciesielskiego, T. Kulak, K. Ruchniewicza i J. Tyszkiewicza, Toruń 2004.
 • Kamiński Ł., Polská společnost a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, [w:] Opozice a od­por proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989, red. P. Blažek, Praha 2005.
 • Kamiński Ł., Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec Praskiej Wiosny, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Kamiński M. K., Czechosłowacko-polskie stosunki 1945–1947, Warszawa 1990.
 • Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emi­gracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1943, Warszawa 2005.
 • Kamiński M. K., Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943–1945, Warszawa 2009.
 • Ka­miński M.K, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001.
 • Kamiński M. K., Orlof E., Mniej znane karty stosunków polsko-francusko-czechosłowac­kich podczas II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 2003, R. 38, z. 3.
 • Kamiński M. K., Początki polsko-czeskiego konfliktu po pierwszej wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny” 2000, z. 1, i in.
 • Kamiński M. K., Polityka Edwarda Beneša i jego tymczasowych władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego (lipiec 1940 r. – czerwiec 1941 r.), „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2004, XXXIX. 26.
 • Kamiński M. K., Próby mocarstw Ententy narzucenia rozwiązań terytorialnych Pol­sce i Czechosłowacji pozostającym w konflikcie granicznym (luty–kwiecień 1919 r.), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2001, XXXVI.
 • Kamiński M. K., Orlof E., Przyczynek do zro­zumienia istoty polityki czechosłowackiej podczas II wojny światowej, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, XLIII.
 • Kamiński M. K., Sowiety wobec sytuacji spowodowanej kryzy-sem państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku, „Dzieje Najnowsze” 2010, z. 3.
 • Kisielewski T., Polski punkt widzenia w stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie II wojny świato­wej, „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 3.
 • Kobus A., Studenci a Praska Wiosna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 73, Łódź 2001.
 • Kołakowski K., Działalność placówki wywiadowczej Oddziału II Sztabu Głównego WP „Olaf” w Pra­dze w latach 1930–1934, „Przegląd Wschodni” 2005/2006, z. 4.
 • Kołakowski P., Działalność polskiego wywiadu wojskowe­go przeciw Czechosłowacji pod koniec lat trzydziestych, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi–Polacy–Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. P. Blažk, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Kołakowski P., Lotnictwo czechosłowackie w okresie międzywojennym w świetle raportów polskich attachés wojskowych w Pradze, „Ze­szyty Naukowe Muzeum Wojska” 2004, z. 17;
 • Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosun­ki wojskowo-polityczne 1918–1939, Warszawa 2009.
 • Kowalski R., Działania wywiadowcze na po­graniczu polsko-słowackim w przededniu wybuchu II wojny światowej, Prace Komisji Historii Wojskowości, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, t. II, 2003.
 • Kwapis R., Program reform w Czechosłowacji w dobie Praskiej Wiosny, Toruń 2002; Praska Wiosna, Toruń 2004.
 • Kwiek J., Reak­cje społeczeństwa województwa krakowskiego na wydarzenia w Czechosłowacji w 1968 roku w świetle dokumentów partyjnych, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Lesiewicz E.,, Wielkopolska wobec stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918– –1939, Poznań 2001.
 • Majchrzak G., Operacja „Podhale”, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Majewski P., Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku, Warsza­wa 2004.
 • Machcewicz P.„Do diabła z suwerennością”. Władysław Gomułka wobec Praskiej Wiosny, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Martoń W., Unifikacja Zaolzia w ramach województwa śląskiego z II Rzeczypospolitą, „Dzieje Najnowsze” 2010, z. 3.
 • Mazur M., Nieoficjalne wzajemne stosunki Polaków, czechów i Słowaków w okresie pra­skiej wiosny na łamach polskiej prasy, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Między przy­musową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I i II, red. P. Blažak, P. Jaworski, Ł.Kamiński, Warszawa 2007.
 • Miszewski D., Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji 1920–1938, Toruń 2002.
 • Miszewski D., Poglądy generała Kazimierza Sosnkowskiego na temat strategicznego znaczenia Czechosło­wacji dla bezpieczeństwa Polski w latach 1938–1943, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2007
 • Nowak K., Leon Wolf (1881–968). Biografia polityczna, Katowice 2002.
 • Nowak K., Wojewoda śląski Michał Grażyński wobec Zaolzia i pogranicza polsko-słowackiego, [w:] Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu, red. K. Nowak, Cieszyn 2000.
 • Nowinowski S. M., Inauguracja misji poselskiej Václava Girsy w War­szawie, [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandczowi, red. J. Faryś, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopol­ski 2004.
 • Nowinowski S. M., Konstata­cje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbioro­wego w Europie 1919–1925, Toruń 2005.
 • Nowinowski S. M., Mini­sterium Augusta Zaleskiego (1926–1932) w ocenie dyplomacji ČSR, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 2.
 • Nowinowski S. M., Przewrót majowy 1926 roku w relacjach i komentarzach dyplomatów czechosłowackich, [w:] Czechosłowacja w stosunkach międzynarodo­wych w pierwszej połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A.M. Brzeziński, Warszawa 2003.
 • Nowinowski S. M., Służby zagraniczne II Rzeczypospolitej i I Republiki w latach 1918–1925/1926. Próba analizy po­ Lesie­równawczej, [w:] Dwa państwa, trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechosłowacji 1918– 1939, red. J. Adamczyk, Warszawa 2004.
 • Nowinowski S. M., Stosunki polsko-czechosłowackie u progu drugiej wojny światowej. Bilans otwarcia, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi - Polacy - Słowacy 1938/39 - 1945 - 1989, cz. I, pod red. P. Blażka, P. Jaworskiego, Ł. Kamińskiego, Warszawa 2007, s. 12-17.
 • Nowinowski S. M., Wizyta Edvarda Beneša w Warszawie (20–23 kwietnia 1925), „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, Folia Historca 53.
 • Ogonowski J., Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. w świetle propa­gandy PZPR, „Teki Archiwalne” 2000, Seria nowa, t. 4.
 • Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968– –1970, Warszawa 2008 (wybór, wstęp i opracowanie, Ł. Kamiński, G. Majchrzak).
 • Pajórek L., Polska a „Praska Wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosło­wacji w 1968 roku, Warszawa 1998.
 • Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski w latach 1945–1947. Racibórz, Kłodz­ko, Głubczyce, Opole 2007.
 • Pałys P., Miejsce Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w latach 1945– –1948 i 1968–1969, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2000, z. 1.
 • Pałys P., Zemský národní výbor – expositura v Moravské Ostravě o sytuacji na górnośląskim odcinku pogranicza polsko­-czechosłowackiego w pierwszej połowie czerwca 1945 r., „Pamiętnik Cieszyński” 2000, z. 15.
 • Pańko G., O tych którym na porozumieniu Polaków i Czechów w okresie między­wojennym zależało, [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz i J. Tyszkiewicz, Toruń 2004.
 • Radomski J. A., Starczewski M.,, Legion Czechów i Słowaków oraz Legion Węgierski w kampanii jesiennej 1939 roku na Podkarpaciu, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. IV, Krosno 2000
 • Pasztor M., Francuska polityka „budowania mostów” w dzielącej się Europie – przykład Polski i Cze­chosłowacji, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2002, XXXVII.
 • Pilarski S., Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji 1938–1939, Neriton, Łódź–Warszawa 2008, rec. [w:] „Studia z dziejów Rosi i Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, t. XLIV.
 • Piotrkowski P., Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji, [w:] Wokół Praskiej Wiosny, red. Ł. Ka­miński, Warszawa 2004, seria Konferencje, t. 19.
 • Piotrowski J., Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz wobec planów federacji polsko-cze­chosłowackiej, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2007.
 • Piwoarski E., Wnioski z formowania Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” do akcji na „Zaolziu”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2005, nr 3.
 • Potocki R., Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930– 1939, Lublin 2003.
 • Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 1, Warszawa 2006 (opracował zespół, wybór, wstęp i opracowanie Ł. Kamiński).
 • Skobelski R., Położenie mniejszości polskiej na Zaolziu w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Sołtysik Ł., Ludność czeska na Dolnym Śląsku w latach 1945–1955, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Stawecki P., Atta­chés wojskowi Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2004, nr 2.
 • Stolarczyk J., Próby polskiej akcji dywersyjnej „Łom” na Rusi Zakarpackiej (listopad 1938-marzec 1939), „Rocznik Wschodni” 2007, nr 7.
 • Szczepańska A., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej 1918–1933, Szczecin 2004.
 • Szczepańska A., Działalność polskich placówek konsularnych w Czechosłowacji w latach 1945–1956, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Szeptycki A., Francja wobec Praskiej Wiosny, „Dzieje Najnowsze” 2003, z. 3.
 • Szymeczek J., Prześlado­wanie stanowczych chrześcijan na Zaolziu, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Szymkowicz P., Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny na odcinku Śląska Opolskiego i Opawskiego w latach 1945–1947, Opole 2002.
 • Techman R., Z dziejów Konsulatu Generalnego w Szczecinie w latach 1949–1959, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II, red. P. Bla­žek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
 • Wandycz P. S., Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rze­czypospolitej, Warszawa 2006.
 • Wiśniewski J. P., Armia czechosłowacka 1932–1938, Toruń 2002.
 • Wiśniewski J. P., Organizacja oddziałów polskich u boku Korpusu Czecho­słowackiego w Rosji w 1918 roku, [w:] Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003.
 • Wrzesiński W., Polska myśl polityczna wobec doświadczeń w stosunkach polsko-czecho­słowackich w latach 1918–1939, [w:] Między Królewcem, Warszawą, Berlinem i Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku, t. I, 2001.
 • Żurawski vel Grajewski R., Starania dyplomacji czechosłowackiej o cofnięcie uznania rządu brytyjskiego dla umowy monachijskiej (sierpień 1941–sierpień 1942), [w:] Czechosło­wacja w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A.M. Brzeziński, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63d58898-f448-4019-abca-0f0ab1977d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.