PL EN


2017 | 50 | 443-452
Article title

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm

Content
Title variants
EN
The influence of Corporate Social Responsibility for the functioning of companies
RU
Влияние социальной ответственности бизнеса на функционирование фирм
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono pojęcie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) z perspektywy współczesnego podejścia. Zawarto też związek idei firmy społecznie odpowiedzialnej z jej kulturą organizacyjną. Główna uwaga została skoncentrowana na zaletach i wadach społecznego zaangażowania firm dla ich funkcjonowania, także na stanie świadomości przedsiębiorców w zakresie rozumienia założeń koncepcji CSR. Uwagę skoncentrowano także na potrzebie budowania przez menedżerów właściwej kultury organizacji.
EN
This paper presents the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) from the perspective of contemporary approach. Also shows the relationship the idea of a socially responsible company with its organizational culture. The main attention was concentrated on the advantages and disadvantages of social commitment of companies for their operation and the role of CSR in shaping the image of companies, also: on the state of consciousness of entrepreneurs in terms understanding the principles of CSR. Attention is also focused on the need to build through managers, the proper culture of the organization.
Year
Volume
50
Pages
443-452
Physical description
Contributors
References
 • Baran G., 2008, Wybrane sposoby rozwiązywania ważnych problemów i kwestii społecznych, Wyd. UJ, Kraków.
 • Bernatt M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 • Brzozowski A., 2009, Przewodnik wdrażania CSR, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, Białystok.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., 2001, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
 • Dahlsrud A., 2008, How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 15, issue 1, https://doi.org/10.1002/csr.132
 • Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, MT Biznes, Kraków.
 • Grzegorzewska-Ramocka E., 2001, Cele społeczne przedsiębiorstwa, a kierunki inwestowania, Handel Wewnętrzny, „Marketing – Rynek – Przedsiębiorstwo”, nr 4–5.
 • Heaven V., Czym różni się CSR w Polsce i Wielkiej Brytanii?, http://csr.forbes.pl/czym-rozni-sie-csr-w-polsce-i-wielkiej-brytanii-,artykuly,184220,1,1.html (20.04.2016).
 • http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/580AE0A6-1882-4288-B719-D7F16E-658D6A/53568/Podrecznik_zrownowazonybiznes.pdf (14.04.2016).
 • Jabłońska A., 2012, Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji. Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Jackson J.R., Miller R.L., Miller S.G., 1997, Business & Society. Managing Social Issues, West Publishing Company, New York.
 • Jonkier J., Rudnicka A., Reichel J., 2011, Nowe horyzonty, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.
 • Jung M., Kaleta A., Moszkowicz K., 2010, Bariery implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych przedsiębiorstwach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kapitał społeczny dla gospodarki, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (14.04.2016).
 • Kostera M., 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2008, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Niemiec W., Jurgilewicz O., 2013, Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Niestrój R., 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa.
 • Nikodemska-Wołowik M. (red), 2011, Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/57/polskie_i_szwedzkie_MSP.pdf?sequence=1 (14.04.2016).
 • Nowicka A.D., 2010, Marketing i promocja działań CSR, http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/03/Nowicka_marketing_i_PR_w_CSR.pdf (18.04.2016).
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H Beck, Warszawa.
 • Promoting Responsible Business Through Collective Action, IBLF Global, http://www. iblfglobal.org/ (18.04.2016).
 • Przytuła S., 2011, Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, „Problemy Zarządzania” vol. 9, nr 4(34).
 • Raport CSR w Polsce, 2010, Menadżerowie/Menadżerki 500. Lider/Liderka CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Robbins S.P., 2004, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Rudnicka A., 2012, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rybak M., 2001, Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Skitek A., CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu coraz popularniejsza, http://grantthornton.pl/csr_spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_coraz_popularniejsza (19.04.2016).
 • Skoneczny T., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucjonalny i międzynarodowy, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Specjaliści PR wobec idei CSR, 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http://www.egospodarka.pl/19616,Specjalisci-PR-wobec-idei-CSR,1,39,1.html (19.04.2016).
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc, biznesu,464.html (13.04. 2016).
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w Polsce powyżej średniej Unii Europejskiej, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,przedsiebiorstw, CSR,w,Polsce,powyzej,sredniej,Unii,Europejskiej.,2732.html (20.04.2016).
 • Stecko J., 2012, Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Zarządzanie i Marketing, nr 19.
 • Sznajder M., 2013, Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Wawrzyniak B., 1999, Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 • Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63dafc2c-3473-4137-bed4-372b4477441c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.