PL EN


Journal
2018 | 47 | 1 | 39-51
Article title

Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Content
Title variants
EN
Coexistence of Preserved Primary Reflexes and Disorders of Speech Development in Children – State-of-the-Art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena posturalnych odruchów pierwotnych należy do badań neurologicznych niemowląt. Fizjologicznie odruchy te występują mimowolnie w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, z czasem ustępując miejsca coraz bardziej złożonym ruchom dowolnym. Jeżeli jednak nie zostaną w pełni wyhamowane, mogą utrudniać proces rozwoju psychoruchowego dziecka. Przetrwałe odruchy pierwotne opisywane są przede wszystkim na gruncie fizjoterapii i medycyny. Coraz większą świadomość na ten temat mają pedagodzy i inni terapeuci. Wiedza o obrazie klinicznym przetrwałych odruchów pierwotnych i ich konsekwencjach może przyczynić się do bardziej wnikliwej diagnostyki rozwoju motorycznego oraz efektywniejszych działań terapeutycznych podejmowanych przez fizjoterapeutów, logopedów oraz pedagogów specjalnych. Celem artykułu jest analiza materiałów badawczych odnoszących się do współwystępowania przetrwałych odruchów pierwotnych z zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci. Jest to temat wciąż wymagający pogłębienia. Wydaje się zasadne prowadzenie precyzyjnych badań empirycznych nad zależnością tych zjawisk.
EN
Assesment of the postural primary reflexes belongs to neurological assessment of newborns. Physiologically primary reflexes are involuntary responses to external stimuli, substituted during next months by more and more complex voluntary movements. But not completely inhibited primary reflexes may hamper the process of psychomotor child’s development. Preserved primary reflexes are described mainly by physiotherapists and other medical specialists, but increased consciousness is common also among other specialists such as pedagogues. Knowledge concerning clinical picture of primary reflexes and their consequences may influence deeper diagnostic approach to motor development and more effective therapeutical activities run by physiotherapists, speech therapists, and occupational therapists. The aim of this article is the analysis of the scientific sources concerning coexistence of preserved primary reflexes and disorders of speech and language development in children. Aforementioned topic requires deeper understanding. There is a need for further detailed studies concerning aforesaid coexistence.
Journal
Year
Volume
47
Issue
1
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2020-06-28
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Laboratorium Neurokognitywne, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
References
 • Ayres A. J., Mailloux Z., 1981, Influence of Sensory Integration Procedures on Language Development, “American Journal of Occupational Therapy”, s. 383–390.
 • Billye Ann Cheatum A. A., 2000, Physical Activities for Improving Children’s Learning and Behavior: A Guide to Sensory Motor Development, “Human Kinetics”.
 • Blasco P., 1994, Primitive Reflexes. Their Contribution to the Early Detection of Cerebral Palsy, “Clinical Pediatrics”.
 • Blomberg H., 2015, The Rhythmic Movement Method: A Revolutionary Approach to Improved “Clinical Pediatrics”.
 • Capute A. P., 1978, Primitive Reflex Profile, Baltimore.
 • Cieszyńska J., 2001, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków.
 • Eickmann S.H., Emond A.M., Lima M., 2016, Evaluation of child development: beyond the neuromotor aspect, “Journal of Pediatrics”, 92(3 Suppl 1), s. 71–83.
 • Emiluta-Rozya D., 2017, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa.
 • Fenichel G. M., 2007, Neonatal Neurology, Amsterdam.
 • Goddard-Blythe S., 2015, Jak oceniać dojrzałość dziecka do nauki?, Warszawa.
 • Goddard-Blythe S., 2017, Attention, Balance and Coordination: The A.B.C. of Learning Success, New Jersey.
 • Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, [w:] Audiofonologia, t. X (s. 9–36). Warszawa–Lublin.
 • Jastrzębowska, G. (2003). Opóźnienie rozwoju mowy – przejaw nieprawidowości rozwojowych, [w:] G.J. Zbigniew Gałkowski, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. 2, Opole, s. 37–65.
 • Jordan R. Green, C.A., 2000, The Physiologic Development of Speech Motor Control: Lip and Jaw Coordination, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, s. 239–255.
 • Kielar-Turska M., 2012, Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych, [w:] E. Czaplewska, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk.
 • Kornas-Biela D., 1993, Kształtowanie się zdolności słuchowych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, [w:] J. Bartmiński, Opuscula logopeadica: in honorem Leonis Kaczmarek, Lublin.
 • Króliczak G., Frey S., 2009, A Common Network in the Left Cerebral Hemisphere Represents Planning of Tool Use Pantomimes and Familiar Intransitive Gestures at the Hand-Independent Level, “Cerebral Cortex”, 19(10), 2396–2410.
 • Latash M.L., 2016, Towards physics of neural processes and behavio, “Neuroscience Biobehavioral Review”, 69, s. 136–146.
 • Latash M.L., 2017, Biological Movement and Laws of Physics, “Motor Control”, 21(3), s. 327–344.
 • Latash M.L., Levin M.F., Scholz J.P., Schöner G., 2010, Motor control theories and their applications, “Medicina”, 46(6), s. 382–392.
 • Livingstone N., McPhillips M., 2014, Primary reflex persistence in children with partial hearing, “Developmental Neuropsychology”, 39(3), s. 233–247.
 • Marcdante K.J., 2012, Nelson Pediatria, Elsevier Urban & Partner.
 • Maas V.F., 1998, Uczenie się przez zmysły: wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa.
 • McPhillips M., Jordan-Black J. A., 2007, Primary reflex persistence in children with reading difficulties (dyslexia): a cross-sectional study, “Neuropsychologia”, 45(4), s. 748–754.
 • McPhillips M., Hepper P.G., Mulhern G., 2000, Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial, “Lancet”, 355(9203), s. 537–541.
 • Mikołajewska E., 2017, Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym, Bydgoszcz.
 • Mikołajewska E., 2016, Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Warszawa.
 • Mikołajewska E., 2017, Materiały z kursu: „Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów pierwotnych”, Bydgoszcz.
 • Mikołajewska E., 2018, Materiały z kursu: „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego”, Bydgoszcz.
 • Nowotny J., 2005, Podstawy fizjoterapii, cz. III, Kraków.
 • Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K., Plinta R., 2003, Edukacja i reedukacja ruchowa, Kraków.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2015, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Bytom.
 • Pniewska-Kosiorek Z., 2014, Między piętą a ustami – trening neurorozwojowy w terapii logopedycznej, „Forum Logopedy”, s. 4–8.
 • PubMed MeSH Therasaurus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012018 – dostęp 11.02.2018.
 • Rogers E. E., Hintz S. R., 2016, Early neurodevelopmental outcomes of extremely preterm infants, “Semin Perinatol”, 40(8), s. 497–509.
 • Sadowska L., 2000, Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne, [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, L. Sadowska, cz. I, Wrocław, s. 5–63.
 • Sandman C. A., Davis E. P., Buss C., Glynn L. M., 2012, “Neuroendocrinology”, 95(1), s. 7–21.
 • Bilbilaj S., 2017, Measuring Primitive Reflexes in Children with Learning Disorders, “European Journal of Multidisciplinary Studies”, s. 285–298.
 • Tink Martin S., 2007, Techniki terapeutyczne w fizjoterapii neurologicznej, Wrocław.
 • Vingerhoets G., Alderweireldt A.-S., Vandemaele P., Cai Q., Van der Haegen L., Brysbaert M., Achten E., 2013, Praxis and language are linked: evidence from co-lateralization in individuals with atypical language dominance, Cortex, 49(1), s. 172–183.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63dbb214-04ff-4534-a628-852bf11ed663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.