PL EN


2019 | 11(47) | 4 | 19-29
Article title

Młodzież „Pokolenia Z” wobec wdzięczności w kontekście wychowania w rodzinie

Title variants
EN
The Youth of Generation Z Towards Gratitude in the Context of Family Upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i rodzinie powodują, że zmienia się znaczenie tradycyjnych środowisk wychowawczych. Kształtowanie się postaw młodych ludzi dokonuje się w coraz większym stopniu przy udziale mass mediów i grup rówieśniczych, ale rodzina wciąż stanowi potencjał dla rozwoju osobowościowego jej członków. Jest to widoczne w kształtowaniu się postaw młodzieży wobec wdzięczności, posiadającej ważne znaczenie dla funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. Badania wypowiedzi 200 przedstawicieli Pokolenia Z pokazały, że wychowanie w rodzinie wyraźnie sprzyja okazywaniu oraz rozwojowi wdzięczności, a najskuteczniejszy w tym względzie jest osobisty przykład rodziców. Współpraca środowisk wychowawczych w celu wzmacniania poczucia i okazywania wdzięczności przez młodzież jest istotnym postulatem wynikającym z przeprowadzonych badań empirycznych.
EN
Changes in the modern society and family influence the meaning of traditional educational environments. The process of shaping young people’s attitudes is increasingly affected by mass media and peer groups, but it is the family where one can still find potential for personal development. It is noticeable in the process of shaping young people’s attitudes towards gratitude which is very significant for the functioning of individuals and the society. The research on 200 representatives of Generation Z revealed that family upbringing fosters the expression and development of gratitude. It also showed that parents setting a good example for their children are most efficient in this respect. Cooperation between educational environments in order to strengthen the sense of gratitude among young people is an important postulate resulting from the empirical research.
Year
Volume
Issue
4
Pages
19-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
author
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Almeida, D.M., Galambos, N.L. (1993). Wives’ Employment Hours and Spousal Participation in Family Work. Journal of Family Psychology, 7, 233-244.
 • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Galas, B. (2005). Pokolenie. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XX wieku, t. 4 (s. 513-517). Warszawa: Żak.
 • Greif, E.B. i Gleason, J.B. (1980). Hi, Thanks, and Goodbye: More Routine Information. Language in Society, 9(2), 159-166.
 • Gruchoła, M. (2016). Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości? Rozprawy Społeczne, 10(3), 5-13.
 • Gruszecka, E. (2011). Wdzięczność a szczęśliwe życie. Psychologia Społeczna, 6(19), 316-328.
 • Gurba E. (2013). Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Harwas-Napierała, B. (2008). Znaczenie przemian współczesnej rodziny dla rozwoju człowieka. Psychologia Rozwojowa, 3 (13), 21-27.
 • Hysa, B. (2016). Zarządzanie Różnorodnością Pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97, 385-398.
 • Janke, A.W. (2007). Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary, panorama problematyki (s. 83-114). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jankowska, M. (2015). Wychowanie jako system wzajemnych oddziaływań rodziców i dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 21(1), 5-33.
 • Jan Paweł II. (1999). Homilia podczas Mszy świętej (Łowicz 14.06.1999). W: J. Poniewierski (oprac.), Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-2002, Przemówienia i homilie (s. 1141-1147). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kluz, M. (2011). Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 31, 131-145.
 • Kwiatek, P. (2012). Przeszkody i strategie rozwoju wdzięczności w świetle współczesnych badań psychologicznych. Seminare. Poszukiwania naukowe, 32, 151-163.
 • Mannheim, K. (1992). Ideologia i utopia. (tłum. J. Miziński). Lublin: Wydawnictwo „Test”.
 • McCullough, M.E., Emmons, R.A. i Tsang, J.A. (2002). The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical Topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 112-127.
 • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34, 131-153.
 • Opozda, D. (2012). Rodzina. VII w pedagogice. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 17 (kol. 188-189). Lublin: TN KUL.
 • Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2, 47-51.
 • Parzyszek, M. (2016). Rodzina miejscem pracy człowieka nad doskonałością moralną. Kultura – Przemiany – Edukacja, 4, 196-206.
 • Smith, A. (2006). Theory of Moral Sentiments. Săo Paulo: Metalibri.
 • Tucholska, S. (2016). Wdzięczność: jej natura i rodzaje. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 22(2), 75-99.
 • Wasylewicz, M. (2016). Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej. Pedagogika, 13, 133-141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63dfbf15-b04a-4083-80d3-d6c1d6b93008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.