PL EN


2016 | 6(954) | 23-46
Article title

Procedury naukowe indukcji zupełnej i niezupełnej w metodologii nauk o zarządzaniu

Authors
Title variants
EN
Scientific Procedures of Complete and Incomplete Induction in the Methodology of Management Science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych procedur naukowych wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu. Procedura indukcji zupełnej oraz procedura indukcji niezupełnej są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk, filozofii nauki oraz dorobku metodologii nauk o zarządzaniu. Analiza dwóch podstawowych procedur naukowych w sposób szczególny koncentruje się na metodach i technikach oraz dyrektywach metodycznych, odnosząc je do wyróżnionych w procedurach etapów postępowania badawczego.
EN
The article presents the characteristics of the two basic scientific procedures used in management science. The procedures for complete induction and incomplete induction are presented from the perspective of the general methodology of science, the philosophy of science and the achievements of the methodology of management science. The analysis of these procedures specifically focuses on methods and techniques as well as on methodological directives relating them to the distinguished phases within the procedures of scientific research.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analiz Strategicznych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, lisinski@uek.krakow.pl
References
 • Ajdukiewicz K. [1975], Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Apanowicz J. [2002], Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia.
 • Bocheński J.M. [1988], Współczesne metody myślenia, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 • Bronk A. [2006], Metoda naukowa, „Nauka”, nr 1.
 • Bronk A. [2011], Pojęcie i rodzaje metody naukowej [w:] Podstawy naukoznawstwa, red. P. Kawalec, R. Wodzisz, t. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Grobler A. [2008], Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Kraków.
 • Hajduk Z. [2012a], Metodologiczna charakterystyka relacji między teorią i doświadczeniem, Roczniki Filozoficzne, t. LX, nr 4-2012.
 • Hajduk Z. [2012b], Ogólna metodologia nauk, wyd. 6 uzup., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Hanson N.R. [1958], Patterns of Discovery: An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science, Cambridge.
 • Hanson N.R. [1969], Perception and Discovery: An Introduction to Scientific Inquiry, San Francisco.
 • Kamiński S. [1992], Nauka i metoda. Pojęcie i klasyfikacja nauk, wyd. 6 popr., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Kmita J. [1987], Indukcjonizm i antyindukcjonizm [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P.J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław.
 • Kotarbiński T. [1981], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa.
 • Krajewski W. [1982], Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Lisiński M. [2011a], Analiza metodologii nauk o zarządzaniu [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisiński M. [2011b], Szczegółowa metodyka audytu wewnętrznego [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 • Lisiński M. [2013], Structural Analysis of the Management Science Methodology, „Business, Management and Education”, vol. 11, nr 1, https://doi.org/10.3846/bme.2013.07.
 • Lisiński M. [2014], Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A (159).
 • Lisiński M. [2016a], Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, cz. 1.
 • Lisiński M. [2016b], Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Miller G. [1956], The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, „The Psychological Review”, vol. 63, nr 2, https://doi.org/10.1037/h0043158.
 • Mortimerowa H. [1987], Prawdopodobieństwo logiczne [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P.J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław.
 • Niemczyk J. [2011], Metodologia nauk o zarządzaniu [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak S. [2012], Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Stabryła A. [1986], Podstawy procesu zarządzania [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 • Such J., Szcześniak M. [1999], Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Sułkowski Ł. [2011], Struktura teorii naukowych w zarządzaniu [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Szarucki M. [2015], Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, „Business: Theory and Practice”, vol. 16, nr 4, https://doi.org/10.3846/btp.2015.684.
 • Tatarkiewicz W. [2005], Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Witczak H. [2012], Problemy i twierdzenia naukowe [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa.
 • Witczak H. [2014], Wstęp do naukowego statusu koncepcji zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Ziembiński Z. [2009], Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63e49939-61a4-4d27-ba38-147949259407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.