Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 3 | 441-464

Article title

Użytkownicy bibliotek cyfrowych – analiza badań odbiorców Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Digital library users – the research on the users of Jagiellonian Digital Library and Małopolska Digital Library

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – Artykuł omawia potrzeby użytkowników bibliotek cyfrowych, sposoby korzystania z bibliotek cyfrowych przez użytkowników oraz przedstawia profile użytkowników tych bibliotek. Metody badań – Artykuł prezentuje wyniki badań autorki przeprowadzone w marcu i kwietniu 2015 r. Badanie wykonano za pomocą ankiety w formie elektronicznej. Kwestionariusz ankiety składał się z 19 pytań. Respondentami badania ankietowego byli użytkownicy Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wyniki – W badaniu udział wzięło 102 respondentów reprezentujących różne grupy odbiorców (studenci, pracownicy naukowi, bibliotekarze, czytelnicy bibliotek, inni). Wynik badania wskazuje, że użytkownikami bibliotek cyfrowych są osoby młode, wykształcone, często związane z danym regionem, wykorzystujące zbiory cyfrowe najczęściej w celach: naukowym, informacyjnym i hobbystycznym. Podczas korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych Internauci napotykają wiele trudności związanych z funkcjonalnością witryn bibliotek oraz problemami z wyszukiwaniem treści, technicznymi i innymi. Wnioski – Użytkownicy bibliotek cyfrowych mają różne potrzeby informacyjne oraz zróżnicowane oczekiwania związane z funkcjonalnością bibliotek cyfrowych i udostępnianymi zasobami. Najczęściej szukają oni materiałów trudno dostępnych i tych niedostępnych już w wersji tradycyjnej.
EN
Thesis/Objective – The paper is focused on digital library user needs, ways of using digital libraries and their users’ profiles. Research methods – The research was conducted in March and April 2015 with an electronic survey consisting of 19 questions and addressed to the users of Jagiellonian Digital Library and Małopolska Digital Library. Results – The survey was answered by 102 respondents belonging to various user groups (students, academic staff, librarians, library users, other). The results of the research show that digital libraries most often are used by young and educated people, usually related to a given region, retrieving digital resources for research, information and hobbies. While using digital libraries they encounter numerous obstacles as regards the website usability, retrieval methods, technical problems, etc. Conclusions – Digital library users express various information needs and expectations related to the usability of those libraries and their resources. Most often they search for materials which are very difficult to obtain or fully inaccessible in their paper form.

Year

Volume

84

Issue

3

Pages

441-464

Physical description

References

 • Drabik, Adrian (2012). Badanie użytkowników Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej [online]. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. [dostęp: 09.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=275499&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=>.
 • FBC – Federacja Bibliotek Cyfrowych (2015). Federacja Bibliotek Cyfrowych [online]. [dostęp: 07.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs>.
 • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (2015). Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa [online]. [dostęp: 09.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra>.
 • Kowalewski, Wojciech (2010). Użytkownicy biblioteki cyfrowej w świetle analizy statystyk wyszukiwawczych MBC. W: Polskie biblioteki cyfrowe 2009. Materiały konferencyjne pod red. C. Mazurka, M. Stroińskiego, J. Węglarza. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, s. 31-34.
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa (2015). Małopolska Biblioteka Cyfrowa [online]. [dostęp: 09.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://mbc.malopolska.pl/dlibra>.
 • Mazurek, Jolanta (2012). Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych. W: Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 297-308.
 • Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice: Helion.
 • Norma PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja: wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Sanetra, Krystyna (2013). Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – powstanie i rozwój. Projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”. "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 63, s. 165-181.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce: wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014) Główny Urząd Statystyczny [online]. [dostęp: 10.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/>.
 • Sprawozdania merytoryczne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (2014). Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [online]. [dostęp: 10.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.rajska.info/sprawozdania-merytoryczne.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-63e52074-0524-445d-b86f-57ffa10acccb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.