PL EN


2015 | 3 | 355-376
Article title

Wychowanie do patriotyzmu

Content
Title variants
EN
Education for Patriotism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę patriotyzmu, a dokładnie wychowanie do tej wartości. Patriotyzm jest zjawiskiem wieloaspektowym, złożonym, niezwykle ważnym we współczesnym świecie. Do patriotyzmu, jak do każdej duchowej sprawności, człowieka należy wychować. Ten wymóg w szczególny sposób dotyczy działań ludzi wobec osób młodych, wchodzących dopiero w życie społeczne. Rolę pierwszych nauczycieli miłości ojczyzny spełniają rodzice i nikt ich nie jest w stanie w tej roli zastąpić. Wychowanie patriotyczne dokonuje się także poprzez aktualne świadectwo liderów i przywódców narodowych, stąd tak bardzo ważną rolę wychowawczą pełni postawa polityków, nauczycieli i ludzi prezentujących autorytet ważnych instytucji społecznych.
EN
Article takes issues of patriotism or more precisely education for this virtue. Patriotism is a phenomenon multi-faceted, complex, extremely important in the modern world. Patriotism, like any spiritual fitness, the man must raise. This requirement particularly applies to the actions of people towards young people, entering only in social life. The role of the first teachers belongs to parents who love their homeland and no one is able to replace them in this role. Patriotic education is also carried out through a current leaders and national leaders, hence a very important educational role fully attitude of politicians, teachers and the people presenting the authority of important social institutions.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
355-376
Physical description
Contributors
References
 • Abramowski E. J., Pisma publicystyczne w sprawach robotniczych i chłopskich, „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców R.P, Warszawa 1938.
 • Adamski S., W imię Ojczyzny polskim rodzinom, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1918.
 • Adamski S., Patriotyzm. Nasze względem Ojczyzny powinności, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1917.
 • Augustyn św., De libero arbitrio, 1, 6, 14 PL 32, 1229.
 • Bandurski W., Praca i cierpienie, Nakład Gubrynowicza i Syna, Lwów 1921.
 • Bandurski W., U trumny bohatera: trzy mowy wygłoszone/przez Władysława Bandurskiego,
 • Centralne Biuro Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1918.
 • Bocheński I. M., O patriotyzmie, Wydawnictwo Odpowiedzialność i Czyn, Warszawa 1989.
 • Bilczewski J., List pasterski na Wielki Post 1923 r. O miłości ojczyzny, w: Listy pasterskie, odezwy i mowy okolicznościowe, (red.) J. Bilczewski, Nakładem Towarzystwa. „Biblioteka religijna”, Lwów 1924, t. 3.
 • Bilczewski J., Orędzie do duchowieństwa: O zachowaniu się w chwili obecnej, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 19, 1919.
 • Bilczewski J., Orędzie do duchowieństwa o zadaniach tegoż w obecnej chwili, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 18, 1918.
 • Bilczewski J., Składka na uczniów, obrońców Lwowa, 28 XI 1918 r., [w:] Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, t. 3, Lwów 1924.
 • Bilczewski J., Odezwa do duchowieństwa z powodu wojny polsko-ukraińskiej, [w:] Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, t. 3, Lwów 1924.
 • Bilczewski J., Przemowa na uroczystej akademii w rocznicę 3 maja, [w:] Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, t. 3, Lwów 1924.
 • Biskupi polscy duchowieństwu i wiernym w sprawie pomocy repatriantom, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 21: 1921.
 • Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1988.
 • Bocheński I. M., O patriotyzmie, Wydawnictwo Odpowiedzialność i Czyn, Warszawa 1989.
 • Braun-Gałkowska M., Patriotyzm - cnota zapomiana?, [w:] Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, red. J. P. Cichocka (seria: Biblioteka „Niedzieli”, nr 64), Częstochowa 1998.
 • Chlebowski B., Rozwój kultury polskiej, Wydawnictwo Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1917.
 • Ciechanowicz J., Droga geniusza, „Polski Przewodnik”, Nowy Jork, 9 X 1998.
 • Czajkowski J., Budujcie nowe społeczeństwo. Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława, Kraków 1991.
 • de Munnynck O., Patriotyzm a nacjonalizm, „Prąd”, 14, 1926, nr 3.
 • D., Dzień 3 Maja 1791 i jego znaczenie, „Przewodnik Społeczny” 10: 1929, nr 4.
 • Dębowska M., Koziar. J, Patriotyzm gospodarczy, „Niedziela”, 2004, nr 23.
 • Giertych J., My nowe pokolenie. O harcerskiej służbie w Polsce, Skład Główny w księgarni Ossolineum Warszawa 1929.
 • Helsztyński S., Bohater Warszawy. Ksiądz kapelan Ignacy Skorupka 1893–1920, brak wydawnictwa, Poznań 1937.
 • Kłoskowska A., Kraj, do którego się wraca. Czym jest ojczyzna dla lubelskich studentów, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1993.
 • Kowalczyk J., Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Pallotinium, Poznań 1975.
 • Kruszyński I., X Tydzień Społeczny Odrodzenia, „Prąd”, 18, 1931, t. 21.
 • Kubina T., List pasterski z okazji 10 - lecia niepodległości Polski, „Niedziela”, 1928, nr 46.
 • Kubina T., Cud wiary i polskości w Ameryce, Niedziela, Częstochowa 1927.
 • Kubina T., Zadania socjalne polskiej inteligencji. Referat wygłoszony na I-szym Zjeździe Śląskich Akademików dn. 7 VIII 1919 r., Bytom 1921.
 • Kwiatkowski F., Posłannictwo zmartwychwstałej Polski. Wiązanka myśli na czasie, Wydawnictwo ks.Jezuitów, Kraków 1929.
 • Jabłońska-Deptuła E., Kościół – Religia – Patriotyzm (Polska, 1764–1864), Studium Kultury Chrześcijańskiej, Warszawa 1985.
 • Janion M., Wobec zła, Wydawnictwo Verba, Chotomów 1989.
 • Lewandowski J., Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1989.
 • Lisiecki A., Kazanie wygłoszone w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej z okazji 10-lecia wybuchu powstania śląskiego, „Gość Niedzielny”, 1929, nr 34.
 • Lisiecki A., List pasterski z okazji 10-lecia powstania Polski, „Wiadomości Diecezjalne”, 1 XI 1928 r.
 • List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paryż 1975.
 • Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 • Łosiński A., Instrukcja dla księży zakładających Polski Związek Ludu Katolickiego z 21 XI 1918 r., „Przegląd Diecezjalny”, 1918.
 • Ojciec św. o zadaniach Polski, „Prąd”, 18: 1931, t. 20; Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, „Prąd”, 21: 1934, t. 27.
 • Łoziński Z., List pasterski z okazji 10-lecia ogłoszenia przez Radę Regencyjną niepodległości Polski, „Piński Przegląd Diecezjalny”, 4: 1928, nr 11.
 • Łoziński Z.,, List pasterski z okazji obchodu 10-lecia niepodległości, „Piński Przegląd Diecezjalny”, 4: 1928, nr 13.
 • Łoziński Z., Nauka pasterska wygłoszona w kościele katedralnym w rocznicę powstania styczniowego 1863 r., „Piński Przegląd Diecezjalny” 4: 1928, nr 3.
 • Łoziński Z., List pasterski z okazji rocznicy 3 maja, „Piński Przegląd Diecezjalny” 6: 1930, nr 8.
 • Łoziński Z., Chrześcijańska Miłość Ojczyzny i Praca Narodowa, Drukiem i nakładem drukarni i zakładów litogr..J.B. Lange, Tow. AKC, Gniezno 1919.
 • Łukomski S., List pasterski z okazji 10-tej rocznicy niepodległości, „Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej” 1928, nr 9.
 • Markiewicz B. B., Trzy słowa do starszych w narodzie…, Wydawnictwo Michalineum, Marki 2000.
 • Michalski K., Nova et vetera, Rzym 1979.
 • Nowak J. R., Patriotyzm czy kosmopolityzm?, „Nasza Polska” 1998, nr 24 (142).
 • Nowowiejski A., Odezwa go gospodarzy z 19 VII 1920 r., „Miesięcznik Paterski” 1920, nr 12.
 • Ossowski S., Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, „Myśl Współczesna” 1946, nr 2.
 • Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1984.
 • Pelczar J. S., List otwarty do posłów diecezji przemyskiej, a pośrednio do wszystkich posłów Sejmu Ustawodawczego, brak wydawnictwa, Przemyśl 1921.
 • Polak K., Oblicza patriotyzmu, „Tygodnik AWS”, 1999, nr 34.Przeździecki H., List pasterski w sprawie ofiarności na rzecz rodaków wyniszczonych przez wojnę światową z 16 I 1919 r., „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”1919.
 • Przeździecki H., List pasterski o pomocy ofiarom wojny z 4 VII 1919, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1919.
 • Przeździecki H., List pasterski w sprawie pomocy współrodakom cierpiącym na Śląsku, z 24 VIII 1919, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1919.
 • Prus B., Kronika tygodniowa z 3 marca 1906 r.
 • Rode M., W służbie Boga i Ojczyzny. Sylwetki wielkich Polek: J. Karskiej, M. Darowskiej, M. T. Ledóchowskiej i J. Zamoyskiej, Nakładem Seminarium Zagranicznego Potulice 1935.
 • Rosentreter A., List pasterski z powodu zakończenia wojny z 24 II 1919 r., Pelplin 1919.
 • Rosentreter A., List pasterski: prośba o obfitą jałmużnę, z 26 X 1919 r., Pelplin 1919.
 • Rożej S. J., Religijny wymiar Jasnej Góry w życiu polskiego narodu, [w:] W kierunku religijności, red. B. Bejze, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1983.
 • Rybarski R., Naród, jednostka i klasa, Gebethner i Wolff, Warszawa 1926, s. 39.
 • Ryx M., Rozporządzenie w sprawie pomocy jeńcom z lutego 1921 r., „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 1921.
 • Strzelecki M., Wątki narodowe i państwowe w katolickiej koncepcji wychowania społecznego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, red. W. Wojdyła, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 • Sołtyk F., Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej wobec państwa i społeczeństwa, [w:] Wielka idea. Wielki cel. Przemówienia do młodzieży, Poznań 1925.
 • Sopuch S., W groźne dni dla Ojczyzny Warszawa u ołtarza świętych patronów Polski,Kraków 1920.
 • Szulakiewicz W., Narodowy wymiar historiografii edukacyjnej II Rzeczypospolitej, [w:] Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 1997.
 • Tomasz z Akwinu, Summa theologica, II–II, q. 101, a. 2, ad 3.
 • Tazbir J., Służba ojczyźnie, służba sakiewce, „Polityka”, 2004, nr 2.
 • Teodorowicz J., Cud nad Wisłą, „Na przełomie”, Poznań 1923.
 • Wasilewski Z., O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej, Nakładem Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i Sp., Warszawa 1921.
 • Winkowski J., Patron braterstwa młodej Polski, Drukarnia W. L. Anczyca i Spółka, Zakopane 1926.
 • W. K., Na dziesięciolecie niepodległości Polski, „Przewodnik Społeczny”, 9, 1928, nr 10.
 • Włoszczewski S., O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego, Księgarnia Kroniki rodzinnej, Warszawa 1922.
 • Zbroja F., Przemówienia do żołnierzy, brak wydawnictwa,Warszawa 1919.
 • Żmudzki J., „Vaterland” i „Heimat” w nowej rzeczywistości niemieckiej, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red. J. Bartmiński, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (seria: Pogranicze, nr 1), Lublin 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63e76ce6-a3d0-4da4-a8cf-8aaf2f06af66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.