PL EN


2014 | 5(7) | 169-181
Article title

O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji

Content
Title variants
EN
About the need for training archivists in education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania edukacyjne w polskich archiwach obecne są już od wielu dziesięcioleci. Funkcja edukacyjna archiwów nie jest jednak jeszcze dojrzała i ugruntowana. Popełnianych jest wiele błędów, formy edukacyjne nie spełniają wymogów dydaktycznych. Kształcenie uniwersyteckie archiwistów niemalże zupełnie pomija wyposażanie absolwentów w kompetencje w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych. Edukacji w archiwach potrzeba pewnych bodźców, różnorakiej stymulacji, a także szeregu systemowych zmian. Jedną z nich jest wyodrębnienie się środowiska edukatorów ar chiwalnych przez integrację archiwistów zajmujących się tym obszarem aktywności archiwów i stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i wiedzy o prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz budowanie sieci współpracy. W tym celu powołano Forum Edukatorów Archiwalnych, organizację o charakterze niesformalizowanym, obywatelskim i otwartym, która ma być platformą wymiany doświadczeń, miejscem spotkań oferującym integrację i wsparcie, a także formą dokształcania zawodowego archiwistów zajmujących się edukacją.
EN
Educational activity is present in Polish archives for decades. But the educational function of archives is not fully mature and established. Many mistakes are still being made, educational forms do not meet teaching requirements. University archival training almost completely omits equipping graduate students with competences in educational activity. Education in archives needs a spur, various stimulation, and a number of system changes. One of them is isolating a circle of archival educators through integration of archivists involved in this kind of archival activity and creating a platform that would serve to exchange experiences and knowledge of conducted teaching activities and building up a web of cooperation. With the aim of doing that, the Forum of Archival Educators was established, an informal, citizen and open organization, that is supposed to be a platform of exchanging experiences, a place of meeting, offering integration and support, as well as a form of additional professional training for archivists engaged in education.
Year
Issue
Pages
169-181
Physical description
Contributors
author
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
References
 • Ciechanowski Hadrian, Warsztaty w archiwach, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013.
 • Chorążyczewski Waldemar, Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007, red. J. Porazinski i K. Stryjkowski, Warszawa 2008.
 • Chorążyczewski Waldemar, Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, red. W. Chorążyczewski, W. Piaseki A. Rosa, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, Toruń 2014.
 • Chyła Dariusz, Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000–2010 z punktu widzenia muzealnictwa, „Archiwista Polski” 2010, nr 4.
 • Górajec Piotr, Forum edukatorów muzealnych, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, Warszawa 2012
 • Gut Paweł, O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu, [w:] Silva rerum opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. W. Chorążyczewski i M. Hlebionek, Toruń–Warszawa 2012.
 • Kompetencje w zakresie promocji, edukacji i informacji archiwalnej, [w:] Model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji. Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uchwalona 4 listopada 2010 roku, [on-line], http://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/model-kompetencji-zawodowych-archiwisty, [dostęp: 10 XI 2014 r.].
 • Kulecka Alicja, Modele kształcenia archiwistów a archiwum jako ośrodek badań regionalnych, [w:] Archiwa jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008.
 • Leśniewska Jolanta, Miejsce badań regionalnych prowadzonych na terenie działania Archiwum
 • Państwowego w Płocku w realizacji funkcji udostępniania materiałów archiwalnych, [w:] Archiwa, jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008.
 • Mazur Hubert, Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób jako przykład lekcji archiwalnej, „Wiadomości Historyczne” 2011, t. 54, nr 6.
 • Mazur Hubert, Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, „Wiadomości Historyczne” 2013, t. 66, nr 5.
 • Mazur Hubert, Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, „Archiwista Polski” 2014, nr 4.
 • Mazur Hubert, Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek i A. Rosa, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, Toruń 2014.
 • Mazur Hubert, Niemiecka pedagogika archiwalna i polska edukacja muzealna – dwa wzorce dla działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, [w:] Nowe funkcje archiwów [w druku].
 • Mazur Hubert, W obronie edukacji w archiwach. Kilka uwag i refleksji na marginesie artykułu Pawła Guta „O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu”, „Archiwista Polski” 2013, nr 2.
 • Mazur Hubert, Warsztaty „Edukacja w archiwum”, Wrocław 5 września 2012 (W ramach VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 września 2012 r.), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, t. 2.
 • Nowacki Tadeusz W., Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy, Warszawa 1983.
 • Rosa Agnieszka, Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, tred. W. Chorążyczewski, R. Degen i K. Syta, t. 2, Toruń 2008.
 • Rosa Agnieszka, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.
 • Rosa Agnieszka, Nowy profil w zawodzie archiwisty – pedagog archiwalny, [w:] Nowe funkcje archiwów [w druku].
 • Rosa Agnieszka, O pożytkach z refleksji antropologicznej – funkcja edukacyjna archiwów, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, Toruń 2009.
 • Szczepaniak Marek, Tyrchan Grażyna, Rozszerzanie oferty edukacyjnej archiwów państwowych. Nowy kierunek i wymóg czasu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2013, r. 16.
 • Szczepaniak Marek, Tyrchan Grażyna, Ścieżka edukacji regionalnej „Kościół Św. Ducha w Gnieźnie”. Materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów, „Wiadomości Historyczne” 2007, r. 50, nr 3.
 • Urbaniak Violetta, Archiwum partnerem szkoły w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, red. A Kulecka, Warszawa 2012.
 • Wiatrowski Zygmunt, Powodzenia i niepowodzenia zawodowe, Olecko 2002.
 • Wojdon Joanna, Internetowe zasoby archiwów w nauczaniu historii – marzenia i rzeczywistość, „Archeion” 2004, t. 107.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63f4aa9e-28cf-4682-8a40-4d8ca7aa26d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.