PL EN


2009 | 1(67) | 16-21
Article title

Klasyfikacja trenów poprzemysłowych w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Classification of postindustrial areas in Silesia Province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ograniczoność zasobów nieruchomości, jak również potrzeba ochrony terenów zielonych, stwarza konieczność podejmowania działań mających na celu powtórne zagospodarowanie terenów użytkowanych dotychczas przemysłowo. Wyznacznikiem możliwości realizacji tych procesów jest posiadanie kompleksowej informacji o ewentualnym stopniu ich zanieczyszczenia, a więc zagrożeniach, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarczego ich wykorzystania. Dla celów inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i wskazania możliwych kierunków ich zagospodarowania, utworzono w województwie śląskim Wojewódzką Bazę Terenów Poprzemysłowych w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W artykule przedstawiono przesłanki utworzenia Bazy, jak również jej znaczenie dla potrzeb inicjowania procesów zagospodarowywania terenów poprzemyslowych, w tym projektów rewitalizacyjnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych.
EN
The limitedness of property resources along with the need for protection of green areas create the necessity to undertake actions aiming at redevelopment of previously industrial sites. The determinant of carrying out these processes is obtaining full information on the possible degree of their pollution, namely the risks that should be considered while making a decision concerning their economic use. In order to create an inventory of postindustrial areas and suggest possible directions of their development a Provincial Base of Postindustrial Areas was created in Silesia Province within the framework of Regional Spatial Information System. The article presents the premises of the creation of the Base as well as its meaning for the needs of initiating the processes of postindustrial areas management, including revitalization projects with the participation of public and private entities.
Year
Issue
Pages
16-21
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
author
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Gasidło K, Gorgoń J., Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Program UNDP, UNCHS (Habitat). Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej, Katowice 1999.
 • Henzel H., Bolek T., Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Wilczek M.T., Zagórska E., Rewitalizacja nieruchomości poprzemyslowych w województwie śląskim. Badania statutowe. AE, Katowice 2007.
 • Henzel H., Bolek T., Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Wilczek M.T., Zagórska E., Inwestycje na terenach poprzemysłowych a lokalny rynek nieruchomości. Badania statutowe. AE, Katowice 2008.
 • Mountford D., Tereny poprzemysłowe w perspektywie OECD, [W:] Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych. Zeszyty KIN. Seria: Przebudowa miast. Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2000.
 • O wdrażaniu programów rewitalizacji w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006, „Świat Nieruchomości” 2004, nr 43.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
 • Ziora J., Działania Samorządu Województwa w zakresie terenów poprzemysłowych. Materiały źródłowe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Polityki Gospodarczej, Katowice 2006.
 • Ziora J., Koncepcja programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim. Materiały źródłowe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Polityki Gospodarczej, Katowice 2006.
 • Ziora J., Tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. Materiały źródłowe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Polityki Gospodarczej, Katowice 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64019d1f-ce30-4edd-95e1-7ff37356a22c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.