PL EN


2011 | 8 | 39-57
Article title

System zgodności: Schelerowska koncepcja relacji między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga

Content
Title variants
EN
The System of Conformity: Scheler’s Concept of the Relation Between Philosophical and Religious Cognition of God
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pisząc prace zebrane w tomie Problemy religii, Max Scheler posługiwał się metodą fenomenologiczną. Stawiam pytanie: czy poszczególne tezy Schelerowskiego „systemu zgodności” między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga znajdują uzasadnienie w bezpośrednio prezentującej naoczności? Przedstawiam wątpliwości co do możliwości wspólnego widzenia filozofii i religii, a także co do tego, czy realna tożsamość przedmiotów intencji może być dana w oglądzie, a co zatem idzie, wątpliwości co do fenomenologicznej oczywistości tych tez. Jeśli twierdzenia Schelera nie są wypowiedziane na podstawie oglądu, to nie są fenomenologicznie oczywiste, a to znaczy, że są powątpiewalne.
EN
Writing works included in the volume Problemy religii, Max Scheler used the phenomenological method. I’m asking a question: are particular theses of Schelerian “system of conformity” between philosophical and religious cognition of God justified by a directly presenting evidence? I cast doubt on the possibility of common seeing of philosophy and religion, as well as on the thesis that the real identity of the object of intention may be given in a view and on phenomenological obviousness of these theses. If Scheler’s claims are not articulated on the basis of a view, then they are not phenomenologically obvious, and that means that they are doubtable.
Year
Volume
8
Pages
39-57
Physical description
Contributors
References
  • Max SCHELER, Problemy religii, przeł. Adam Węgrzecki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
  • Max SCHELER, „Formy wiedzy i kształcenie”, w: Max SCHELER, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak i Adam Węgrzecki, PWN, Warszawa 1987.
  • Max SCHELER, „O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego”, w: Max SCHELER, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak i Adam Węgrzecki, PWN, Warszawa 1987.
  • Max SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines Ethischen Personalismus, w: Max SCHELER, Gesammelte Werke, Bd. II, Hrsg. Maria Scheler, Bern 1954.
  • Max SCHELER, „Istota i pojęcie socjologii kultury”, w: Max SCHELER, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak i in., PWN, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64079f2b-08f5-4f10-bdcb-90c2de78ad15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.