Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 5-32

Article title

Między rozwojem a polityką społeczną: Oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu 1

Content

Title variants

EN
Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Europejska pomoc regionalna zwiększała się równolegle do postępów w integracji europejskiej. Środki skierowane na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i redukcję zróżnicowań w ramach UE uległy więcej niż podwojeniu w kategoriach względnych od lat 80., czyniąc z polityki rozwoju drugi co do ważności obszar interwencji w UE. Większość funduszy rozwojowych została przeznaczona na regiony należące do Celu 1, tj. regiony o poziomie PKB per capita kształtującym się poniżej 75% średniej unijnej. Mimo to europejska polityka rozwoju podlega krytyce ze względu na brak zwyżkowej tendencji we wspieranych regionach oraz niewystępowanie konwergencji regionalnej. Niniejsze opracowanie ocenia, wykorzystując analizę danych panelowych i przekrojowych, dotychczasowe niepowodzenia europejskiej polityki rozwoju w osiąganiu celu zapewnienia większej spójności społeczno-gospodarczej za pomocą zbadania, w jaki sposób wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych jest przydzielone na różnorodne działania w regionach Celu 1. Stwierdziliśmy, że pomimo koncentracji środków rozwojowych na infrastrukturę i, w mniejszym stopniu, na wspieranie przedsiębiorczości, efekty wydatków w ramach tych dwóch kierunków działań są nieznaczne. Wsparcie w dziedzinie rolnictwa oddziałuje pozytywnie na wzrost, ale efekty te szybko zanikają. Jedynie inwestycje w edukację i kapitał ludzki które reprezentują zaledwie 1/8 całkowitych zobowiązań finansowych charakteryzuje pozytywny i statystycznie istotny związek ze wzrostem gospodarczym.
EN
European regional support has grown in parallel with European integration. The funds targeted at achieving greater economic and social cohesion and reducing disparities within the EU have more than doubled in relative terms since the end of the 1980. making development policies the second most important policy area in the EU. The majority of the development funds have been earmarked for Objective 1 regions, i.e. regions where GDP per capita is below the 75% of the EU average. However, the European development policies have come under increasing criticism based on two facts: the lack of upward mobility of assisted regions and the absence of regional convergence. This paper assesses, using cross-sectional and panel data analyses, the failure so far of European development policies to fulfil their objective of delivering greater economic and social cohesion by examining how European Structural Fund support is allocated among different development axes in Objective 1 regions. We find that, despite the concentration of development funds on infrastructure and, in less extent on business support, the returns to commitments of these axes are not significant. Support to agriculture has short term positive effects on growth, but these wane quickly, and only investment in education and human capital which only represents about one-eight of the total commitments has medium-term positive and significant returns.

Contributors

 • Dept of Geography & Environment / Politecnico di Milano
author
 • London School of Economics and Political Science

References

 • Armstrong H.W., 1995, "An appraisal of the evidence from cross sectional analysis of the regional growth process within the European Union" (w:) R. Vickerman, H.W. Armstrong (red.), Convergence and Divergence Among European Regions, Pion, s. 40-65.
 • Aschauer D. A., 1989, "Is public expenditure productive?", Journal of Monetary Economics, nr 23, s. 177-200.
 • Barro R.J., Sala-1-Martín X., 1991, "Convergence across states and regions", Brookings Pap. Econ. Activity, nr 1, s. 107-182.
 • Barro R.J., Sala-1-Martín X., 1992, "Convergence", J. Pol. Economics, nr 100, s. 223-251.
 • Boldrin M., Canova F., 2001, "Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies", Econ. Policy, nr 16, s. 207-253.
 • Brülhart M., Torstensson J., 1996, "Regional integration, scale economies and industry location in the European Union", CEPR Discussion Papers nr 1435, London: Centre for Economic Policy Research.
 • Cheshire P.C., Carbonaro G., 1995, "Urban economic growth in Europe: testing theory and policy prescriptions", Urban Studies, nr 33, 1, s. 111-128.
 • Cheshire P.C., Magrini S., 2000, "Endogenous processes in European regional growth: convergence and policy", Growth&Change, nr 31, s. 455-479.
 • Cuadrado-Roura J.R., 2001, "Regional convergence in the European Union: from hypothesis to the actual trends, Ann. Reg. Sei, nr 35, s. 333-356.
 • Cuadrado-Roura J.R., Mancha-Navarro T., Garrido-Yserte R., 2000, "Regional productivity patterns in Europe: an alternative approach", Ann. Reg. Sei.,nr 34, s. 365-384.
 • De la Fuente A., Domenech R., 2001, "The redistributive effects of the EU budget", Journal of Common Market Studies, nr 39, s. 307-330.
 • De la Fuente A., Vives X., 1995, "Infrastructure and education as instruments of regional policy: evidence from Spain", Econ. Policy, nr 9, s. 11-54.
 • Duranton G., Monastiriotis V., 2002, "Minf the gaps: the evolution of regional inequalities in the UK, 1982-1997", J.Reg. Sei, nr42, s. 219-256.
 • Emerson M., 1988, The Economics of 1992: The EC Commission's Assessment of the Economic Effects of Completing the Internal Market, Oxford: Oxford University Press.
 • Esteban J., 1994, "La desigualdad interregional en Europa y en Espańa: descrición y análisis" (w:) Crecimento y Convergencia Regional en Espańa y Europa, vol. 2, s. 13-84.
 • European Commission (EC), 1994, Fifth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community ,Brussels: Commission of the European Communities.
 • EC, 1997, Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, Brussels: CEC.
 • EC, 1999, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community, Brussels: CEC.
 • EC, 2000, "Real convergence and catching-up in the EU" (w:) European Commission (red.), The EU Economy: 2000 review, s. 173-206.
 • EC, 2001, Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Its Territory: Second Report on Economic and Social Cohesion, Brussels: Commission of the European Communities.
 • Hurst C., Thisse J.F., Vanhoudt P., 2000, "What diagnosis for Europe's ailing regions?", EIB papers, nr 5(1), s. 9-30.
 • Ioannides Y., Petrakos G., 2000, "Regional disparities in Greece: the performance of Crete, Péloponnèse and Thesally", EIB papers, nr 5(1), s. 31.
 • López-Bazo E., Vayá E., Mora A.J. Surińach J., 1999, "Regional economic dynamics and convergence in the European Union", Ann. Reg. Sei., nr 33, s. 343-370.
 • Magrini S., 1999, "The evolution of income disparities among the regions of the European Union", Reg. Sei. & Urban Econ., nr 29, s. 257-281.
 • Marcet A., Canova F., 1995, "The poor stay poor: non-convergence across countries and regions", CEPR discussion paper, London: Centre for Economic Policy Research.
 • Martin P., 1998, "Can regional policies affect growth and geography in Europe?", World Economy, nr21, s. 757-774.
 • Martin P., 1999, "Are European regional policies delivering?", EIB Papers, nr4(2), s. 10-23.
 • Midelfart-Knarvik K.H., Overman H.G., 2002, "Delocation and European integration: is structural spending justifies?", Econ. Policy, nr 17, s. 322-359.
 • Midelfart-Knarvik K.H., Overman H.G., Redding S.R., Venables A.J., 2000, "The location of European industry", Economic Papers, nr 142, Brussels: CEC.
 • Molle W., Boeckhout S., 1995, "Economie disparity under conditions of integration - a long term view of the European case", Pap. Reg. Sei, nr 74,s. 105-123.
 • Neven D. Gouyette C., 1995, "Regional convergence in the European Community", Journal of Common Market Studies, nr 33, s. 47-65.
 • Overman H.G., Puga D., 2002, "Unemployment clusters across Europe's regions and countries", Econ. Policy, nr 17, s. 115-147.
 • Padoa-Schioppa T., 1987, Efficiency, Stability and Equity: a Strategy for the Evolution of the Economic System of the European Community, Oxford: Oxford University Press.
 • Puga D., 1999, "The rise and fall of regional inequalities", Europ. Econ. Rev., nr43, s. 303-334.
 • Puga D., 2002, "European regional policy in light of recent location theories", J. Econ. Ceogr., nr 2, s. 373-406.
 • Quah D., 1996, "Regional convergence clusters across Europe", Europ. Econ. Rev., nr 40, 951-958.
 • Rodriguez-Pose A., 1998, Dynamics of Regional Growth in Europe: Social and Political Factors, Oxford: Clarendon Press.
 • Rodriguez-Pose A., 1999, "Convergence or divergence? Types of regional responses to socio-economic change", Tijdschr. Econ. Soc. Geogr., nr 90, s. 363-378.
 • Rodriguez-Pose A., 2000, "Economic convergence and regional development strategies in Spain: the case of Galicia and Navarre", EIB Papers, nr 5(1), s. 89-115.
 • Thisse J.F., 2000, "Agglomeration and regional imbalance: Why? And is it bad?", EIB Papers, nr 5(2), s. 47-58.
 • Tondl G., 2001, Convergence after Divergence? Regional Growth in Europe, Berlin: Springer.
 • Vanhoudt P., Mathä T., Smid B., 2000, "How productive are capital investments in Europe?", EIB Papers, nr 5(2), s. 81-106.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6451f23b-1fb3-4564-b528-d4b568e3d62a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.