PL EN


2016 | 5 | 65-79
Article title

POLSKA CHRZEŚCIJAŃSKA KASA BEZPROCENTOWA W UNIEJOWIE

Content
Title variants
EN
THE POLISH CHRISTIAN LOAN ASSOCIATION IN UNIEJÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu dokumentów związanych z działalnością Polskiej Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowej w Uniejowie.
EN
The subject of the article is analysis of documents from the State Archive in Poznań concerning the activity of the Polish Christian Loan Association in Uniejów.
Year
Volume
5
Pages
65-79
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
 • mgr prawa, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, członek Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski.
References
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa w Uniejowie powiatu tureckiego.
 • Ustawa w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do udzielania kooperatywom pracowników państwowych pomocy fi nansowej z dnia z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 399).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego z dnia 14 maja 1924 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 450).
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zmiany statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1928 Nr 7, poz. 49).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie bankowem z dnia 17 marca 1928 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 321).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Kodeks handlowy z dnia 27 czerwca 1934 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 502).
 • Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 9).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 ze zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i fi rm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 176).
 • Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, „Kodeks” Spółka wydawnicza, Lwów 1935.
 • Besala J., Banki i bańki, „Polityka”, nr 3 (2842) z dnia 18 stycznia 2012 r.
 • Białasiewicz M., Marek S., Podstawy nauki o organizacji: Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Bornstein J., Kasy Bezprocentowych Pożyczek w Polsce, „Kwartalnik Statystyczny”, t. V, z. 3, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928.
 • Bratkowski S., Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, VEDA Agencja Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Kon A., Kodeks handlowy. Komentarz, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1934.
 • Leszczyńska C., Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, PWN, Warszawa 2016.
 • Morawski W., Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r., Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 1998.
 • W.F., Bezprocentowe Kasy Pożyczkowe, „Samodzielność”, nr 19 z dnia 1 października 1938.
 • Chrześcijańskie Kasy Bezprocentowego Kredytu, Związek Rzemieślników Chrześcijan w Warszawie, Warszawa 1937.
 • Mały rocznik statystyczny 1937, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1937.
 • Słownik fi nansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/banki;3874100.
 • http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1523347,3,historia-bankow-i-bankierow.read.
 • http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005367.
 • http://www.fakt.pl/historia-pieniadza/jak-ksztaltowala-sie-bankowosc-prywatna-w--polsce,artykuly,489722.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6454cc9f-5be7-4a24-afbd-9761ef083aed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.