PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 135-151
Article title

Propozycja polskiego modelu działań standaryzacyjnych i normalizacyjnychz zakresu informacji i dokumentacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane aktualne problemy związane z nor-malizacją i standaryzacją w zakresie informacji i dokumentacji. Analizie poddane zostały zagadnienia warunkujące efektywność działalności normalizacyjnej i wska-zywane jako problematyczne w środowisku polskich pracowników ośrodków in-formacji: spadek intensywności prac nad wprowadzaniem norm międzynarodowych i powoływaniem norm własnych oraz wycofywanie dotychczas wykorzystywanych; kosztowność publikacji i pozyskiwania norm; problemy metodologiczne towarzyszą-ce zwłaszcza tłumaczeniu norm obcych i utrzymaniu ich odpowiedniego poziomu; konieczność zachowania semantycznej spójności w zakresie stosowanych terminów i języka branżowego; nadmierna formalizacja. Jako metodę koordynacji prac stan-daryzacyjnych w Polsce (obejmujących standardy de facto, w odróżnieniu od norm de iure) zaproponowano powołanie stowarzyszenia skupiającego osoby i instytucje zainteresowane korzystaniem ze standardów tego zakresu. Istotna będzie komple-mentarna współpraca z Komitetem 242 ds. Informacji i Dokumentacji PKN. Jedno-cześnie stowarzyszenie powinno współdziałać z organizacjami międzynarodowymi o podobnym profilu.
EN
A proposal for a Polish model of standardizing and normalizing procedures in the field of information and documentationAbstract: The article presents selected, current problems concerning normaliza-tion and standardization in the field of information and documentation. The author analyzes issues affecting the effectiveness of normalizing procedures and indicated as problematic by the employees of Polish information centers. These include: the decrease in the intensity of introducing international norms and establishing national norms, accompanied by the withdrawal of the previous norms; the cost of publi-cation and acquisition of the norms; the methodological issues accompanying the translation of foreign-language norms and the faithfulness of translation, including the necessity to maintain semantic coherence with regard to the terms and specialist language used; excessive formalization. To coordinate the standardizing practices in Poland (which include the de facto standards, as opposed to the de iure norms), it was proposed to establish a society comprised of people and institutions interested in utilizing those standards. This society should cooperate in particular with Committee 242 on Information and Documentation at the Polish Committee for Standardization. At the same time, the society should establish cooperation with other international agencies with a similar profile.
Contributors
References
 • Biliński, L. (2003). Nowa ustawa o normalizacji. Bibliotekarz, (2), 36–37.
 • Co to jest PKN? Pobrane z: https://www.pkn.pl/polskie-normy/informacje-o-pn/co-jest-pn (4.07.2019).
 • Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. (2015), (160). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/115 (28.05.2019).
 • Franke, J. (2013). Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność? W: J. Franke (red.), Bibliografia: źródła, standardy, zaso-by (s. 271–272). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Klenczon, W. (2015). Krajobraz po normalizacji? EBIB.Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (160). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/383/547 (28.05.2019).
 • Krajowe jednostki normalizacyjne. Pobrane z: https://www.pkn.pl/norma-lizacja/nowe-inicjatywy-normalizacyjne/nowe-propozycje-norm/krajowe--jednostki-normalizacyjne (28.05.2019).
 • List of ICT Consortia – Raising Standards. Pobrane z: http://www.raisingstan-dards.eu/new-page-1 (28.05.2019).Matysek, A. (2014). Normalizacja europejska w zakresie informatologii. Ka-towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Matysek, A. (2015). Normalizacja informacji i dokumentacji w wybranych krajach Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji Normalizacja informacji i Dokumentacji – Tradycja i Współczesność (Warszawa, 17 mar-ca 2015 r.). Pobrane z: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/7810 (28.05.2019).
 • Matysek, A. (2016). Międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie bibliotekarstwa. Nowa Biblioteka, (20), 7–22.
 • Ngo.pl. Portal organizacji pozarządowych. (2019). Pobrane z: https://poradnik.ngo.pl (10.07.2019).
 • PKN, FAQ. Pobrane z: https://www.pkn.pl/na-skroty/faq (28.05.2019).
 • PKN nie jest organem administracji rządowej. Pobrane z: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/pkn-nie-jest-organem-administracji-rzadowej (04.07.2019).
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995–). Pobrane z: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne/polska-bibliografia-bibliologiczna (28.05.2019).
 • Program prac PKN. Pobrane z: https://www.pkn.pl/normalizacja/prace-norma-lizacyjne/program-prac-pkn (28.05.2019).
 • Proposed work plan for ISBD revision 2018–2022. Pobrane z: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/proposed_work_plan_for_isbd_revision_2018-2022.pdf (28.05.2019).
 • Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (2017). Pobrane z: http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/statut_SBP_2017_www.pdf (9.07.2019).
 • Strategie PKN. Pobrane z: https://www.pkn.pl/o-pkn/strategia-i-polityka/stra-tegie-pkn (11.07.2019).
 • Tychek, W. (2004). Normalizacja – de lege curiosum. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (56), Pobrane z: http://www.ebib.pl/2004/56/tychek.php (28.05.2019).
 • Wojciechowska, M. (red.). (2010). Standardy biblioteczne : praktyka, teoria, projekty. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa.
 • Biliński, L. (2003). Nowa ustawa o normalizacji. Bibliotekarz, (2), 36–37.
 • Co to jest PKN? Pobrane z: https://www.pkn.pl/polskie-normy/informacje-o-pn/co-jest-pn (4.07.2019).
 • Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. (2015), (160). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/115 (28.05.2019).
 • Franke, J. (2013). Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność? W: J. Franke (red.), Bibliografia: źródła, standardy, zaso-by (s. 271–272). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Klenczon, W. (2015). Krajobraz po normalizacji? EBIB.Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (160). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/383/547 (28.05.2019).
 • Krajowe jednostki normalizacyjne. Pobrane z: https://www.pkn.pl/norma-lizacja/nowe-inicjatywy-normalizacyjne/nowe-propozycje-norm/krajowe--jednostki-normalizacyjne (28.05.2019).
 • List of ICT Consortia – Raising Standards. Pobrane z: http://www.raisingstan-dards.eu/new-page-1 (28.05.2019).Matysek, A. (2014). Normalizacja europejska w zakresie informatologii. Ka-towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Matysek, A. (2015). Normalizacja informacji i dokumentacji w wybranych krajach Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji Normalizacja informacji i Dokumentacji – Tradycja i Współczesność (Warszawa, 17 mar-ca 2015 r.). Pobrane z: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/7810 (28.05.2019).
 • Matysek, A. (2016). Międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie bibliotekarstwa. Nowa Biblioteka, (20), 7–22.
 • Ngo.pl. Portal organizacji pozarządowych. (2019). Pobrane z: https://poradnik.ngo.pl (10.07.2019).
 • PKN, FAQ. Pobrane z: https://www.pkn.pl/na-skroty/faq (28.05.2019).
 • PKN nie jest organem administracji rządowej. Pobrane z: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/pkn-nie-jest-organem-administracji-rzadowej (04.07.2019).
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995–). Pobrane z: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne/polska-bibliografia-bibliologiczna (28.05.2019).
 • Program prac PKN. Pobrane z: https://www.pkn.pl/normalizacja/prace-norma-lizacyjne/program-prac-pkn (28.05.2019).
 • Proposed work plan for ISBD revision 2018–2022. Pobrane z: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/proposed_work_plan_for_isbd_revision_2018-2022.pdf (28.05.2019).
 • Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (2017). Pobrane z: http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/statut_SBP_2017_www.pdf (9.07.2019).
 • Strategie PKN. Pobrane z: https://www.pkn.pl/o-pkn/strategia-i-polityka/stra-tegie-pkn (11.07.2019).
 • Tychek, W. (2004). Normalizacja – de lege curiosum. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (56), Pobrane z: http://www.ebib.pl/2004/56/tychek.php (28.05.2019).
 • Wojciechowska, M. (red.). (2010). Standardy biblioteczne : praktyka, teoria, projekty. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa.
 • Zarządzenie Nr 3 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności normaliza-cyjnej. Pobrane z: https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/zarzadzenia/Z3-2018.pdf (5.07.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-645bb8a1-36f3-4047-afca-b8329db2ce4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.