PL EN


2015 | 11 | 55-69
Article title

Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktualnego stanu i potencjału turystyki kulturowej w Uniejowie. Po uzasadnieniu znaczenia eventu dla rozwoju tego typu turystyki, autorki dokonują diagnozy stanu turystyki eventowej w Uniejowie i perspektyw z nią związanych. W dalszej części pracy przedstawiają wyniki przeprowadzonych badań, analizę przykładowych wydarzeń cyklicznych oraz sylwetki odbiorców i motywy ich uczestnictwa w poszczególnych zdarzeniach. Na podstawie kwestionariuszy ankiet oraz analizy SWOT dokonują oceny podstawowych kwestii związanych z aktualnym stanem atrakcyjności turystycznej badanego obszaru w kontekście turystyki eventowej.
Year
Issue
11
Pages
55-69
Physical description
Dates
published
2016-11-01
Contributors
author
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu , j.suslo21@gmail.com
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kugiejko@amu.edu.pl
References
 • Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, [w:] Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 12/2012, Wyd. AWF w Poznaniu
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 91-118
 • Borzyszkowski J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa” Nr 6, ss. 4-16
 • Górecki W. (red.), 1995, Atlas zasobów energii geotermalnej w Polsce, Wyd. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Kraków
 • Jaremen D., 2008, Metody i techniki oceny poziomu jakości w sferze usług turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 2, ss. 133-136
 • Kobojek E., 2012, Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, [w]: Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kondracki J., 2009, Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Latour T., Smętkiewicz K., 2012, Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie, [w:] Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Marek S. (red.), 1977, Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej, Prace Inst. Geol
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH-M Milenium, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” Nr 21 – 2009, ss.71-94
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour.pl, Poznań
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań, ss. 99-104
 • Ostrowski S., 1972, Ruch turystyczny w Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa
 • Pączka S. (red.), 1993, Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa” Nr 4-6, ss. 109-129
 • Sapińska-Śliwa A., 2012, Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie- rys historyczny, [w]: Marszala T. (red.), „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Smętkiewicz K. M., Smetkiewicz K. K., 2012, Walory przyrodnicze gminy Uniejów- formy ochrony przyrody, [w:] Marszala T. (red.) „Biuletyn Uniejowski”, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Uchwała nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 marca 2009 r.
 • UNWTO 1994, Recommendations on Tourism Statistics, http://unstats.un.org/unsd/ publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf, United Nations, New York.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)
 • Widera M., 1998, Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej, Geologom
 • Węgielnik I., Włodarczyk B., 2015, Badania wpływu inwestycji turystycznych w Uniejowie na jakość życia mieszkańców, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 227-229
 • WTO (World Tourism Organization) 1985: The States’ Role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development and the Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage of Sites and Monuments for Tourists, Madrid, Spain
 • www.stat.gov.pl (dostęp zweryfikowano 09.10.2015)
 • www.sjp.pwn.pl(dostęp zweryfikowano 09.10.2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-645e225a-2ab6-49ad-8089-990ab7394eff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.