PL EN


2017 | 54(3) Turystyka III | 98-111
Article title

Szlaki kulinarne jako forma konkurencyjności oferty turystycznej

Content
Title variants
EN
Culinary Trails as a form of Competitiveness Tourist offers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polska jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych kulinarnie krajów europejskich. Dziedzictwo kulinarne oraz walory przyrodnicze sprzyjające wytwarzaniu produktów tradycyjnych i regionalnych są bogactwem kraju oraz dobrem publicznym, które powinno się nie tylko pielęgnować i chronić, ale również wykorzystywać dla rozwoju turystyki. Tradycje kulinarne polskich ziem mogą stanowić podstawę rozwoju kulinarnych szlaków turystycznych. W opracowaniu zaprezentowano istotę i znaczenie dziedzictwa kulinarnego oraz jego wpływ na kształtowanie turystyki kulinarnej. Dokonano przeglądu szlaków kulinarnych należących do konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” oraz analizy działań promocyjnych związanych z żywnością tradycyjną i regionalną realizowanych na terenie Warmii i Mazur. Artykuł jest wynikiem analizy literatury i dokumentów dotyczących założeń konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” oraz działań promocyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w regionie Warmii i Mazur.
EN
Poland is considered one of the most attractive culinary European countries. Culinary heritage and natural values conducive to the production of traditional and regional products are a public good that should be protected, and used for the development of tourism. Polish culinary traditions are the basis for the development of culinary trails. The paper presents the importance of the culinary heritage and its influence on culinary tourism. Overview culinary trails belonging to the consortium „Culinary Trails in Poland” and analysis of promotional activities in the Warmia and Mazury was made. The article is the result of the analysis of literature and documents relating to the assumptions of the consortium and the promotion activities planned in the Warmia and Mazury in 2016.
Year
Pages
98-111
Physical description
Contributors
References
 • Batyk I.M., Smoczyński S.S. (2008), Produkty tradycyjne elementem rozwoju regionu Warmii i Mazur "Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4(17).
 • Boruc M. (2006), Bukiet autentycznej marki, (w:) Byszewska I., Agro Smak 3, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Croce E., Perri G. (2010), Food and Wine Tourism, Cabi Tourism Texts, Cabi.
 • Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B. (2011), Podstawy turystyki: podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej na poziomie technikum i szkoły policealnej, Wydawnictwo REA, Warszawa.
 • Hall C. M., Sharples L. (2008), Food and Wine Festivals and Events Around the World: Development, Management and Markets, Routledge, London.
 • Hjalager A., Richards G. (2002), Tourism and Gastronomy, (w:) Routledge Advances in Tourism, Routledge, London.
 • Jędrysiak T. (2010), Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2008), Turystyka Kulturowa: spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Krupa J., Krupa K. (2008), Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, (w:) Grzywacz R., Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Kurek W. (2008), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mitchell R., Hall C. M. (2003), Consuming tourists: food tourism consumer behaviour, (w:) Hall C.M., Sharples L., Food Tourism Around the Word: Development, Management and Markets, Butterworth- Heinemann.
 • Wróbel A.A. (2011), Turystyka kulinarna, czyli produkt tradycyjny i regionalny a instrumenty prawne, (w:) Włodarczyk B., Kultura i turystyka – wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Wolf E. (2006), Culinary Tourism: The Hidden Harvest, Kendall Hunt Publishing.
 • Woźniczko M., Orłowski D. (2011), Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego, (w:) Jastrzębski C., Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce.
 • http://ustamagazyn.pl/wp-content/uploads/2015/09/SZLAKI-PL-net.pdf [dostęp: 11.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-646d8a2c-ce14-4399-b3b1-19a8f50407e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.