PL EN


2013 | 21(2) | 139-153
Article title

Telepraca w Polsce - aspekty prawne i społeczne

Content
Title variants
EN
Telework in Poland – legal and social aspects
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych i społecznych telepracy w Polsce jako jednej z atypowych form wykonywania pracy, przyczyniających się do uelastycznienia zatrudnienia i zmiany zachowań stron kreujących stosunek pracy. Autorka omawia przepisy prawa pracy dotyczące telepracy z uwzględnieniem odmienności wynikających stąd, że jest ona świadczona regularnie poza zakładem pracy, zaś pracownik przekazuje wyniki swojej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ważną część opracowania stanowi omówienie społecznego kontekstu wprowadzania telepracy. Autorka zwraca uwagę na szanse rozwoju telepracy w Polsce, która może sprzyjać aktywizacji zawodowej niektórych kategorii bezrobotnych. Autorka wskazuje na mocne i słabe strony telepracy, ilustrując to wynikami badania opinii wyrażanych przez pracodawców. Omawiane badania empiryczne zostały przeprowadzone przez Autorkę w 2012 roku. Ich celem była identyfikacja praktycznej roli telepracy w zatrudnieniu.
EN
The aim of this article is to present legal and social aspects of telework in Poland as one of atypical forms of work which makes the employment more flexible and changes behaviors of parties creating employment relationship. The author discusses the Labor Code provisions concerning telework, including dissimilarities resulting from the fact that this work is regularly performed outside the place of employment, and the results are sent to employers by means of electronic devices. The discussion of social context of telework introduction constitutes a significant part of this article. The author draws attention to chances of development of telework in Poland, which, to some extent, might diminish unemployment in Poland. Moreover, advantages of telework are supported by results of a survey conducted among employers. Discussed empirical research was conducted in 2012, and its aim was to identify a practical use of telework in employment.
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-647ef03d-719d-4c4a-bf4d-ee6d9e1b4bc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.