PL EN


2016 | 10 | 33-42
Article title

Ochrona ubezpieczeniowa działalności rolniczej w Polsce (część II)

Authors
Content
Title variants
EN
The insurance protection of agricultural activity in Poland (part 2)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej skoncentrowano się na przedstawieniu tła historycznego kształtowania się oferty ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce oraz scharakteryzowano ryzyko związane z realizacją działalności rolniczej. W drugiej części artykuł prezentuje przegląd zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyk właściwych dla działalności rolniczej, z uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Możliwy do zrealizowania zakres ochrony ubezpieczeniowej przedstawiono na przykładzie trzech wybranych zakładów ubezpieczeń. Celem artykułu jest poznanie ogólnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, którym objęta jest ludność zajmująca się rolnictwem, oraz jego historycznych uwarunkowań, w kontekście ryzyk związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
EN
The article consists of two parts. The first part focuses on the presentation of the historical background of the formation of the insurance offer for agriculture in Poland and characterizes the risks associated with the implementation of agricultural activities. In his second part the article presents an overview of the insurance cover of the risks inherent in agricultural activities, including compulsory and voluntary insurance. Feasible insurance coverage is described on the example of three selected insurance companies. The aim of the article is to understand the general scope of insurance coverage that concerns population engaged in agriculture, in its historical conditions, in the context of the risks associated with agricultural activity.
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
 • Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
 • Bogutyn J., Monkiewicz J., Ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. II – produkty, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.
 • Borys G., Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej, [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomika i Środowisko” nr 29, Jugowice – Wrocław 2002, s. 19–27.
 • Hyski M., Świadomość ubezpieczeniowa jako determinanta rozwoju rynku ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce, [w:] Systemy komunikacji marketingowej, red. T. Kramer, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2004, s. 175–183.
 • Jędrzejczyk I., Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w gospo-darce wiejskiej w świetle integracji europejskiej i globalizacji, [w:] Ubez-pieczenia Gospodarcze. Wieś i Rolnictwo, SGGW, Warszawa 2002.
 • Klimkowski C., Ryzyka katastroficzne w rolnictwie, „Wiadomości Ubezpie-czeniowe” 2002, nr 1/2, s. 23.
 • Kwiecień I., Rola ubezpieczeń obowiązkowych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław 2000.
 • Les risques: quelles sont les réponses de l’assurance face à l’évolution du monde agricole?, Fédération française des société d’assurance, Paris 1997.
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997.
 • Mamaj D., Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze we Francji, „Ubezpieczenia w Rolnictwie”, Materiały i Studia nr 6, KRUS, Warszawa 2000, s. 110–124.
 • Plichta J., Wielowymiarowa struktura produktu ubezpieczeniowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1995, nr 1–2–3/A, s. 6.
 • Reps S., Reps J., Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000.
 • Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998.
 • Sangowski T., Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA, Poznań 1999.
 • Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, Dz.U. z 1984 r., nr 45, poz. 242 ze zm. (akt uchylony).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych, Dz.U. z 1952 r., nr 20, poz. 130 (akt uchylony).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 577 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64899753-d0fc-460c-8d08-b2fa5c994f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.