PL EN


2013 | 922 | 5-26
Article title

Analiza procesów kształtujących łańcuch wartości przedsiębiorstwa

Title variants
EN
An Analysis of the Processes Shaping the Value Chain in Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnych czasach przedsiębiorstwa są zmuszone określać i zmieniać kreowanie wartości dla klienta. Ważnym etapem w analizie łańcucha wartości przedsiębiorstwa jest identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzenie ich oceny ze względu na skuteczność i efektywność ich osiągania, co jest możliwe dzięki ustaleniu i opracowaniu określonych miar i sposobów pomiaru wyniku procesów. Celem opracowania jest przedstawienie jednego ze sposobów zwiększania wartości przedsiębiorstwa, który polega na analizie procesów składających się na łańcuch wartości przedsiębiorstwa. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia: proces, system procesów oraz zarządzanie procesami, a także zdefiniowano łańcuch wartości i ukazano strukturę kształtujących go procesów. Zaprezentowano metodykę analizy procesowej, na którą składają się takie etapy, jak: określenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wskazanie roli procesów w tworzeniu wartości dodanej dla klienta, pomiar i ocena rezultatów procesów oraz określenie propozycji doskonalenia procesów.
EN
Today’s enterprises are forced to identify and change the whole chain of value creation for the customer, which usually extends beyond its borders. An important stage in the analysis of an enterprise’s value chain is identifying the processes carried out in the organisation and evaluating how effectively and efficiently they are achieved, which is possible by establishing and developing specific measures and methods of measuring these processes. The purpose of this article is to provide a method for increasing the value of the enterprise, based on the analysis of processes involved in the enterprise’s value chain. The paper explains the basic concepts of process, system processes and process management, defines the value chain and shows the structure of the processes that shape it. The main part of the article presents the methodology of the analysis process, which consists of the following stages: identifying the processes carried out in the enterprise, indicating the role of the processes in creating added value for the customer, measurement and evaluation of the results of processes, and determining process improvement proposals.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Biazzo S., Bernardi G. [2003], Process Management Practices and Quality System Standards. Risks and Opportunities of New ISO 9001 Certification, „Business Process Management Journal”, nr 2.
 • Bitkowska A. i in. [2011], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Blaik P. [2001], Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Błoński M., Kondracki K. [2004], Zarządzanie na przełomie wieków, Wydawnictwo Hays Personel, Warszawa.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Champy J. [2003], X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Cyfert S. [2006], Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert S. [2012], Mechanizmy zarządzania granicami – propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 • Drucker P. [1976], Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Edwards S.C., Braganza A., Lambert R. [2000], Understanding and Managing Process Initiatives: A Framework for Developing Consensus, „Knowledge and Process Management”, vol. 7, nr 1.
 • Gay C.L., Essinger J. [2002], Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Hammer M. [1999], Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J. [1996], Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Handfield R. [1995], Reengineering for Time-based Competition, Benchmarks and Best Practices for Production. R&D and Purchasing, Quorum Books, Westport Connecticut.
 • Hofman M. [2007], Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Horowski W., Kononowicz Ł. [2002], Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 5.
 • Kale V. [2001], SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Lisiecka K., Czakon W. [2002], Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 928, Wrocław.
 • Logistyka. Teoria i praktyka [2011], red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa.
 • Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa [2007], red. B. Woźniak-Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Manganelli R., Klein M. [1998], Reengineering – metoda usprawnia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Margherita A., Klein M., Elia G. [2007], Metrics-Based Process Redesign with the MIT Process Handbook, „Knowledge and Process Management”, vol. 14, nr 1.
 • Muller R., Rupper P. [2000], Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. [2004], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. [2002], Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Olszewska K. [2003], Reorientacja na procesy a kryzys przedsiębiorstwa [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Peppard J., Rowland P. [1997], Re-engineering, Gebethner i Spółka, Warszawa.
 • Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • Procesy i projekty logistyczne [2008], red. S. Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M. [2001], Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Rummler G., Brache A. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Skrzypek E. [2002], Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • Skrzypek E., Hofman M. [2010], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sopińska A. [2004], Procesowa organizacja przedsiębiorstwa [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A. [2007], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Strategiczne zarządzanie kosztami [2006], red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny [2009], red. J. Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64968c86-75ac-4101-abaa-56aa00a76956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.