PL EN


2020 | 46 | 2 (176) | 31-52
Article title

Trzy autobusy. O niewidzialnej w studiach migracyjnych ucieczce Ukraińców z Polski w latach 80. XX w. i dlaczego nie są „polskimi migrantami”

Content
Title variants
EN
Three Buses: The Escape of the Ukrainians from Poland in the 1980s, its Invisibility in Migration Studies and why they are not “Polish migrants”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tekstu jest namysł nad nieobecnością zagadnienia migracji członków mniejszości narodowych/ etnicznych w polskich studiach migracyjnych dotyczących wyjazdów z Polski w latach 80. XX wieku na przykładzie Ukraińców. Autorka prezentuje przyczyny i przebieg emigracji obywateli polskich narodowości ukraińskiej w ostatniej dekadzie PRL, wskazuje na konsekwencje tej migracji dla diaspory ukraińskiej w Kanadzie, ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz dla samych migrantów. Podejmuje dyskusję z literaturą, która określa emigrantów z Polski z lat 80. XX w. do Kanady i Europy Zachodniej jako „polskich emigrantów” zasilających Polonię, wskazując na różnice między motywacjami migracyjnymi i strategiami adaptacyjnymi polskich i ukraińskich migrantów w latach 80. XX w. Omawia również postawy ukraińskich emigrantów wobec kraju pochodzenia, wpływ ich mniejszościowej kondycji w PRL na dokonywane w nowym kraju wybory tożsamościowe i w zakresie stylu życia.
EN
The aim of the text is to reflect on the absence in Polish migration studies of research on the emigration of members of national / ethnic minorities from Poland in the 1980s, on the example of Ukrainians. The author presents the causes and course of emigration of Polish citizens of Ukrainian nationality in the last decade of the Polish People’s Republic, highlighting the consequences of this migration for the Ukrainian diaspora in Canada, the Ukrainian national minority in Poland and for the migrants themselves. The author undertakes a discussion with literature which defines Polish emigrants of the 1980s to Canada and Western Europe as “Polish emigrants”, pointing out the differences between migration motivations and adaptation strategies of Polish and Ukrainian migrants in the 1980s. The article also discusses the attitudes of Ukrainian emigrants towards the country of origin, the impact of their minority condition in the People’s Republic of Poland on their new identity in their host country as well as lifestyle choices.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-649f651c-6298-4766-b7f7-26e3e18ae607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.