PL EN


2015 | 2 (355) | 296-307
Article title

Poziom ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce w opinii wybranej grupy młodych konsumentów

Content
Title variants
EN
Level of Consumer Protection in the Market for Food in Poland in the Opinion of the Selected Group of Young Consumers
RU
Уровень защиты потребителей на рынке продуктов питания в Польше по мнению избранной группы молодых потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest ocena poziomu ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce z punktu widzenia młodego konsumenta. Przeprowadzono badanie ilościowe, w wyniku którego stwierdzono, że młodzi konsumenci są przeświadczeni, że prawa konsumentów na rynku żywności nie są dostatecznie chronione. Bezpieczeństwo żywności jest ważnym priorytetem polityki ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Ten aspekt dostrzegli również młodzi konsumenci, uznając za najważniejsze prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa spośród praw przysługujących konsumentom na rynku żywności. Wyniki badań wskazują, że kluczowe powinno być prowadzenie dalszych działań edukacyjnych skierowanych do młodych konsumentów w celu poprawy ich wiedzy w zakresie praw przysługujących konsumentom na rynku żywności.
EN
An aim of considerations is to assess the level of consumer protection in the market for food in Poland from the young consumer’s point of view. There was carried out a quantitative research in result of which there was stated that young consumers were convinced that the consumers’ rights in the market for food were not sufficiently protected. Food security is an important priority of the consumer protection policy in the European Union. This aspect was also noticed by young consumers considering as the most important the right to protect health and safety among the rights consumers are entitled to in the market for food. The research findings indicate that the key should be carrying out further educational activities addressed to young consumers in order to improve their knowledge in the area of the rights consumers are entitled to in the market for food.
RU
Цель рассуждений – дать оценку уровня защиты потребителей на рынке продуктов питания в Польше с точки зрения молодого потребителя. Провели количественное изучение, в результате которого выявили, что молодые потребители убеждены, что права потребителей на рынке продуктов питания недостаточно защищены. Безопасность пищи – важный приоритет политики зашиты потребителей в Европейском Союзе. На этот аспект указали также молодые потребители, считая в качестве самого важного право на охрану здоровья и безопасности среди прав, которыми наделены потребители на рынке продуктов питания. Результаты изучения показывают, что основным должно быть проведение дальнейших действий по обучению, направленных молодым потребителям, для повышения их знаний в области прав, служащих потребителям на рынке продуктов питания.
Year
Issue
Pages
296-307
Physical description
Contributors
author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection. Flash Eurobarometer 358 (2013), European Commission,
  • http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm [dostęp: 10.11.2013].
  • Food-related risks. Special Eurobarometer 354 Summary (2010), European Comission, Belgium [dostęp: 19.06.2012].
  • Reich N. (2011), Harmonisation of European contract law: with special emphasis on consumer law, “China-EU Law Journal”, No. 1(1-2).
  • Wojciechowski P. (2013), Skutki prawne przekroczenia daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, nr 3.
  • Wzmocnienie ochrony konsumentów – projekt UE − 24/05/2012 (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/news/environment/120524_pl.htm [dostęp: 10.03.2014].
  • Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom uczestnictwo w rynku − raport z badań (2009), UOKiK, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64b9ae80-78d7-4714-83e8-07749bd39baa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.