Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 213 | 102-112

Article title

Ustrojowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce

Content

Title variants

EN
System determinants of economic growth and development in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustrój gospodarczy jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju kraju. Kon¬stytucyjną podstawę ustroju gospodarczego Polski stanowi społeczna gospodarka ryn¬kowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarno¬ści, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Ustrój ten umożliwia szybki i trwały rozwój. Polityka kształtowania ładu gospodarczego w Polsce była jednak często prowa¬dzona zarówno niekonsekwentnie, jak i nieudolnie. Właśnie dlatego nie sprzyjała ona znacznemu przyspieszeniu wzrostu i rozwoju gospodarczego.
EN
Economic order is a very important factor of development for a country. So¬cial market economy based on freedom of economic activity, private property and soli¬darity, dialogue and cooperation of social partners creates the constitutional foundation of economic system in Poland. This order enables fast and sustainable development. However, economic system policy in Poland was often adopted inconsistently as well as ineffectually. That is just why it stimulated economic growth and development insuffi¬ciently.

Year

Volume

213

Pages

102-112

Physical description

Contributors

References

 • Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. BGW, Warszawa 1992.
 • Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Znak, Kraków 1995.
 • Bielecki J.K.: Liberalizm stosowany. „Przegląd Polityczny” 1991, nr 1.
 • Blok Z.: Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2006.
 • Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy. Rozmo¬wa z Michałem Gabrielem Woźniakiem. W: Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji. Red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski. Wydawnictwo Nauko¬we Scholar, Warszawa 2014.
 • Bugaj R.: Polski sektor finansów publicznych w okresie transformacji. W: Polska trans¬formacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw. Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Dudek A.: Historia polityczna Polski 1989-2005. Arcana, Kraków 2007.
 • Dudek A.: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001. Arcana, Kraków 2004.
 • Kołodko G.W.: Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem. TNOiK, Toruń 2001.
 • Kołodko G.W.: Strategia dla Polski. Poltext, Warszawa 1994.
 • Kołodko G.W.: Tygrys z ludzką twarzą. TNOiK, Toruń 2001.
 • Kowalik T.: O lepszy ład społeczno-ekonomiczny. PTE, Warszawa 2013.
 • Kuczyński W.: Zwierzenia zausznika. BGW, Warszawa 1992.
 • Mazuryk M.: Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP. „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2008, nr 2.
 • Mączyńska E.: Ład gospodarczy. Bariery i dylematy. W: O kształtowaniu ładu gospo¬darczego. Red. E. Mączyńska, Z. Sadowski. PTE, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E.: Pochwała „ordo”. W: Liberalizm we współczesnej gospodarce. Red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak. Wydawnictwo AE, Poznań 2008.
 • Mączyńska E.: Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funk-cjonowania przedsiębiorstw. W: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty insty-tucjonalne. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Modzelewski K.: Dokąd od komunizmu? BGW, Warszawa 1993.
 • Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990-1994. CUP, War¬szawa, maj 1996.
 • Oliwniak S.: Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006. W: Ekonomiczne aspekty państwa demokra¬tycznego. Red. S. Oliwniak. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Przybyciński T.: Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej. „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 92.
 • Przybyciński T.: Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2011, nr 85.
 • Przybyciński T.: Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Pol¬sce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Przybyciński T.: Polityka ustrojowa w świetle polskich doświadczeń. „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2012, nr 88.
 • Rosati D.K.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Sadowski Z.: W poszukiwaniu drogi rozwoju. PAN, Warszawa 2006.
 • Sasin R.: Społeczna gospodarka rynkowa. „Gazeta SGH” 2006, nr 226/227.
 • Skarzyński R.: Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w. T. 2. Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002.
 • Słownik historii myśli ekonomicznej. Red. E. Kundera. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Włudyka T.: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-64be84c4-4b11-4434-8d86-77aa4f4b531b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.