PL EN


2014 | 5 | 1 | 236-240
Article title

Podpora vzdelávania Univerzity tretieho veku na UKF v Nitre

Authors
Content
Title variants
EN
Support for education of the Third Age at the University in Nitra
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Príspevok sa zaoberá problematikou zefektívnenia vzdelávanie študentov Univerzity tretieho veku na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. V rámci zefektívnenia výučby boli vytvorené moderné učebné texty obsahovo prispôsobené cieľovej skupine seniorov. Ďalším významným faktorom efektivizácie ich vzdelávania je uplatnenie sociálnej siete Facebook vo vzdelávaní.
EN
The article deals with streamlining the education of students of the University of the Third Age in the Department of engineering and information technology PF UKF in Nitra. As part of streamlining the course were created modern textbooks customized content target group of seniors. Another important factor efficiency their education is the application of social networking site Facebook in education
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
236-240
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Bánesz G., Lukáčová D. (2007), Premeny technického vzdelávania, Nitra: UKF, ISBN 978-80- 8094-136-9.
  • Tomková V. (2007), Rozvíjanie priestorovej predstavivosti študentov pomocou grafického programu [in:] Cyberuzależnienia – przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków: Akadamia Pedagogiczna w Krakowie, ISBN 13:978-83- 920051-3-1.
  • Tomková V. (2009), Neverbálna komunikácia žiakov v technickom vzdelávaní, Nitra: PF UKF, ISBN 978-80-8094-536-7. EAN 9788080945367.
  • Tomková V. (2013), Technická neverbálna komunikácia, Nitra: PF UKF, ISBN 978-80-558- 0367-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64c38d57-4251-4a2d-8abe-fb074ffaf24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.