Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 20-44

Article title

Przestępstwo „porwania dla okupu” w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia

Title variants

EN
Kidnappings for ransom in Polish criminal law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny świat ma do rozwiązania wiele problemów. Związane są one w części z rozwojem cywilizacyjnym i wyzwaniami jakie stawia przed społecznościami postęp nauki i techniki. Większość z nich przynosi efekty pozytywne, służąc człowiekowi i dobru wspólnemu. Jednak zjawiskiem towarzyszącym życiu społecznemu jest również przestępczość i to ona składa się na negatywną część problemów współczesnego świata. Walka z przestępstwami jest szczególną funkcją prawa karnego. Ma ono – podobnie jak przestępczość charakter dynamiczny, podlegając ciągłej ewolucji – z niektórych zakazów prawo karne rezygnuje, a inne wprowadza w zależności od potrzeb ochrony wartości ważnych dla człowieka i wspólnot w których on żyje. Jednym z ujemnych zjawisk wymagających współcześnie interwencji prawa karnego są szerzące się porwania osób dla wymuszenia okupu. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie drogi normatywnej przestępstwa porwania dla okupu, które współcześnie przeszło znamienną ewolucję prawną, będącą reakcją na wzrastającą liczbę tego typu zachowań. Zawarte jest w nim również wskazanie na konieczność sformułowania odrębnego przepisu obejmującego ustawowe znamiona czynu zabronionego polegającego na porwaniu człowieka w celu wymuszenia okupu jako ceny za uwolnienie, tak, by zakaz prawno karny zawierał wszystkie relewantne cechy czynu.
EN
The modern world has to solve many problems. They are partly related to the development of civilization and the challenges put before the communities by the progress of science and technology. Most of them bring positive effects serving humanity and the common good. However, a crime is also the phenomenon accompanying social life and that it makes up a negative part of the problems of the modern world. The fight against crimes is a particular function of criminal law. It has – like a crime – the dynamic nature, and it is subject to constant evolution; criminal law gives up some prohibitions, and introduces others based on the need to protect important human values and communities in which lives the man. One of the negative phenomena that require the intervention of criminal law in our times is spreading kidnappings for ransom. The subject of the study is to present the normative way of the crime of kidnapping for ransom, which passed in our times significant changes on the legal plane, which is a response to the increasing number of such behavior. The study contains also a demand to draw up a separate statutory provision covering the description of a prohibited act involving kidnapping a man in order to extract a ransom as a price of release, in such a way that the penal prohibition contains all the relevant features of the act.

Year

Volume

IV

Pages

20-44

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.
 • Bojarski M., Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, § 15 Wzięcie zakładnika – art. 252KK, [w:] Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. System prawa karnego, T. 8, Warszawa 2013, Legalis.
 • Budziński S., O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy z uwzględnieniem praw obowiązujących w Królestwie Polskim i Galicyi austriackiej, Warszawa 1883.
 • Czacki T., O litewskich i polskich prawach o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529 roku wydanym, Kraków 1861.
 • Czeszejko-Sochacka K., Przestępstwo wzięcia zakładnika jako przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu, „Państwo i Prawo” 2013, nr 9.
 • Ćwiąkalski Z., Art. 252 KK, [w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II. Komentarz do art. 117–177 K.K., Warszawa 2008.
 • Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów – Warszawa – Kraków 1921.
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z zm.
 • Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2012.
 • Grześkowiak A., Art.1., [w:] Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Handelsman M., Prawo karne w statutach Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1909.
 • Herzog A., Art. 252 KK, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, online, Warszawa 2013, Legalis.
 • I KZP 3/02, OSNK 2002, Nr 5–6, poz. 41.
 • II KK 165/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 2079.
 • II KK 192/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 2399.
 • Janas P., Kazarek Ł., Porwanie dla okupu, „Prokurator” 2008, nr 2–3.
 • Kaczmarek J., Kierszka M., Porwania dla okupu, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek J., Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne, Warszawa 2013.
 • Kaszowska M., Porwanie dla okupu, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10.
 • Komisja Kodyfikacyjna, Sekcja Prawa Karnego, T. V, z. 4, Warszawa 1930.
 • Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Lwów-Warszawa 1919.
 • Makarewicz J., Ustawa karna (cz. ogólna), Projekt wstępny, Lwów 1922.
 • Makowski W., Prawo karne. O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa 1924.
 • Makowski Z., Kodeks karny obowiązująco tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach zaboru rosyjskiego, T.II, Warszawa 1921.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2011.
 • Michalska-Warias A., Art. 252KK, [w:] Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2013, Legalis.
 • Michalski B., Przestępstwa rozbójnicze, [w:] Zawłocki R.(red.), System Prawa Karnego, T.9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011.
 • Mommsen Th., Le droit penal romaine, Paris 1907.
 • Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Kozłowska- Kalisz P., Kulik M., Kodeks karny. Komentarz, 2013, LEX.
 • Peiper L., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Kraków 1933.
 • Pływaczewski E., Art. 252KK, [w:] Wąsek A. (red.), Kodeks Karny. Komentarz do części szczególnej, Warszawa 2005, Legalis.
 • Smarzewski M., Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego, Lublin 2013.
 • Staszak A., Porwanie w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne, Warszawa 2010.
 • Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979.
 • Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Wąsek A., Art. 211 KK, [w:] Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do artykułów 117–221, Warszawa 2006.
 • Wiak K., Art. 252, [w:] Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 15.01.2009, II AKa 321/08, „Prokuratura i Prawo” – wkł. 2009, nr 11.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 02.11.2004 r, II AKa 119/04 LEX nr 584149.
 • Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego 1935, poz. 408.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899−4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-64c73f8f-4d12-47bb-a743-1affdc72bd36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.