PL EN


2015 | 3(41) | 41-48
Article title

European Union Funds in the Financial Framework 2014–2020 in the Process of Building Competitive Capacity among the Communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship

Title variants
PL
Fundusze unijne perspektywy finansowej 2014–2020 w procesie budowania konkurencyjności gmin województwa kujawsko-pomorskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the plans of the communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship identified in the course of the survey regarding their use of EU funds for building their competitive capacity and pursuing their strategic development objectives in the period 2014–2020. The study helped to identify the expected results of the use of EU funds in the financial framework 2014–2020 by the communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship as well as the importance of these funds for the implementation of these communes’ development strategies. The results show that the communes intend to actively seek financial resources made available to Poland for the implementation of the cohesion policy in the period 2014–2020 and use them to achieve the objectives set out in their development strategies. Expectations of the communes regarding the outcomes that they expect to achieve as a result of the implementation of the projects co-financed by the EU, however, seem inadequate when compared to the actual opportunities that these operational programmes create in terms of the implementation of investment projects in 2014–2020. This raises concerns that these resources will not be utilised as efficiently as expected.
PL
W artykule przedstawiono fundusze UE jako jedno ze źródeł, które może być wykorzystane do budowania potencjału konkurencyjności polskich regionów. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowano preferencje tych jednostek dotyczące wyboru programu operacyjnego, w ramach którego gminy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz efekty, jakie spodziewają się uzyskać po ich realizacji. Przedstawiono także opinie gmin o znaczeniu środków finansowych UE dla realizacji celów zapisanych w ich strategiach rozwoju.
Contributors
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
author
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
References
 • Gardiner, B., K. Martin, and P. Tyler. 2004. “Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions.” Regional Studies no. 38 (9):1045–1067. doi: 10.1080/0034340042000292638.
 • Godlewska-Majkowska, H., A. Komor, P. Zarębski, M. Czernecki, and M. Typa. 2014a. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Godlewska-Majkowska, H., A. Komor, P. Zarębski, M. Czernecki, and M. Typa. 2014b. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Województwo kujawsko-pomorskie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Jewtuchowicz, A. 2000. “Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu.” In Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, edited by M. Klamut and L. Cybulski. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Karaszewski, W., and S. Sudoł. 1997. Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990–1995. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kola, M. 2007. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Toruń: Dom Organizatora.
 • Kosiedowski, W. 2008. Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Łaźniewska, E., R. Chmielewski, and P. Nowak. 2012. “Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością.” In Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady, edited by E. Łaźniewska and M. Gorynia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martin, R.L. 2003. A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final Report for the European Commission Directorate-General Regional Policy.
 • Nowicki, M. 2014. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014. Gdańsk-Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.
 • Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Porter, M.E. 2006. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Translated by A. Ehrlich, Światowe Bestsellery Biznesowe. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Wosiek, M. 2009. “Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (14):172–186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64c890ad-1ba1-4e2d-9e54-e3778c30cde2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.