PL EN


2012 | 13 | 33-44
Article title

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Sobocie, stan. 20, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Title variants
EN
A settlement of Late Band Pottery Culture people in Sobota, site 20, Rokietnica commune, Poznań county, Wielkopolskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Site 20 in Sobota (Fig. 1; 2) was discovered during verification-recognition surface examinations conducted in 2006. In August 2010, during archaeological supervision due to the 2nd stage of Poznań Western Bypass construction from “Złotkowo” junction to “Rokietnica” junction, within the site range the shapes of occupational features were registered (Fig. 3; 4). At that time it was decided to conduct archaeological rescue excavations. The area of 3 are was under exploration, with registration of four still features associated with the settlement of Late Band Pottery Culture people – LBPC. Four pits were registered (Fig. 5; 6; 7), Tyree out of which (features No. 2, 3 and 4) were connected with each other in the ceiling part, thus creating a cohesive complex. The features defined as pit No. 2 probably had the function of a housing feature. Out from the fillings antique material was gained: 296 fragments of pottery (Fig. 8; 9), 14 flint artefacts (Fig. 10), and small pug clods. Specific deposit conditions caused an extremely bad status of preserving organic rudiments. Only a single burnt animal bone was registered, coming from a sheep/goat skeleton. The whole of the pottery collection is homogeneous, and technological traits analysis allows to place it in the younger, the so-called Brzeg Kujawski stage of LBPC development.
PL
Stanowisko 20 w Sobocie, gm. Rokietnica, woj. wielkopolskie zostało odkryte w trakcie weryfikacyjno-rozpoznawczych badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2006 roku. W sierpniu 2010 r., podczas nadzoru archeologicznego sprawowanego nad pracami ziemnymi, związanymi z budową II etapu obwodnicy – węzeł „Złotkowo” – węzeł „Rokietnica”, w obrębie stanowiska 20 w Sobocie zarejestrowano zarysy obiektów kulturowych. Podjęto wówczas decyzję o przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych. Eksploracją objęto obszar 3 arów stanowiska 20, rejestrując 4 obiekty nieruchome związane z osadnictwem ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej – KPCW. Zarejestrowano 4 jamy z których 3 (obiekty 2-4) połączone ze sobą w części stropowej, tworzą zwarty zespół. Prawdopodobnie, obiekt określony jako jama nr 2 pełnił funkcję obiektu mieszkalnego. Z wypełnisk obiektów pozyskano materiał zabytkowy w postaci: 296 fragmentów ceramiki, 14 zabytków krzemiennych i niewielkich bryłek polepy. Specyficznym warunkom depozycyjnym przypisać należy bardzo zły stan zachowania szczątków organicznych. Zarejestrowano pojedynczą przepaloną kość zwierzęcą pochodzącą ze szkieletu owcy/kozy. Całość zbioru ceramicznego jest homogenna, a analiza cech technologicznych pozwala umieścić go w młodszym, tzw. brzesko – kujawskimetapie rozwojowym KPCW.
Year
Volume
13
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Pracownia Dokumentacji Archeologicznej, ul. Leśna 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Poland, mkrzepkowski@op.pl
  • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland
  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Poland, iwona.sobkowiak@iaepan.poznan.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64de01ed-c6ab-4221-a012-4a93202a31ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.