PL EN


2009 | 3(9) | 19-32
Article title

Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania

Content
Title variants
EN
Public Institutions and Cultural Diplomacy. Possibilities and Challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zarysowanie najbardziej istotnych problemów i niespójności, względnie potencjałów i wyzwań polskiej dyplomacji kulturalnej. Jest ona jednym z kluczowych narzędzi polityki państwa, czymś więcej niż tylko promocją polskiej kultury. To w kulturze odnajdujemy najlepszy nośnik szeroko akceptowanych, integrujących wartości ludzkich, środki służące do zrozumienia innych. Kultura skupia aspekty życia, którym przypisujemy szczególną wartość i trwałość, których znaczenia poszukujemy. Kultura symboliczna stwarza narracje pozwalające eksponować silne strony naszego państwa i społeczeństwa, uniwersalność, ale i odmienność postaw, hierarchii wartości. Przestrzeń problemów kultury jest zatem poligonem polityk tożsamości i ich kształtowania, stanowi oczywiste krytyczne forum negocjacji i komunikowania wartości. Przedstawiane w artykule krytyczne wnioski i racjonalizacje dotyczące praktyk sektora publicznego w zakresie polskiej dyplomacji kulturalnej oparte są na jednym z pierwszych badań jakościowych w tej dziedzinie przeprowadzonych wśród ekspertów i praktyków, artystów i menadżerów kultury. Zachęca ono do kolejnych działań zmierzających do stworzenia i stałego korzystania z systemowych rozwiązań przy ocenianiu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku Polski poza jej granicami. Określenie deficytów i potencjału tej złożonej dziedziny, jaką jest promocja kultury polskiej i marki polskiej za granicą, są pierwszym krokiem na tej drodze.
EN
The article describes problems and inconsistencies as well as possibilities and challenges of Polish cultural diplomacy. Cultural diplomacy is much more than just a promotion of culture; it is one of the key state policy tools. Culture constitutes the best medium of broader, integrative human values and a means of understanding others. It encompasses the most valuable, lasting and meaningful aspects of our lives. The symbolic culture formulates narrations which allow us to present the best characteristics of our nations and societies, universal behaviours or different attitudes, varied hierarchies of values. Culture is a laboratory of identity policies and their construction, a critical forum for negotiations and communication of values. Critical remarks and rationalizations presented in the paper concern operations in the domain of cultural diplomacy in the Polish public sector. The article is based on one of the first qualitative studies in the field, prepared by experts, practitioners, artists and cultural managers. The authors encourage to undertake new activities in order to supply and apply systemic and transparent solutions for evaluation of public institutions which promote Polish culture abroad. Defining deficits and potentials of a complex domain that is the promotion of Polish culture and the Polish brand is only the first step.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Bebbie E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48.
  • Bound K., Briggs R., Holden J., Jones S. (2007). Cultural Diplomacy. London: Demos.
  • Golafshani N. (2003). "Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research", The Qualitative Report, nr 4, s. 600.
  • Leonard M. (2002). Public Diplomacy. London: Foreign Policy Centre.
  • Nye J. (2004). Soft Power: The means to succeed in world politics. New York: Public Affairs.
  • Potoroczyn P. (red.) (2009). Raport: Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.kongreskultury. pl/library/File/RaportPromocja/promocja- %5B1%5D.kult_raport_w.pelna.pdf
  • Wojciechowski J.S., Kieliszewski P., Poprawski M. (2008). Promocja kultury polskiej za granicą - rola i możliwości państwa, stan obecny, perspektywy. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64f15e00-50d9-4b28-9528-b5b10c6b3e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.