PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 162-171
Article title

Wybrane formy turystyki aktywnej jako sposób odkrywania walorów turystycznych gminy Czaplinek

Content
Title variants
EN
The Selected Forms of Active Tourism as a Way of Discovering Tourism Values of Czaplinek Municipality
RU
Избранные формы активного туризма – способ открытия туристских достоинств гмины Чаплинек
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu: W pracy przedstawiono walory turystyczne gminy Czaplinek z punktu widzenia zainteresowania turystyką aktywną osób pochodzących z terenu gminy, jak i spoza jej granic. Metody badawcze: metoda sondażu diagnostycznego, technika kwestionariusza ankiety. Główne wyniki badań: wykazano atrakcyjność oferty turystyczno-rekreacyjnej gminy Czaplinek oraz potwierdzono możliwość uznania turystyki aktywnej za produkt turystyczny gminy, pozwalający odkrywać walory turystyczne tego regionu. Najważniejsze odmiany turystyki aktywnej wykorzystywane w gminie to turystyka wodna: kajakowa, żeglarska, windsurfing, nurkowa oraz turystyka rowerowa. Za najsłabiej rozwinięty element infrastruktury uznano trasy rowerowe. Implikacje praktyczne: istniejące piesze szlaki turystyczne same w sobie nie stanowią wystarczającej atrakcji, aby mogły w znaczący sposób wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego w rejonie Czaplinka. Wskazane jest połączenie turystyki pieszej z innymi formami turystyki specjalistycznej, np. turystyką rowerową, konną lub kajakarstwem. Implikacje społeczne: turystyka może zapewnić stworzenie nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym.
EN
The purpose of the article: This paper presents tourist values of Czaplinek Municipality in terms of attracting people from the municipality and beyond to active tourism. Research methods: Diagnostic survey and survey technique. Main research results: The touristic and recreational attractiveness of Czaplinek Municipality was demonstrated and the possibility of recognising active tourism as a tourist product of the municipality was confirmed, allowing to explore the region’s tourist attractions. The key form of active tourism in the municipality is water tourism: kayaking, sailing, windsurfing, and diving, as well as cycling tourism. The least developed element of the infrastructure were bicycle routes. Practical implications: The existing hiking trails are not attractive enough to significantly increase the tourist traffic in the Czaplinek area. It is advisable to combine hiking with other forms of specialised tourism such as cycling, horse riding or kayaking. Social implications: Tourism can help create new job posts at the local level.
RU
Цель статьи: В работе представили туристские достоинства гмины Чаплинек с точки зрения интереса к туризму со стороны жителей гмины и проживающих за ее пределами. Исследовательские методы: метод диагностического зондажа, техника вопросника анкеты. Основные результаты изучения: Доказали привлекательность туристско-рекреационного предложения гмины Чаплинек и подтвердили возможность признать активный туризм туристским продуктом гмины, который позволяет открывать туристские достоинства этого региона. Самые важные виды активного туризма, используемые в гмине – водный туризм: каякинг, парусный туризм, виндсерфинг, дайвинг, а также велосипедный туризм. В качестве слабее всего развитого элемента инфраструктуры сочли велосипедные трассы. Практические импликации: Существующие туристские маршруты для пешеходов сами по себе не представляют достаточного атракциона, чтобы они могли значительно повлиять на рост туристкого движения в районе Чаплинка. Целесообразно соединение пешеходного туризма с другими формами специализированного туризма, напр. с велосипедным, конным или байдарочным туризмом. Социальные импликации: Туризм может обеспечить создание новых рабочих мест на локальном уровне.
Year
Pages
162-171
Physical description
Contributors
References
 • Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków.
 • Adamczyk J. (2011), Od turystyki aktywnej do ekstremalnej – miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku, (w:) Ozimek I. (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki –wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa.
 • Cetner J., Dyguś K. (2011), Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego, (w:) Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 690(79).
 • Galiński Z. (2008), Rzeki Pojezierza Drawskiego. Przewodnik kajakowy, Wydawnictwo Pascal, Warszawa.
 • Głąbiński Z. (red.) (2009), Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego: przewodnik dla dociekliwych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Jażewicz I. (2011), Przestrzeń turystyczna Pojezierza Drawskiego na przykładzie gminy Czaplinek i Złocieniec, (w:) Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krukowska R. (2012), Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywne w województwie lubelskim, (w:) Jegorow D., Niedużak A. (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm.
 • Kondracki J. (1994), Geografia Polski. Makroregiony fizycznogeograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łubkowska W., Eider J. (2013a), Możliwości rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych w gminie Czaplinek, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(t. 2).
 • Łubkowska W., Eider J. (2013b), Ocena atrakcyjności środowiska dla rekreacji i turystyki w gminie Czaplinek, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(t. 2).
 • Łubkowska W., Tarnowski M. (2014), Wykorzystanie wybranych elementów atrakcyjności turystycznej ziemi czaplineckiej i Drawskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby programowych obozów letnich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, (w:) Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Merski J., Warecka J. (2009), Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer WSE, Warszawa.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W. (2013), Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles, “Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, No. 3(3).
 • Parzych K. (2012), Ocena zróżnicowania atrakcyjności turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, tom XXVII (LVI), zeszyt 1.
 • Rydz E. (2014), Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej Pomorza Środkowego, „Turyzm”, nr 24(1).
 • Skurzyński P. (1997), Pojezierze Drawskie, Wydawnictwo Pascal, Warszawa.
 • Sobotka S. (2014), Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania turystycznego jako przesłanki do regionalizacji turystycznej Polski, „Turyzm”, nr 24(2).
 • Tomik R. (2015), Turystyka aktywna – pojęcie, rodzaje i formy, „Studia Periegetica”, nr 2(14).
 • Tomik R., Hadzik A., Cholewa J. (2012), Turystyka aktywna w materiałach w promocyjnych województw w Polsce, (w:) Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zyber G.M. (1984), Pojezierze Drawskie – walory turystyczne, KAW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64fc5a60-f838-41d7-a46b-e638b02bc1a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.