PL EN


2017 | 16 | 3 | 85-105
Article title

Timeline of the World Polonia Winter Games (1986–2016)

Content
Title variants
PL
Kalendarium Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu, zachowując układ chronologiczny, przedstawiono kalendarium wydarzeń 30 lat organizacji Polonijnych Igrzysk Zimowych w Polsce (w latach 1986–1989), które – po długiej przerwie i zmianie ich nazwy – kontynuowano jako Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne (w latach 2000–2016). Organizacje polonijne na świecie, kierując się popularnością letnich Polonijnych Igrzysk Sportowych (1934–1991), a później letnich Światowych Igrzysk Polonijnych w Polsce (1997–2015), postanowiły w roku 1986 zorganizować I Polonijne Igrzyska Zimowe w Zakopanem. Zgodnie z założeniami, zaakceptowanymi również przez Międzynarodową Komisję ds. Igrzysk, trzy pierwsze imprezy (1986, 1989, 1992) odbyły się co trzy lata. Po ośmiu latach przerwy, w 2000 r. reaktywowano sportowe zimowe spotkania „Polonusów”, organizując w Beskidach kolejne, IV Polonijne Igrzyska Zimowe. W tym roku nadano im obowiązującą do dzisiaj nazwę Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych, które przyjęto organizować co dwa lata. Celem opracowania jest przedstawienie drugiej części kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016). Przyjęta przez Autorów koncepcja wynika nie tylko z rozległej chronologii, ale też z obszerności materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Zimowych, a następnie Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych, uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Od początku zimowych igrzysk nie obowiązywały minima kwalifikacyjne. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku, umożliwiając im tym samym udział w zawodach sportowych i w imprezach rekreacyjnych. Igrzyska Polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Stworzyły okazję do pogłębiania znajomości języka polskiego, poznawania kraju przodków i jego dokonań w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Działacze polonijni, wspólnie z działaczami sportowymi w kraju, postanowili kontynuować Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.
EN
Keeping the chronological order, this paper presents a timeline of events of the 30-year history of the organization of the Polonia Winter Games in Poland: first their beginnings in the years 1986–1989, and then, after a long break and a change to the name, their continuation as the World Polonia Winter Games in the years 2000–2016. Driven by the popularity of the summer Polonia Sports Games (1934–1991), and later the World Polonia Games in Poland (1997–2015), Polish diaspora organizations from different parts of the world decided to organize the 1st Polonia Winter Games in Zakopane in 1986. In accordance with the guidelines, also accepted by the International Commission for the Games, the first three of them (1986, 1989, 1992) took place every three years. After an eight-year break, winter sports meetings of Polonia people were reactivated in the year 2000, when the next 4th Polonia Winter Games were held in the Beskidy Mountains. That year, they were named the World Polonia Winter Games, a name which has remained until this day. It was agreed that they should be organized every two years. The aim of this work is to present the second part of the timeline of events, which are related to the organization and the course of the World Polonia Winter Games (1986–2016). The concept adopted by the authors stems not only from the extensive chronology, but also from the vastness of source material. Many athletes representing various Polish diaspora communities participated in the Polonia Winter Games, and later in the World Polonia Winter Games. The program of the Games underwent gradual changes. From the beginning of the Winter Games there were no sporting performance minimums. Age categories were extended in order to enable young, middle-aged and older people to compete in the Games, thus making it possible for them to take part both in sports contests and recreational events. The Polonia Games gave impetus to association of Polish athletes in Polonia sports organizations abroad and contributed largely to the consolidation of Polish national life in exile.They provided an opportunity to improve the knowledge of the Polish language, learn about the country of the ancestors and its achievements in various fields of social, cultural, and sporting life. Polonia activists together with sports activists in Poland decided to continue the World Polonia Winter Games for the sake of the whole Polish diaspora and Poles living in Poland.
Contributors
author
  • Poznan University of Physical Education, Faculty of Physical Culture in Gorzow Wlkp
author
  • University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion
References
  • Nowak L., Nowak M.A., Kalendarium letnich światowych igrzysk polonijnych (1934–2015) [Timeline of the Summer World Polonia Games (1934–2015)], “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” [“Scientific Works of the Jan Długosz University in Częstochowa. Physical Culture”] 2016, vol. 15, No. 4, pp. 69–87; http://dx.doi.org/ 10.16926/kf.2016.15.32.
  • Szafkowski Z., Polonijne Igrzyska Sportowe (1934–1997) [Polonia Sports Games (1934–1997)], GorzówWlkp. 1997.
  • Szafkowski Z., Światowe Igrzyska Polonijne z lat 1999–2000 [World Polonia Games in the years 1999–2000], [in:] B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [On the most recent history of physical culture in Poland], vol. 5, GorzówWlkp. 2002, pp. 638–644.
  • Urban R., Zimowe igrzyska polonijne (1986–2004) [Polonia winter games (1986–2004)], [in:] J. Chełmecki (ed.), Sport polonijny wczoraj i dziś [Polonia sport yesterday and today], Warszawa 2005.
  • Woltmann B., Cele i założenia polonijnych igrzysk sportowych. Zarys problematyki i stan badań [Aims and objectives of Polonia sports games. An outline of the problems and the state of research], [in:] J. Chełmecki (ed.), Sport polonijny wczoraj i dziś [Polonia sport yesterday and today], Warszawa 2005.
  • Woltmann B., Polonijne Igrzyska Sportowe [Polonia Sports Games], [in:] B. Woltmann (ed.), Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych [On the history of physical culture in Polish diaspora organizations], Warszawa 1989, pp. 197–229.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6502bf28-92a3-437b-8bb0-ea7dd3dec870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.