PL EN


2012 | 93 | 75-86
Article title

Znaczenie motywacji w procesie integracji systemów zarządzania

Authors
Title variants
EN
The Importance of Motivation in the Process of Integration of Management Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami coraz częściej opiera się na stosowaniu sformalizowanych systemów zarządzania, w odniesieniu do których wymagania zostały sprecyzowane w międzynarodowych i krajowych normach. Celem integracji systemów zarządzania jest dążenie przez organizację do doskonalenia wszystkich procesów i obszarów działania. Integrując systemy zarządzania, organizacje starają się uzyskać efekt synergii, czyli uzyskać rezultat całościowy lepszy i mniejszymi nakładami w stosunku do efektów osiąganych w wyniku niezależnego stosowania tych systemów. Integracja systemów zarządzania wymaga zaangażowania odpowiednich środków: finansowych, ludzkich i technicznych. Przedsięwzięcie to przyniesie oczekiwane rezultaty, gdy cała załoga począwszy od kierownictwa najwyższego szczebla, a skończywszy na pracownikach wykonawczych będzie przekonana o słuszności podjętej decyzji i aktywnie zaangażowana. W artykule podjęto próbę analizy znaczenia motywowania w procesie integracji systemów zarządzania w organizacji. Do realizacji przyjętego celu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
EN
Modern approach to managing organizations more and more often is based on the use of formal management systems in relation to which requirements are set out in national and international standards. The purpose of the integration of management systems of the organization is striving to improve all processes and areas of action. Integrating management systems, organizations are trying to achieve synergy, or obtain a better outcome and lower overall expenditure in relation to the effects achieved by the independent application of these systems. Integration of systems management requires the involvement of appropriate measures: financial, human and technical. This project will accomplish the expected results when the entire personnel from top management, to executive employees will be convinced of the correctness of the decision and actively involved. This article attempts to analyze the importance of motivation in the integration of management systems in an organization on the example of the production company. For the attainment of the object of the article the method of analysis and critique of the literature, the examination of source documents and the method of diagnostic survey as well as an interview technique and a questionnaire are used.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  • 2. BSI Management System Integration - A Guide.
  • 3. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wyd. PTM, Warszawa 2003.
  • 4. McGinnis A.L., Sztuka motywacji, Oficyna Wyd. Vacatio, Warszawa 1993.
  • 5. Sikora J., Motywowanie pracowników, OWOPO, Bydgoszcz 2000.
  • 6. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  • 7. Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65055b52-30ce-4130-b72a-523770cae670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.