PL EN


2017 | 3(101) | 55-62
Article title

Zastosowanie analizy skupień do klasyfikacji województw według rozwoju rynków nieruchomości rolnych

Content
Title variants
EN
The Application of Cluster Analysis to the Classification of Voivodships According to the Development of Agricultural Real Estate Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie poświęcono zagadnieniu rozwoju rynków nieruchomości rolnych w Polsce, w układzie województw za cel główny stawiając określenie stopnia zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Szczegółowym analizom poddano: liczbę transakcji sprzedaży, wartość transakcji sprzedaży, powierzchnię sprzedaną, średnią cenę 1 ha użytków rolnych na rynku pierwotnym (sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych) i wtórnym. Zakresem czasowym analiz objęto lata 2005-2015. Klasyfikację województw przeprowadzono przy zastosowaniu metody Warda. Dane do analiz pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The paper discusses the development of agricultural real estate markets in Polish voivodships. The main objective was to determine the degree of diversification of voivodships in terms of the level of development of their agricultural property markets. The area and value of agricultural land sold, as well as the average price per hectare of agricultural land sold by the Agricultural Property Agency and on the secondary market were examined in detail. The analysis covered the period between 2005 and 2015. The voivodships were classified by means of the Ward method. The data came from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and the Institute of Agricultural Economics and Food Economy - State Research Institute.
Year
Issue
Pages
55-62
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Bański, J. (2017). The Consequences of Changes of Ownership for Agricultural Land Use in Central European Countries Following the Collapse of the Eastern Bloc. Land Use Policy, 66, 120-130.
 • Basiura, B. (2013). Metoda warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z różnymi miarami odległości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 279, 209-217.
 • Bucała-Hrabia, A. (2017). Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land usein the Polish Carpathians. Land Use Policy, 64, 391-404.
 • Bulkowska, M,. Chmurzynska, K. (2011). State Policy towards Rural Areas - Targets and Target Implementation. Referat wygłoszony na: 7th International Scientific Conference Rural Development, Kaunas, Listopad 19-20, 2015. Pobrane z: http://www.conf.rd.asu.lt/ (03.07.2017).
 • Cymerman, R. (red.) (2013). Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Olsztyn: Educaterra.
 • Filip, N. (2016). Analiza województw Polski pod względem pod względem przepływów ludności związanych z zatrudnieniem. [w:] A. Prędki (red.), Metody analityczne w naukach ekonomicznych - wybrane zastosowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gatnar, E. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Golasa, P. (2013). Taxes and social insurance contributions charges of farms in Poland in the years 2004-2008. Referat wygłoszony na: The International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Jelgava, Kwiecień 25-26 2013. Pobrane z: http://www.esaf.llu.lv/ (03.07.2017).
 • Kałkowski, L. (2007). Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • Maćkiewicz, B., Karalus-Wiatr, C. (2017). Agricultural Land On Built-Up Housing Lots and the Incomes of Communes: an Example of Rokietnica Commune in the Poznań Agglomeration. The Journal of Adam Mickiewicz University QUAESTIONES GEOGRAPHICAE, 36(2), 95-106.
 • Marks-Bielska, R., Zukovskis, J. (2011). Conditions of Changes in theAgricultural Land Market in Poland during the Years 1992-2009: Background for Systematic Research. Rural Development in Global Changes, 5(1), 49-56.
 • Obrót nieruchomościami w 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Ostasiewicz, W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Rynek ziemi rolniczej – stan iperspektywy (2015). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Schmitz, A., Brett, D. L. (2001). Real Estate Market Analysis. ACase Study Approach. Washington: Urban Land Institute.
 • Szkutnik, W. (2015). Metody taksonomiczne zprogramem STATISTICA. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping tooptimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236-244.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-650c0a92-bc8f-4234-8bc6-878b1c966f41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.