PL EN


2013 | 1(68) |
Article title

O "polityczności" andragogiki

Content
Title variants
EN
About „politicality” of andragogy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polityczne uwikłania nauk społecznych sprawiają, że również badania nad edukacją dorosłych są nasycone ideologicznie. Autor udowadnia tę tezę, analizując treść dwóch idei przewodnich, które zdominowały nasze myślenie o sektorze edukacji dorosłych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Są to: idea kształcenia ustawicznego i koncepcja całożyciowego uczenia się. Są one kognitywnymi instrumentami sprawowania władzy politycznej i osiąganiu w społeczeństwach rozwiniętych demokracji stanu rządomyślności (governmentality).
EN
Due to the political entanglements of social studies, research on adult education is also ideologically driven. The author proves this thesis by analysing the contents of two leading concepts which have dominated our thinking on the adult education sector in the last several decades. These ideas are: continuing education and lifelong learning. They are cognitive instruments of governing and achieving the state of governmentality in the societies of developed democratic countries.
Year
Issue
Physical description
Contributors
 • Dolnośląska Szkola Wyższa
References
 • Alheit P. (2004), Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się”. Podejście krytyczne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 4 (28).
 • Alheit P. (2010), „Polityki dyskursu” – całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? (Na przykładzie sytuacji w Niemczech), „Teraźniejszość –Człowiek – Edukacja” 4 (52).
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brookfield S. (2001), Repositioning Ideology Critique In a Critical Theory of Adult Learning, „Adult Education Quarterly” 1 (52).
 • Chmielewska-Banaszak D. (2010), Wiedza milcząca w nauce. Koncepcja Michaela Polanyi’ego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1(83).
 • Cieślak A. (1981), Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego, WSiP, Warszawa.
 • Cross P.K. (1981), Adults as Learners. Increasing Participation and Facilitating Learning, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Delors J. (red.) (1998), Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
 • Edwards R. (2006), Beyond the moorland? Contextualising lifelong learning, Studies in the „Education of Adults” 1 (38).
 • Faure E. i in. (1975), Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa.
 • Field J. (2003), Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych; tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 1 (21).
 • Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Alettheia, Warszawa.
 • Foucault M. (2000), „Rządomyślność”, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frąckowiak A. (2012), Kształcenie ustawiczne i szkoły wyższe – niedostrzegany potencjał, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Frost N., Taylor R. (2001), Patterns of change In the university: The impact of ‘Lifelong Learning’ and the ‘World of Work’, „Studies if the Education of Adults” 1 (33).
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gustavsson B. (1995), Lifelong Learning Revisited, [in:] M. Klasson, J. Manninen, S. Tosse, B. Wahlgren (eds.), Social Change and Adult Education Research, Linkoping University Press, Linkoping.
 • Hake B.J. (1999), Lifelong Learning Policies in the European Union: Developments and Issues, „Compare: A Journal of Comparative and International Education” 1 (29).
 • Illich I., Verne E. (1976), Imprisoned in the Global Classroom, Writers and Readers Publishing Cooperative, London.
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarvis P. (2012), Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2 (58).
 • Kang Joong D. (2007), Rhizoactivity: Toward a Postmodern Theory of Lifelong Learning, „Adult Eucation Quarterly” 3 (57).
 • Knowles M.S. (1972), Modern Practice of Adult Education. Andragogy versus Pedagogy Association Press, New York.
 • Komisja Europejska, (1997), Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Malewski M. (2012), Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność, „Terażniejszość – Człowiek – Edukacja” 4 (60).
 • Melosik Z. (2003), Funkcjonalno-strukturalna interpretacja edukacji, [w:] T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna, Wydawnictwo Wolumin, Poznań.
 • Motycka A. (2005), Filozofia nauki a problem założeniowości w nauce, [w:] A. Motycka, Rozum i intuicja w nauce. Zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych, ENETEIA, Warszawa.
 • Neuman W.L. (2000), Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approach, Allyn and Bacon, Boston.
 • OECD, (1973), Recurrent Education: a Strategy for Lifelong Learning, Paris.
 • OECD, (1996), Lifelong Learning for All – Meeting of the Education Committee at Ministerial Level, Paris.
 • 33. Schuetze H.G. (2006), International Concepts and Agendas of Lifelong Learning, „Compare: A Journal of Comparative and International Education” 3 (36).
 • Shuetze H.G., Casey C. (2006), Models and Meanings of Lifelong Learning: Progress and Barriers on the Road to a Learning Society, „Compare: A Journal of Comparative
 • and International Education” 3 (36).
 • Tuschling A., Engemann C. (2006), From Education to Lifelong Learning: The Emerging Regime of Learning in the European Union, „Journal of Educational Philosophy and Theory” 4 (38).
 • World Bank, (2003), Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Countries, Washington DC.
 • World Bank, (2003), Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Countries, Washington DC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6511ec94-a195-40b2-bbe6-f0ea1d18d4d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.