PL EN


2019 | 14 | 55-65
Article title

Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów

Content
Title variants
EN
Manipulation of information one of the key problems of the contemporary media world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowana została tematyka zjawiska manipulacji informacją. Na wstępie dokonana została charakterystyka pojęcia „informacja” oraz jej miejsce w katalogu dóbr publicz-nych. W drugiej części scharakteryzowano termin „manipulacja informacją”, a punktem wyjścia do tego było pojęcie „manipulacja”. Przedstawiono również charakterystykę analizowanego zjawi-ska przedstawiając różne klasyfikacje manipulacji w mediach. Na zakończenie zaprezentowane zostało kilka przykładów manipulacji, jak również sposoby przeciwdziałania im.
EN
The article presents the phenomenon of information manipulation. At the beginning, a de-scription of the concept of information and its place in the catalogue of public goods was made. In the second part, the term information manipulation was characterized, and the starting point for this was the concept of manipulation. The characteristics of the analyzed phenomenon are also presented, describing various classifications of manipulation in the media. At the end, several examples of manipulation were presented, as well as ways of counteracting them.
Year
Volume
14
Pages
55-65
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Babik W., O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej [w:] Człowiek, media, edukacja, red. E. Musiał, I. Pulak, Katedra Technologii i Mediów Eduka-cyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2011.
 • Batorowska H., Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, t. 9, nr 1.
 • Czerski W., Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno- -komunikacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
 • d`Almeida F., Manipulacja: w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne, Gdańsk 2005.
 • Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L. (red.), Słownik języka polskiego, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wy-dawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hernik J., Informacja czy manipulacja? Analiza na przykładzie wybranych reklam, „Acta Univer-sitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, 2013, t. 40.
 • Horzyk A., Sztuczne systemy skojarzeniowe i asocjacyjna sztuczna inteligencja, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Kraków 2013.
 • Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ka-towice 2000.
 • Kęsy M., Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współcze-snego społeczeństwa, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, t. 9, nr 2.
 • Korotusz P., Kocimska-Zych A., Fake News – postrzeganie wiarygodności informacji w internecie [w:] Informacja w przestrzeni publicznej, red. D. Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo Nau-kowe TYGIEL, Lublin 2018.
 • Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa 2009.
 • Kurek R., Informacja jako dobro publiczne a nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 4.
 • Lepa A., Świat manipulacji, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1997.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • Markowski A., Rydzewski A., Technika mikrokomputerowa: słownik pięciojęzyczny, Wydawnic-twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 • Mirski A., Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2014, nr 4(87).
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Popiel H., Stopiczyński P., Podstawy algorytmiki [w:] Podstawy technologii informacyjnej i in-formatyki w przykładach i zadaniach, red. B. Bylina, J. Bylina, J. Mycka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Solarz J.K., Dobra publiczne w usługach finansowych, „Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społe-czeństwo” 2004, nr 13.
 • Winn D., Manipulowanie umysłem: pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, Unus, Wał-brzych 2003.
 • Włodarczyk J., Informacja i jej znaczenie dla konsumenta – wybrane aspekty, „Studia Ekonomicz-ne” 2006, nr 38.
 • Wrońska M., Kultura medialna adolescentów: studium dostępu i zastosowań, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.
 • Demczak G., Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, http://www.profesor.pl/ mat/na8/na8_g_demczak_030920_1.php.
 • Gródecka A., Techniki manipulacji w tekstach reklamowych, http://www.reporterzy.info/195,tech-niki_manipulacji_w_tekstach_reklamowych.html.
 • Pohulak-Żołędowska E., Informacja jako dobro rynkowe, http://mikroekonomia.net/system/publi-cation_files/313/original/8.pdf?1314952661.
 • Suber P., Wiedza jako dobro publiczne, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/peter-suber- -wiedza-jako-dobro-publiczne-7.pdf.
 • Wichura A.J., Techniki manipulacji w mediach, https://czlowiek.info/jak-rozpoznawac-falszywe- -informacje-w-mediach/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65170042-0312-4544-8033-4159d3980afa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.