PL EN


2016 | 10 | 2 | 14-23
Article title

Ocena wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój edukacji w województwie lubelskim w latach 2007-2013. Wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Assessment of the impact of european social fund on the development of education in the Lubelskie Voivodeship in the years 2007-2013. Selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest próba oceny wybranych kluczowych aspektów wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój edukacji w województwie lubelskim w latach 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ograniczono się do perspektywy finansowej rozpoczynającej w 2007 r., analizą objęto okres do 31 grudnia 2013 r. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę treści dokumentów. Najliczniejszą grupę materiałów wykorzystanych w niniejszej pracy stanowią materiały źródłowe, czyli ogólnodostępne, pogrupowane rodzajowo, dokumenty publikowane przez instytucje zajmujące się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (w tym raporty z badań i sprawozdania). Ponadto, korzystano m.in. z dokumentów programowych, materiałów internetowych oraz opracowań encyklopedycznych. Przedmiot analizy podzielono na krótką charakterystykę obszaru edukacja, typy oraz kluczowe efekty projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Aspekty wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na obszar edukacji ukazano w obrębie zagadnień: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe i ustawiczne.
EN
The purpose of the hereby work is an attempt of assessment of the selected key aspects of the impact of European Social Fund on the development of education in the Lubelskie Voivodeship in the years 2007-2013 in the framework of the regional component of the Operational Programme Human Capital. The authors limited their scope to financial perspective commencing in 2007 and the analysis covered the period from 31 December 2013. As the basic research method an analysis of content of documents was applied. The largest group of materials used in the hereby work is made up of source materials, that is generally available, grouped according to type documents published by institutions dealing with implementation of the Operational Programme Human Capital 2007-2013 (including reports from research and review reports). Furthermore, among others, programme documents, online materials and encyclopaedic elaborations have been used. The subject of analysis was divided into a short characteristics of the area of education, types and key effects of projects realized within the framework of hte Operational Programme Human Capital in the Lubelskie Voivodeship. The aspects of the impact of the European Social Fund on the area of education were shown in the scope of the following issues: pre-school education, general education and vocational and continuous training.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
14-23
Physical description
Dates
issued
2016
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
References
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa, 1 stycznia 2014 r., <https://portal.uw.edu.pl/documents/5764869/11142475/SzOP_PO_KL_1_stycznia_2014.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 19 lipca 2013 r., <http://bwr.uw.edu.pl/documents/5764869/11142475/PO_KL_+2013_082013_p.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 POKL, Warszawa, 12 lipca 2012 r., < http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/144/brokering.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa, 3 lipca 2013 r., <https://efs.men.gov.pl/images/Aktualnosci/zas_proj_systemowe_911_pokl_03.07.2013_ostateczna.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 1 stycznia 2012 r., <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/264/>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach naboru projektów systemowych w 2010 roku – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin, 21 czerwca 2011 r.,<http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55//konkurs_id:64/etap_id:8/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach naboru projektów systemowych w 2011 roku – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin, 2 lipca 2012 r., <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55//konkurs_id:95/etap_id:8/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Plan działania na lata 2007 – 2008. Priorytet IX PO KL – Województwo Lubelskie, <http://efs.lubelskie.pl/front/page/get/204/>, (data dostępu: 05.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Plan działania na rok 2011. Priorytet IX. Województwo Lubelskie, <http:// www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/259/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Plan Działania na rok 2013. Priorytet IX. Województwo Lubelskie, lipiec 2013, <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/384/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Sprawozdanie okresowe za I. półrocze 2013 r., <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/403/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Maj 2013 r., <http://rpo.lubelskie.pl/strona-141-wstepny_projekt_nowego_regionalnego.html>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Wdrażania Priorytetu IX POKL, Zestawienie dotyczące liczby ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1, stan na 31.12.2013 r. (na podstawie wniosków o dofinansowanie projektów), <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/299/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Wdrażania Priorytetu IX POKL, Zestawienie dotyczące liczby szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe w ramach Działania 9.2 PO KL opracowane przez Oddział Wdrażania Priorytetu IX POKL, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (na podstawie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów), <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/301/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Wdrażania Priorytetu IX POKL, Zestawienie dotyczące liczby szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, opracowane przez Oddział Wdrażania Priorytetu IX POKL, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (na podstawie wniosków o dofinansowanie projektów), <http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/300/>, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • Biostat, Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL”, <http://efs.lubelskie.pl/front/page/get/289/>, (data dostępu: 05.02.2014 r.).
 • InfoAudit Sp. z o. o., Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy, <https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_113.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL. Raport końcowy, Warszawa, 10 grudnia 2012 r., <https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_osrodkow_wychowania_przedszkolnego_9_1_1_PO_KL_5022013.pdf>, (data dostępu: 26.11.2015 r.).
 • Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Raport końcowy, <http://efs.lubelskie.pl/front/page/get/289/>, (data dostępu: 05.02.2014 r.).
 • Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3896542/edukacja.html, (data dostępu: 27.01.2014 r.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=49212, (data dostępu: 26.01.2014 r.).
 • http://www.efs.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/Oprogramie.aspx, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55/, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
 • http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1313, (data dostępu: 04.02.2014 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-651dffd6-7b51-4862-af57-8eb1ff56261e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.