PL EN


2015 | 2/36 | 143-144
Article title

Stosunek młodzieży gimnazjalnej do wybranych norm moralnych zawartych w Dekalogu

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Attitude of Junior High School Students towards Certain Moral Norms Contained in the Ten Commandments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestie aksjologiczne i normatywne znajdują się obecnie w centrum zainteresowań przedstawicieli różnych gałęzi nauki, także pedagogów czy socjologów. Wychowanie do wartości jest częścią integralnego wychowania człowieka – staje się przede wszystkim domeną wychowania religijnego. Dekalog (gr. dziesięć słów, „dziesięć przykazań Bożych”) będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego (norm moralnych), objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują wierzących zawsze i wszędzie. Problem, który stał się motywem podjęcia badań, wyraża się w pytaniu: jaki jest stosunek młodzieży do norm moralnych zawartych w Dekalogu? Artykuł przedstawia deklarowany (teoretyczny) stosunek młodzieży do norm moralnych zawartych w Dekalogu oraz stosunek młodzieży wobec postaw życiowych stanowiących rozwinięcie norm moralnych na bazie dziesięciu Bożych przykazań. Jest to więc stosunek wyrażający bardziej praktyczny wymiar – realizowanie w codziennym życiu norm objawionych przez Boga.
EN
Some axiological and normative issues are now of high interest of the representatives of various branches of science, including educators and sociologists. Education for values is an integral part of humans’ education – and it becomes primarily the domain of religious education. The Decalogue (Greek: Ten words, “ten commandments”), as an expression of the fundamental duties of a man towards the God and towards one’s neighbour (morals), reveals serious commitments in its essential content. They are by their nature immutable and apply to believers always and everywhere. The problem of the research is expressed in the question: what is the attitude of young people towards the moral norms contained in the Ten Commandments? The article presents the declared (theoretical) attitude of young people towards the moral norms contained in the Ten Commandments, and towards their real attitudes to life based on moral standards referring to the ten commandments of God. They are therefore the attitudes expressing a more practical dimension – implementation of norms revealed by God in a daily life.
Year
Volume
Pages
143-144
Physical description
Contributors
References
 • Augustyn, Józef. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Kraków: Wydawnictwo M, 1997.
 • Mały Słownik Teologiczny, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1996.
 • Rusecki, Marian. „Religia IV: aspekt teologiczny”. W: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, red. Edward Gigilewicz, 1405–1415. Lublin: TN KUL, 2012.
 • Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1984.
 • Libiszowska-Żółtkowska, Maria, Janusz Mariański. Leksykon socjologii religii. Warszawa: Verbinum, 2004.
 • Mielicka, Halina. „Wartości ekonomiczne a systemy normatywne”. W: Badania Naukowe, z. 5, red. Bożydar J. L. Kaczmarek, 120–132. Kielce: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, 2001.
 • Ossowska, Maria. „Czy moralność zależy od religii?” Nowa Szkoła 6 (1958): 2–6.
 • Religijność a zasady moralne. Warszawa: CBOS, 2014.
 • Rogowski, Cyprian. Pedagogika religii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Salij, Jacek. Dekalog. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1990.
 • Świątkiewicz, Wojciech. Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. Katowice–Wrocław: Instytut Górnośląski, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65285afd-ff95-417f-af36-a951462cf669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.