PL EN


2015 | 15 | 61-73
Article title

Kognitywne konsekwencje tworzenia tekstów pisanych

Authors
Content
Title variants
EN
Cognitive Effects of Producing Written Texts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is devoted to the writing process and its cognitive effects. Starting with a brief historical overview, the author proceeds to discuss multiple aspects of cognitive properties of the human being involved in the process of writing with the focus on language, memory and thinking. Since writing requires concerted cognitive efforts and the application of the writer’s numerous skills at each stage of the writing process, the resulting strain may lead to memory and attention overload, which can only be alleviated by applying certain strategies presented in the paper. Among these strategies the author discusses freewriting, the technique of flow and the strategy of dividing the process text composition into manageable chunks. Intensive cognitive efforts also have a positive effect on the brain plasticity in response to external demands, which is confirmed by the latest discoveries in neuroscience. The outcomes of research on neuroplasticity is quoted here in support of the author’s hypothesis that conscious and regular training, also called deliberate practice, may lead to stimulating neuroplasticity, thus leading to both better writing and improved cognitive performance.
Year
Issue
15
Pages
61-73
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Afeltowicz, Ł. (2012), Modele, artefakty, kolektywy. Toruń.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990/2008), Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York.
 • Elbow, P. (1998), Writing Without Teachers. New York, Oxford.
 • Falkowski, A. (2004), Pamięć i wiedza w kontekście rozwoju poznania naukowego, (w:) Nauka 2, 105–124.
 • Flower, L./ J.R. Hayes (1980), Identifying the organization of writing processes, (w:) L.W. Gregg/ E. R. Steinberg (red.), Cognitive processes in writing. Hillsdale, New Jersey, 3–30.
 • Flower, L./ J.R. Hayes (1981), A Cognitive Process Theory of Writing, (w:) College Composition and Communication 32/4, 365–387.
 • Frankiewicz, W. (1983), Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myśle-nia twórczego. Warszawa.
 • Grucza, F. (2002), Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cy-wilizacyjnego, (w:) J. Lewandowski (red.), Języki specjalistyczne: Problemy tech-nolingwistyki 2, 1–26.
 • Grucza, S. 2012, Język a myślenie. Kilka krytycznych refleksji, (w:) Lingwistyka Stosowana 5, 154–173.
 • Grucza, S. (2013), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. War-szawa.
 • Grucza, S. (2015), Języki jako instrumenty predykcji wiedzy przyszłości, (w:) A. Duszak/ A. Jopek-Bosiacka/ G. Kowalski (red.), Tekst naukowy i jego przekład. Kraków, 53–78.
 • Gut, A. (2009), O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem. Lublin.
 • Hardy, J.E. (1987), The Fiction of Walker Percy, Champaign/Illinois.
 • Harris, R. (2014), Racjonalność i umysł piśmienny. Warszawa.
 • Hofstede, G./ G.J. Hofstede (2002), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa.
 • Iluk, J. (2012), Systematyczne pisanie. Jak wpływa na kompetencję komunikacyjną w języku obcym? (w:) Języki Obce w Szkole 4, 17–25.
 • Kellogg, R.T. (1988), Attentional overload and writing performance: Effects of rough draft and outline strategies, (w:) Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 14(2), 355–365.
 • Kellogg, R.T. (1994), The Psychology of Writing. New York.
 • Kellogg, R.T. (2006), Professional Writing Expertise, (w:) K.A. Ericsson et al. (red.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. New York, 389–402.
 • Klein, K./ A. Boals (2001), Expressive writing can increase working memory capacity, (w:) Journal of Experimental Psychology 130(3), 520–533.
 • Kozielecki, J. (1992), Myślenie i rozwiązywanie problemów, (w:) A. Grabowska/ W. Buhodorska/ J. Kozielecki (red.), Percepcja, myślenie, decyzje. Warszawa, 91–154.
 • Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa.
 • Krzeszowski, T. (1997), O znaczeniu przymiotnika „kognitywny”, (w:) M. Dakowska/ F. Grucza (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydak-tyce. Warszawa, 23–32.
 • Łompieś, J.B. (2011), W kwestii skuteczności języków wiedzy, (w:) W. Zmarzer (red.), Języki wiedzy. Warszawa, 21–43.
 • Łompieś, J.B. (2013), Raport spółki giełdowej. Studium pragmalingwistyczne. War-szawa.
 • Łompieś, J.B. (2015), In Pursuit of Business Excellence, (w:) Lingwistyka Stosowana 13, 31–42.
 • Maruszewski, T. (2001), Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Warszawa.
 • Maguire, E.A. et al. (2000), Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers, (w:) The Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97/8, 4398–4403.
 • Nęcka, E. (2009), Pamięć robocza. Wprowadzenie, (w:) K. Piotrowski/ Z. Stettner (red.), Pamięć robocza. Warszawa, 11-24.
 • Rajewska-Rager, A./ J. Rybakowski (2006), Współczesne modele pamięci w aspekcie neurobiologicznym i klinicznym, (w:) Postępy Psychiatrii i Neurologii 15(2), 105–110.
 • Saussure, F. de (1961), Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa.
 • Wilson, R.A./ F.C. Keil (red.) (1999), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sci-ences. Cambridge, Massachusetts.
 • Woolf, V., Orlando, (URL http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91o/chapter5.html). [Pobrano 30.06.2015].
 • Woźniak, O. (2014), Laptop wyłącza mózg, czyli co tracimy, porzucając ręczne pisa-nie, (URL http://wyborcza.pl/1,75400,16139130,Laptop_wylacza_mozg__czyli_co_tracimy__porzucajac.html#ixzz3VxGn76fC). [Pobrano 12.06.2014].
 • Wrycza-Bekier, J. (2011), Kreatywna praca dyplomowa. Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6529999c-0c1f-45fb-adb7-397b42e94979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.