PL EN


2017 | 1(961) | 53-66
Article title

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej

Authors
Title variants
EN
Socio-economic City Strategy in New World Economy Conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie strategiczne miastem we współczesnych warunkach światowej gospodarki to działanie złożone, którego istotą jest szybkie reagowanie na zmiany. Wyzwania stojące przed miastami dotyczą wielu obszarów, najistotniejsze z nich związane są z inwestycjami, innowacjami, kreatywnością i konkurencyjnością. Zrównoważony rozwój pozostaje generalnym celem miasta, zmienia się jednak struktura i hierarchia celów szczegółowych. W pracach nad strategią rozwoju miasta bierze udział społeczeństwo, czego efektem ma być tworzenie miasta dopasowanego do potrzeb mieszkańców i oddziaływanie na wzrost jakości ich życia. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań współczesnej gospodarki determinujących zmiany w podejściu do planowania strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miast i ich priorytetów.
EN
Given the current conditions of the worldwide economy, strategic city management is a complex activity, the essence of which is quick reaction to changing situations where the main processes of the world economy intersect. Cities face numerous challenges across many branches, but the most essential of them concern investment, innovation, creativity and competitiveness. Balanced development remains a general goal, but the structure and grading of detailed goals is changing for cities. The inhabitants of a city are involved in developing its strategy and the effect of its activity is city building fitted to inhabitants’ needs and boosting their quality of life. The goal of the article is to indicate determinants of the world economy which ultimately determine changes in the strategic planning of cities’ socio-economic development and their priorities. The research methods used include analysis of the literature, deduction, cognitive research and cause-and-effect analysis.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland, dr.drynio@wp.pl
References
 • Bauman Z. [2000], Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T. [1993], Region i regionalizacja w geografii [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W. [2001], Globalizacja a regionalizm [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [2010], Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Jewtuchowicz A. [2006], Terytorium, terytorializacja, rozwój regionalny [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r., www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (data dostępu: 14.10.2016).
 • Krajowa polityka miejska 2023 [2015], Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik.
 • Lariusz N. [2013], Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki, M. Frączek, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lubbe A. [2010], Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej [w:] Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy [2011], Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, październik, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (data dostępu: 14.10.2016).
 • Miejski wymiar polityki UE – kluczowe elementy agendy miejskiej UE [2014], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 18.07.2014, COM(2014) 490 final.
 • Nowa karta ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku [2003], Europejska Rada Urbanistów, Lizbona, 20 listopada.
 • Olech A., Kaźmierczak T. [2011], Modele partycypacji publicznej [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Oman C. [2002], Globalization, Regionalization, and Inequality [w:] Inequality, Globalization, and World Politics, eds A. Hurrell, N. Woods, Oxford University Press, New York.
 • Pakt amsterdamski podpisany [2016], https://urbnews.pl/pakt-amsterdamski-podpisany/ (data dostępu: 14.10.2016).
 • Pietrzyk I. [2009], Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa.
 • Putnam R. [1995], Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 • Rynio D. [2013], Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tinbergen J. [1965], International Economic Integration, Elsevier Publishing, Amsterdam.
 • Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam [2016], http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam/ (data dostępu: 14.10.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-652c1092-3b2d-49e4-b0d5-292dd545f67d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.