PL EN


2014 | 37 | 344-354
Article title

Energetyka jądrowa a modernizacja sektora energii w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Nuclear Energy and the Modernization of Poland’s Energy Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest omówienie uwarunkowań budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, co może przyczynić się do modernizacji krajowego sektora energii, wypełnienia zobo-wiązań międzynarodowych kraju, poprawy konkurencyjności gospodarki, a w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dla realizacji tego celu przedstawiono współcze-sne rozumienie istoty bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz omówiono uwarunkowania roz-woju energii atomowej na świecie. Szczególny nacisk położono na omówienie nastawienia społe-czeństwa do tego źródła energii po katastrofie w japońskiej elektrowni w Fukushimie. Podkreślo-no, że po katastrofie, mimo obaw związanych z ryzykiem ewentualnej katastrofy, w wielu krajach rozbudowuje się potencjał elektrowni atomowych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności ich gospodarek. Wskazano, że duży wpływ na poparcie społeczne dla energetyki jądrowej w poszcze-gólnych krajach ma kwestia odległości kraju od miejsca katastrofy, zależność mediów od instytucji państwowych oraz istniejący udział energetyki jądrowej w bilansie energetycznym kraju. Rozważania te były podstawą do analizy perspektyw budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Zgodnie z aktualnymi prognozami pierwsza elektrownia atomowa zostanie uruchomiona w 2024 r., co oznacza czteroletnie opóźnienie w porównaniu do założeń obowiązującej polityki energetycznej państwa. Opóźnienie to utrudni modernizację krajowego sektora energii oraz ogra-niczy możliwość poprawy konkurencyjności krajowej gospodarki. Przewiduje się, że realizacja tej inwestycji będzie wspierana ze środków budżetu państwa, co ułatwi jej sfinansowanie. Należy podkreślić, że budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi zmiany struktury źródeł energii pierwotnej.
EN
The aim of this paper is to discuss the conditions for the construction of Poland’s first nuclear power plant, which can help modernize the country’s energy sector, fulfil Poland’s international obliga-tions, boost the competitive edge of its economy and subsequently improve the country’s energy securi-ty. To this end, the paper presents current understanding of the issue of a country’s energy security as well as public attitudes towards this source of energy after the Fukushima power plant disaster. It has been emphasized that after the disaster, despite fears connected with a potential risk, many countries are developing their nuclear power, which makes them more competitive in eco-nomic terms. It has also been demonstrated that public support for nuclear energy is dependent on the country’s distance from the place of catastrophe, media dependence on state institutions and existing share of nuclear energy in the energy mix of a given country. The above considerations served as the basis for an analysis of the prospects for the first nu-clear power plant to be built in Poland. According to current forecasts, the first Polish nuclear power plant will operate in 2024, which means a 4-year delay to the current assumptions of the energy policy. This delay will hamper the modernization of the national energy sector and might limit the country’s economic competitiveness. It is expected that the investment will be partly financed by the state budget, which will help its construction. It needs to be emphasized that the construction of Poland’s first nuclear power plant is in agreement with public expectations regarding changes to the structure of primary energy sources.
Year
Issue
37
Pages
344-354
Physical description
Contributors
References
 • Bisconti Research, Inc., U.S. Public Support for Nuclear Energy Soars to Record High.
 • Bołtromiuk A., Burger T., 2008, Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • BP, 2013, Statistical Review of World Energy 2012.
 • EIU, The future of nuclear energy. One step back, two steps forward. A special report from the Economist Intelligence Unit, June 2011.
 • Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 271 (badania ankietowe przepro-wadzone w okresie październik–listopad 2006 r.), 2007.
 • Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 324 (badania ankietowe prze-prowadzone w okresie wrzesień–październik 2009 r.), 2010.
 • Frączek P., 2010, Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy, „Polityka Energetyczna”, t. 13, z. 1.
 • Hayashi M., Hughes L., 2013, The Fukushima nuclear accident and its effect on global energy security, Energy Policy, nr 42.
 • Hrynkiewicz A., 2001, Co dalej z energią jądrową w Polsce? Materiały XXXVI zjazdu fizyków polskich – Toruń – wykłady sekcyjne.
 • IAEA PRIS (International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System) www.iaea.org/programmes/a2/.
 • IEA, 2009, Projected Costs of Generating Electricity, www.iea.org/Textbase/npsum/ ElecCostSUM.pdf.
 • Joskow P.L., Sloan A.P., Parsons J.E., 2012, The Future of Nuclear Power After Fuku-shima, MIT, http://economics.mit.edu/files/7556.
 • Kaliski M., Frączek P., 2012, Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetycz-ne, „Rynek Energii”, nr 2.
 • Koritarov V., Conzelmann G., Cirillo R.R., Goldberg S.M., 2007, Poland becoming a member of the global nuclear energy partnership, Argonne National Laboratory, ANL-07/10, Vol. 1.
 • Latek S., 2005, Energetyka jądrowa: większość – za!, „Energetyka”, październik.
 • MG, 2012, Polacy przekonują się do atomu, www.mg.gov.pl/node/17416.
 • Motowidlak T., 2009, Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej, „Polityka Energetycz-na”, t. 12, z. 2/1.
 • PGE, 2012, Reakcje polityczne w Europie w związku z wypadkiem w japońskiej elek-trowni jądrowej w Fukuszimie, www.pgeej1.pl/files/163Political_reactions_in_ Eu-rope_pol.pdf.
 • Program Polskiej Energetyki Jądrowej (projekt), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 16 sierpnia 2010 r.
 • Strupczewski A., 2005, Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, www.ptbr.org.pl/ Bezpie-czenstwo%20elektrowni.pdf
 • Teräväinen T., Lehtonen M., Martiskainen M., 2011, Climate change, energy security, and risk—debating nuclear new building Finland, France and the UK, Energy Poli-cy, nr 39.
 • USA: zgoda na budowę dwóch reaktorów, 2012, „Rzeczpospolita“, 10.02.2012. www. rp.pl.
 • Wittnebed B.F., 2012, The impact of the Fukushima nuclear accident on European ener-gy policy, “Environmental Science & Policy”, Vol. 15.
 • Żmijewski K., 2007, Wymiary energetycznego bezpieczeństwa, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65324682-c690-4052-80ad-ae19ff76d8c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.